Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont polegający na wymianie pionów instalacji wodnej

Przedmiot:

Remont polegający na wymianie pionów instalacji wodnej

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" w Katowicach
Mikołowska 125A
40-592 Katowice
powiat: Katowice
tel 32 251 96 71, tel. ( 32) 25 - 21-913
tk@smgornik.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 12 000,00 zł
Nr telefonu: tel 32 251 96 71, te
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,GÓRNIK" w Katowicach, Ul. Mikołowska 125a ogłasza przetarg nieograniczony na: remont
polegający na wymianie pionów instalacji wodnej (cwu, zw, cyrkulacja) w pomieszczeniach kuchennych
i łazienkowych w 6 pionach mieszkań (łącznie 12 pionów) wraz z wykonaniem izolacji termicznej pionów wodnych
i centralnego ogrzewania oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy
ul. Kijowskiej 51 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 03.08.2021 r. o godz. 10;00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Górnik", Ul. Mikołowska 125a w Katowicach. Ze względu na stan epidemiczny postępowanie przetargowe będzie
procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów. Kontakt z komisją odbywał się będzie za pomocą
elektronicznych środków łączności.

Specyfikacja:
Oferent winien wpłacić kwotę 100,00 zł brutto /w tym obowiązujący podatek VAT/ za zakup materiałów przetargowych
przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 z dopiskiem ,,opłata za
materiały - piony Ul. Kijowska 51" Proszę o wpisanie na potwierdzeniu zapłaty nr NIP firmy. Na podstawie
przesłanego potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną na adres tu2@smgornik.katowice.pl zostaną wysłane na adres
zwrotny materiały przetargowe od poniedziałku do piątku w godz.ch 7;00-15;00.

Składanie ofert:
Oferty wg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 02.08.2021 r. do godz. 10;00 w kancelarii Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia.
koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.
KONKURS OFERT NA:
Remont polegający na wymianie pionów instalacji wodnej (cwu, zw, cyrkulacja) w pomieszczeniach kuchennych
i łazienkowych w 6 pionach mieszkań (łącznie 12 pionów) wraz z wykonaniem izolacji termicznej pionów wodnych
i centralnego ogrzewania oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy
ul. Kijowskiej 51 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji: nie później niż do 30.11.2021 r.

