Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
4998z ostatnich 7 dni
20073z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wymiana źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wod-kan w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41
44-300 Wodzisław Śląski
powiat: wodzisławski
32 4572006
pzzn@pzzn.org.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Wodzisław Śląski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 32 4572006
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wod-kan w budynku przy Ul. Parkowej 10 w Rogowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie zadania pn.: ,,Wymiana źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wod-kan w budynku przy Ul. Parkowej 10 w Rogowie". Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Chowaniec Barbarę Biuro Projektowe ,,SANWEKO" z Rydułtów oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 0196/21 z dnia 12.02.2021 r.
2. Zakres robót obejmuje:
1) demontaż przewodów c.o. i grzejników,
2) demontaż kotła węglowego wraz z osprzętem,
3) demontaż naczynia otwartego zabezpieczającego kocioł,
4) demontaż istniejących podgrzewaczy przepływowych elektrycznych c.w.u.
5) montaż instalacji gazu,
6) wydzielenie pomieszczenia kotłowni gazowej,
7) montaż kotłowni gazowej wraz z osprzętem wyposażonej w kocioł naścienny gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 25 kW,
8) montaż komina systemowego, dwuściennego ze stali kwasoodpornej o średnicy wewnętrznej 80/125 mm,
9) montaż rurociągów stalowych ocynkowanych zewnętrznie,
10) montaż grzejników członowych aluminiowych 18 szt.,
11) montaż grzejników żeliwnych członowych z odzysku 2 szt.,
12) montaż zaworów termostatycznych 19 szt.,
13) montaż zespołu przyłączeniowego z wbudowanym zaworem termostatycznym 1 szt.,
14) montaż głowic termostatycznych 20 szt.,
15) montaż zaworów odpowietrzających automatycznych 6 szt.,
16) montaż rurociągów z tworzyw sztucznych,
17) izolację cieplną rurociągów,
18) montaż zlewów 2 szt.,
19) montaż elektrycznych podgrzewaczy wody 6 szt.,
20) montaż rurociągów z PCV kanalizacyjnych,
21) montaż tablicy TK w piwnicy,
22) montaż instalacji oświetlenia w pomieszczeniach kotłowni,
23) montaż instalacji zasilania gniazd wtyczkowych w kotłowni,
24) montaż zasilania podgrzewaczy wody,
25) uzupełnienia tynków,
26) uzupełnienie malowania ścian.
Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym - przychodnia zdrowia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych a także projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia - Dział II SWZ.

CPV: 45331000-6, 45311200-2, 45320000-6, 45332000-3, 45333000-0, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00117726, PZZN.0714.76.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pzzn.bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/006/001/004
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej: pzzn@pzzn.org.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Przekazanie korespondencji przez wykonawcę poprzez portale wskazane w pkt 3.5) powyżej oznacza akceptację regulaminów, o którym mowa w pkt 2.
4. Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularz do komunikacji", jako załączniki. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający opublikował na stronie prowadzonego postępowania link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z informacją RODO zawartą w SWZ - dział I, rozdział XXVII.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z informacją RODO zawartą w SWZ - dział I, rozdział XXVII.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZZN.0714.76.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie zadania pn.: ,,Wymiana źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wod-kan w budynku przy ul. Parkowej 10 w Rogowie". Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Chowaniec Barbarę Biuro Projektowe ,,SANWEKO" z Rydułtów oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 0196/21 z dnia 12.02.2021 r.
2. Zakres robót obejmuje:
1) demontaż przewodów c.o. i grzejników,
2) demontaż kotła węglowego wraz z osprzętem,
3) demontaż naczynia otwartego zabezpieczającego kocioł,
4) demontaż istniejących podgrzewaczy przepływowych elektrycznych c.w.u.
5) montaż instalacji gazu,
6) wydzielenie pomieszczenia kotłowni gazowej,
7) montaż kotłowni gazowej wraz z osprzętem wyposażonej w kocioł naścienny gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 25 kW,
8) montaż komina systemowego, dwuściennego ze stali kwasoodpornej o średnicy wewnętrznej 80/125 mm,
9) montaż rurociągów stalowych ocynkowanych zewnętrznie,
10) montaż grzejników członowych aluminiowych 18 szt.,
11) montaż grzejników żeliwnych członowych z odzysku 2 szt.,
12) montaż zaworów termostatycznych 19 szt.,
13) montaż zespołu przyłączeniowego z wbudowanym zaworem termostatycznym 1 szt.,
14) montaż głowic termostatycznych 20 szt.,
15) montaż zaworów odpowietrzających automatycznych 6 szt.,
16) montaż rurociągów z tworzyw sztucznych,
17) izolację cieplną rurociągów,
18) montaż zlewów 2 szt.,
19) montaż elektrycznych podgrzewaczy wody 6 szt.,
20) montaż rurociągów z PCV kanalizacyjnych,
21) montaż tablicy TK w piwnicy,
22) montaż instalacji oświetlenia w pomieszczeniach kotłowni,
23) montaż instalacji zasilania gniazd wtyczkowych w kotłowni,
24) montaż zasilania podgrzewaczy wody,
25) uzupełnienia tynków,
26) uzupełnienie malowania ścian.
Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym - przychodnia zdrowia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych a także projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia - Dział II SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące
kryteria - przypisując im odpowiednią wagę punktową: cena oferty (X1) - 90 pkt, okres gwarancji (X2) - 10 pkt. Łączna liczba punktów - ocena końcowa zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w ww. kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem: X = X1 + X2, gdzie: X1 - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena oferty, X2 - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium okres gwarancji, X - łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach.
Szczegółowo sposób oceny ofert został opisany w rozdziale XIX działu I SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) Wykonawca musi wykazać posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
? jednego zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania (budowy lub przebudowy lub remontu lub montażu) instalacji centralnego ogrzewania o wartości minimum 50 000,00 zł brutto;
? jednego zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania (budowy lub przebudowy lub remontu lub montażu) kotłowni gazowej.
Pojęcia budowa, przebudowa i remont należy rozumieć zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- jedną osobą, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- jedną osobą, która będzie pełniła obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji sanitarnych,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 1117),
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych").
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

Uwaga nr 1: W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: ,,W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane."

Uwaga nr 2: W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów, o których mowa w rozdziale XI pkt 7 ppkt 2) Działu I SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (sporządzoną na formularzu oferty - załącznik nr 1 do Działu III SWZ):
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIII SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Działu III SWZ. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - załącznik nr 3 do Działu III SWZ.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp).
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z pkt 7 ppkt 4) rozdz. XI Działu I SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy - pkt 7 ppkt 1) rozdziału XI Działu I SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8) W przypadku, o którym mowa w ppkt 7) powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 4 do Działu II SWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące
kryteria - przypisując im odpowiednią wagę punktową: cena oferty (X1) - 90 pkt, okres gwarancji (X2) - 10 pkt. Łączna liczba punktów - ocena końcowa zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w ww. kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem: X = X1 + X2, gdzie: X1 - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena oferty, X2 - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium okres gwarancji, X - łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach.
Szczegółowo sposób oceny ofert został opisany w rozdziale XIX działu I SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.