Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa pomieszczeń

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu
Kleczkowska 35
50-211 Wrocław
powiat: Wrocław
713272600, faks 713291772
zk_1_wroclaw@sw.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 713272600, faks 7132
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa pomieszczeń obiektu nr 9 przeznaczonych na działalność produkcyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń obiektu nr 9 przeznaczonych na działalność produkcyjną. Zakres robót:
5.1.1 roboty ogólnobudowlane obejmujące:
5.1.1.1 przebudowa stropu umożliwiając montaż wewnętrznej windy towarowej,
5.1.1.2 wykonanie przegród ppoż,
5.1.1.3 montaż drzwi zewnętrznych umożliwiających załadunek oraz rozładunek towarów,
5.1.1.4 wykonanie zabezpieczeń techniczno-ochronnych w postaci postawienia wygrodzenie wewnętrznego wraz z utwardzeniem terenu wydzielonego pasa ochronnego od bramy wjazdowej z dziedzińca głównego do bramy wjazdowej
na plac przy budynku przeznaczonym na hale produkcyjną,
5.1.1.5 wymiana bramy wjazdowej zlokalizowanej w wygrodzeniu wewnętrznym, na którym zlokalizowany jest obiekt nr 9,
5.1.1.6 przystosowanie drogi dojazdowej;
5.1.2 roboty instalacyjne obejmujące:
5.1.2.1 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją, instalacji sanitarnej, instalacji hydrantowej.
5.1.3 roboty elektryczne i infrastruktura teletechniczna obejmujące wykonanie:
5.1.3.1 systemu monitoringu wizualnego wewnątrz oraz na zewnątrz budynku,
5.1.3.2 rozbudowa rozdzielni elektrycznej montaż wyłącznika bezpieczeństwa zasilania głównego,
5.1.3.3 oświetlenie dodatkowe wewnątrz budynku,
5.1.3.4 oświetlenie zewnętrzne, wymiana przewodów oraz oświetlenia.

CPV: 45000000-7, 45111100-9, 45111291-4, 45223110-0, 45262210-6, 45262212-0, 45262310-7, 45262311-4, 45310000-3, 45311000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00118047, D/Kw.2232.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://zp.sw.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
8.2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (stanowiące załącznik
nr 4 i 5 do SWZ), podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych
formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.
8.3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
8.3.1. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.2. e-PUAPu https://epuap.gov.pl/wps.portal
8.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na e-PUAP. Wykonawca posiadający konto na e-PUAP ma dostęp
do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza
do komunikacji.
8.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie e-PUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do złożenia bądź wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
8.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów, lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na e-PUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ,,RODO"), Zamawiający przedstawia następujące informacje:
39.1 administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, z siedzibą przy Ul. Kleczkowskiej 35, 50-211 Wrocław, e mail: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl, tel. 71/32-72-600;
39.2 dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod_1_wroclaw@sw.gov.pl;
39.3 dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
39.3.1 art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, w której reprezentantami Wykonawcy są osoby, których dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osób, których dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym związanych z przeprowadzeniem postępowania, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1427 z późn.
zm.) oraz art. 73a § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 523 z późn. zm.). Monitoring obejmuje teren Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu oraz obszar bezpośrednio przyległy, a zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres 7 dni;
39.4 obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy;
39.5 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
39.6 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
39.7 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmie cały czas trwania umowy;
39.8 przysługuje:
39.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
39.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
39.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego,
39.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
39.9 nie przysługuje:
39.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
39.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
39.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć na pomocą dedykowanej platformy - https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
29.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 11 000,00 PLN.
29.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
29.2.1 w pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w BGK
nr 18 1130 1033 0018 8162 5720 0003 z opisem wadium do zamówienia: Realizacja zadania INWESTYCYJNEGO pn. ,,Przebudowa pomieszczeń obiektu nr 9 przeznaczonych na działalność produkcyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu)" znak sprawy: D/Kw.2232.9.2021, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje
się termin uznania na rachunku Zamawiającego,
29.2.2 w gwarancji bankowej,
29.2.3 w gwarancji ubezpieczeniowej,