Wymagania:
Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z frontem robót. W celu potwierdzenia zakresu prac ujętego
w przedmiarze robót, należy dokonać w uzgodnieniu z Administracją Kokociniec / ul. Nad Strumieniem 3 w Katowicach/ wizji
na obiekcie potwierdzającej opisany w przedmiarze zakres przewidzianych przez Zamawiającego do wykonania prac.
W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowego zakresu prac nie ujętego w przedmiarze robót oferent
zobowiązany jest złożyć kosztorys uzupełniający.
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż w kosztorysie ofertowym /i uzupełniającym/ załączonym do oferty
uwzględnił pełny zakres robót wyszczególnionych w przedmiarze i specyfikacji opracowanej przez Zamawiającego,
zweryfikował błędnie wyliczone w przedmiarze ilości robót i doprecyzował ich zakres rzeczowy co stanowi gwarancję, iż
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" nie będzie ponosiła dodatkowych kosztów wynikających z błędnie lub nieprawidłowo
sporządzonego przez Oferenta kosztorysu ofertowego.
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego należy określić:
1) Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.
2) Deklarowany termin realizacji robót.
3) Okres gwarancji na wykonane roboty.
Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż
1 miesiąc od daty otwarcia ofert).
2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji w specjalności instalacyjnej
oraz przynależność do Izby.
3) Kosztorys ofertowy szczegółowy.
4) Kosztorys ofertowy szczegółowy robót uzupełniających; roboty uzupełniające to roboty nie ujęte - w uznaniu Oferenta -
w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania zakresu prac.
5) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu (z ostatnich 3 lat).
6) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).
7) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
8) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
9) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów
przetargowych.
10) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej
z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich
z rozszerzeniem o klauzule: szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach
usług wykonywanych przez osoby objęte. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami
ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku takich wyłączeń.
11) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania - projekt umowy.
12) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.
13) Raport z weryfikacji kontrahenta VAT (z datą nie starszą niż 5 dni od daty złożenia oferty).
14) Oferta Wykonawcy - na druku Zamawiającego.
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.
Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
2) Cena.
3) Referencje.
4) Udzielona gwarancja.
5) Termin realizacji zadania.
Zgodnie z ,,Regulaminem dotyczącym zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień
na roboty remontowo - budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" w Katowicach" oferty cenowe
zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od ceny wynikającej z kosztorysu inwestorskiego lub
różniącego się o więcej niż 20% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich pozostałych ważnych ofert mogą zostać przez
Komisie przetargowa odrzucone.
Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 12 000,00 zł najpóźniej do dnia 02.08.2021 r. przelewem na
konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444.
W przypadku wyboru oferty Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest wnieść w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty
umownej brutto, z którego Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar umownych oraz roszczeń z tytułu gwarancji,
rękojmi i jakości za wady. Po bezusterkowym odbiorze końcowym robót będzie można za zgodą Zarządu SM
,,Górnik" w Katowicach zmienić formę zabezpieczenia z gotówkowego na gwarancję bankową obejmująca okres do
końca gwarancji zawierając stosowny aneks do umowy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni po
odbiorze pogwarancyjnym sporządzonym po upływie okresu gwarancji jakości, na rachunek bankowy Wykonawcy pod
warunkiem, że zostały usunięte wszystkie wady lub usterki ujawnione w tym okresie.
Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Różnicę
pomiędzy wysokością wpłaconego wadium a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany
jest wpłacić przed podpisaniem umowy. Oferent ten traci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach
określonych oferta.
Zamawiający dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych
od daty zatwierdzenia wyniku przetargu ofert przez Zarząd.
Oferty złożone po terminie wskazanym w niniejszym zawiadomieniu decyzją Komisji mogą zostać odrzucone.
W trakcie przetargu zostanie odczytana treść złożonych w terminie ofert. Drogą elektroniczną (telefonicznie lub mailowo)
Wykonawcy biorący udział w przetargu zostaną poinformowani o ilości złożonych ofert i wysokości oferowanych cen,
proponowanych terminach realizacji, okresie udzielonej gwarancji za wady, wysokości składników cenotwórczych
i ewentualnie wniesionych uwagach. Zostaną sprawdzone oferty pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami
zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający telefonicznie w dniu 03.08.2021 r. po otwarciu ofert będzie żądał:
- udzjelenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów /zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej/ lub
pełnomocnictw,
Zamawiający po dokonaniu sprawdzenia ofert zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z każdym z Wykonawców
indywidualnych negocjacji w oparciu, o które w trybie głosowania jawnego, dokona wyboru korzystnej oferty.
- Komisja każdorazowo prowadzić będzie z oferentami negocjacje dotyczące przedmiotu przetargu.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych
rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
O wynikach z wyboru, firmy w drodze przetargu zostaną poinformowani drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu
wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" stosowną Uchwałą.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.
UWAGI:
- Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kosztorys powykonawczy
i płatne fakturami częściowymi i fakturą końcową.
- Wykonawca w przypadku negocjacji cenowej zobowiązany będzie do dostarczenia do siedziby Zamawiającego
poprawionego kosztorysu ofertowego uwzględniającego wynegocjowane warunki.
- Wykonawca rozliczając prace musi przyjąć, że zastosowane Ceny (R, M, S) w kosztorysie powykonawczym nie
mogą być wyższe niż w kosztorysie ofertowym.
- Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną /na adres: tu2@smgornik.katowice.pl / najpóźniej na trzy dni
przed datą złożenia ofert o doprecyzowanie zapisów zawartych w przedmiarze robót, specyfikacji lub
w ,,Zawiadomieniu" i uzyskania dodatkowych informacji.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Kokociniec - ul. Nad Strumieniem 3 w Katowicach,
od poniedziałku do czwartku w godz. od 7;30 do 15;00, w piątek w godz. od 7;30 do 13;00, tel. ( 32) 25 - 21-913 lub
kom. 733-552-960 email: tk@smgornik.katowice.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.