Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci oświetlenia ulicznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa sieci oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA JABŁONKA
ul. 3 Maja 1
34-480 Jabłonka
powiat: nowotarski
182-611-100
sekretariat@jablonka.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Jabłonka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 182-611-100
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości: Jabłonka, Zubrzyca Dolna.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje ,,Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości: Jabłonka, Zubrzyca Dolna" zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami.
1.1. Zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
A. Jabłonka.
Budowa oświetlenia ulicznego na Ul. Targowej w Jabłonce. Montaż 11 lamp na istniejących słupach oraz posadowienie 11 słupów wraz z montażem lamp.
B. Zubrzyca Dolna.
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego obok drogi wojewódzkiej nr 957.
2. Szczegółowy zakres prac precyzuje, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia, załączniki graficzne, przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki;
Załącznik Nr 13 do SWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 14 do SWZ Dokumentacja techniczna
Załącznik Nr 15 do SWZ Przedmiar robót
Załącznik Nr 16 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia
(Przedmiary robót stanowiące załączniki do SWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę.)

3. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
Główny przedmiot:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
4. Wymagany okres gwarancji:
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały - minimum 36 miesięcy - maksymalnie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót
UWAGA!!! Zamawiający informuje, że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) otrzyma 0 pkt.
Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów rękojmi i gwarancji (okres rękojmi i gwarancji ma być taki sam). Okresy rękojmi i gwarancji jakości stanowią kryterium oceny ofert

CPV: 45310000-3, 45231400-9, 45316100-6

Dokument nr: 2021/BZP 00118130, RINT.271.1.16.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.jablonka.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
ominiPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/,
oePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal Kontakt za pośrednictwem
systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać "Urząd Gminy Jabłonka").Elektroniczna
skrzynka podawcza/Identyfikatoradresata:/29gw7qf1xt/skrytka
o poczty elektronicznej: sekretariat@jablonka.pl lub zpubliczne@jablonka.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na platformie ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
1.4 Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy
usług administracji publicznej (ePUAP).
1.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
1.6 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz
innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
1.7 Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są naliście wszystkich postępowań na
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Jabłonka, Ul. 3 - go Maja 1, 34 - 480 Jabłonka;
o Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jabłonka kontakt: e-mail: iod@jablonka.pl, telefon 18/2611100;
o dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr RINT.271.1.16.2021 ,,Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości: Jabłonka, Zubrzyca Dolna". Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydanych na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
o odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
o dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy lub dłuższym, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów; Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
o obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o Wykonawca posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Wykonawcy:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RINT.271.1.16.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje ,,Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości: Jabłonka, Zubrzyca Dolna" zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami.
1.1. Zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
A. Jabłonka.
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Targowej w Jabłonce. Montaż 11 lamp na istniejących słupach oraz posadowienie 11 słupów wraz z montażem lamp.
B. Zubrzyca Dolna.
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego obok drogi wojewódzkiej nr 957.
2. Szczegółowy zakres prac precyzuje, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia, załączniki graficzne, przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki;
Załącznik Nr 13 do SWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 14 do SWZ Dokumentacja techniczna
Załącznik Nr 15 do SWZ Przedmiar robót
Załącznik Nr 16 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia
(Przedmiary robót stanowiące załączniki do SWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę.)

3. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
Główny przedmiot:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
4. Wymagany okres gwarancji:
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały - minimum 36 miesięcy - maksymalnie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót
UWAGA!!! Zamawiający informuje, że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) otrzyma 0 pkt.
Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów rękojmi i gwarancji (okres rękojmi i gwarancji ma być taki sam). Okresy rękojmi i gwarancji jakości stanowią kryterium oceny ofert
4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się
następującymi kryteriami:
a) Kryterium ,,cena oferty brutto" (Kc) - 60 pkt
b) Kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" (Kg) - 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi za wady"
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
d. zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
d. a)--
d. b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Zamawiający w zakresie warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
- dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:
Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności:
o kierownik robót branży elektrycznej - 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
(Załącznik. Nr 11 do SWZ)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
- chyba że Wykonawca w Formularzu Oferty lub oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych;
Dotyczy również wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby

2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 12 do SWZ;

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, o którym mowa w Rozdziale 16 ust.3 pkt 1) SWZ - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisachmiejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siędokumentów, o których mowa w Rozdziale 16 ust. 3 SWZ, w § 4 ust. 1 Rozp., o których mowa w art.
128 ust. 6 ustawy lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa wart. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. (...) CIĄG DALSZY zawierają zapisy Rozdziału 17 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ);
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
A: Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY
- którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
3.1 OŚWIADCZENIE WSTĘPNE (art. 125 ust 1 ustawy Pzp),
- załącznik nr 2 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale 13 ust. 2
SWZ
- załącznik nr 3 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale 14 ust. 1 i
Rozdziale 15 ust 1 SWZ.
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik.
3.2 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
- wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3.3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZELENIE
ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
Uwaga: Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Oświadczenie ma być
podpisane przez każdego z wykonawców występujących wspólnie.
3.4 PEŁNOMOCNICTWA
Mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy):
a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru -
pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy
b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- pełnomocnictwo może być sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
5.1 Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 niniejszego Rozdziału SWZ powinny być
złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie 5.2 W przypadku,
o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy Pzp, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
6 do SWZ.
5.3 Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia - patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ.
Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa
stanowi załącznik nr 5 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o
zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument
(lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu
wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji
wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o
współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie
Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie
Pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca
pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili udzielania
pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru
Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze zm.) albo
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2020.2296). Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.
5.4 Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe
składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę
wspólną.
5.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale
24 ust. 3 pkt 3.2 SWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
składa oświadczenia wskazane w Rozdziale 24 ust 3, pkt. 3.1. SWZ zawierające informacje
dotyczące tych podmiotów.
5.6 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5.7 Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w
miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy pzp, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 2.1.W zakresie
warunków wykonywania przedmiotu zamówienia:
2.1.1. Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów
(inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej
równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego (jeżeli dotyczy).
2.1.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy -
na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2.1.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy - na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym. Jeżeli w realizacji
umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca opierał się
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których
mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego
podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę -
Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
2.1.4. Niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez
Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez
Zamawiającego
2.1.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczących kierownika budowy i robót, oraz inspektora
nadzoru (zmiana osób, przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane były w SWZ) -
jeżeli dotyczy.
2.1.6. W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania
umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym.
2.2. W zakresie terminów wykonania:
2.2.1. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub
będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:
a) zawieszenie robót przez Zamawiającego
b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych,
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywania odbiorów (w przypadku
wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz
uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (np. ciągłe opady atmosferyczne,
niska lub wysoka temperatura powietrza)
W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokół określający przyczynę
zmiany i określony nowy termin realizacji zadania.
c) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego
d) opóźnienia przekazania terenu realizacji robót
e) zmiany terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie
f) odmiennych od przyjętych warunków geologicznych
g) odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych
h) siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego
umową terminu realizacja zamówienia publicznego, tj. wystąpienie wyjątkowego zdarzenia lub
okoliczności, warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania
robót,
CIĄG DALSZY Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
zawarte zostały w §20 Załącznika Nr 7 do niniejszej SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się
następującymi kryteriami:
a) Kryterium ,,cena oferty brutto" (Kc) - 60 pkt
b) Kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi za wady" (Kg) - 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi za wady"
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.