29.2.4 w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
29.3 W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w punktach od 2) do 4) należy je złożyć w oryginale w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Platforma zakupowa).
29.4 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa
w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń obiektu nr 9 przeznaczonych na działalność produkcyjną. Zakres robót:
5.1.1 roboty ogólnobudowlane obejmujące:
5.1.1.1 przebudowa stropu umożliwiając montaż wewnętrznej windy towarowej,
5.1.1.2 wykonanie przegród ppoż,
5.1.1.3 montaż drzwi zewnętrznych umożliwiających załadunek oraz rozładunek towarów,
5.1.1.4 wykonanie zabezpieczeń techniczno-ochronnych w postaci postawienia wygrodzenie wewnętrznego wraz z utwardzeniem terenu wydzielonego pasa ochronnego od bramy wjazdowej z dziedzińca głównego do bramy wjazdowej
na plac przy budynku przeznaczonym na hale produkcyjną,
5.1.1.5 wymiana bramy wjazdowej zlokalizowanej w wygrodzeniu wewnętrznym, na którym zlokalizowany jest obiekt nr 9,
5.1.1.6 przystosowanie drogi dojazdowej;
5.1.2 roboty instalacyjne obejmujące:
5.1.2.1 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją, instalacji sanitarnej, instalacji hydrantowej.
5.1.3 roboty elektryczne i infrastruktura teletechniczna obejmujące wykonanie:
5.1.3.1 systemu monitoringu wizualnego wewnątrz oraz na zewnątrz budynku,
5.1.3.2 rozbudowa rozdzielni elektrycznej montaż wyłącznika bezpieczeństwa zasilania głównego,
5.1.3.3 oświetlenie dodatkowe wewnątrz budynku,
5.1.3.4 oświetlenie zewnętrzne, wymiana przewodów oraz oświetlenia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45262210-6 - Fundamentowanie

45262212-0 - Kopanie rowów

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45313100-5 - Instalowanie wind

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45442100-8 - Roboty malarskie

45442110-1 - Malowanie budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
17.1.1 cena brutto oferty ,,C"- waga kryterium 60% dla całości zamówienia.
W tym kryterium najwyższą liczbę 60 punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
C = (Cmino / Cbo) x 60,
gdzie:
C - ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę,
Cmino - cena oferty z najniższą ceną brutto,
Cbo - cena brutto oferty badanej.
Ilość uzyskanych punktów zostanie każdorazowo zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku.
17.1.2 okres gwarancji ,,G" - waga kryterium 26% dla całości zamówienia.
Długość okresu gwarancji będzie oceniana na podstawie sumy zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wydłużonego okresu gwarancji na wykonane roboty i minimalnego wymaganego okresu gwarancji, wynoszącego 36 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowym według następujących zasad:
17.1.2.1 Oferta z okresem gwarancji 60 miesięcy - Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów, tj. 26 pkt;
17.1.2.2 Oferta z okresem gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy - Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium jak dla 60 miesięcy;
17.1.2.3 Oferta z okresem gwarancji równym 36 miesięcy - Zamawiający przyzna 0 pkt;
17.1.2.4 Oferta, która nie będzie wypełniona w żadnym z pól lub będzie błędnie wypełniona, będzie oznaczała, iż Wykonawca udziela gwarancji
w minimalnym wymaganym przez Zamawiającego okresie, tj. 36 miesięcy - Zamawiający przyzna 0 pkt;
17.1.2.5 Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:

(Ogof - Ogmin) / (Ogmax - Ogmin) x 26 = Og,

gdzie:
Ogof - termin zaoferowany w badanej ofercie, przy czym w przypadku zaoferowania terminu dłuższego, niż 60 miesięcy, do wzoru podstawione zostanie 60 miesięcy,
Ogmin - 36 miesięcy,
Ogmax - 60 miesięcy,
Og - liczba punktów otrzymanych w kryterium okres gwarancji.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w ramach niniejszego zamówienia tylko w pełnych miesiącach. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny punktowany okres gwarancji, to 60 miesięcy. Bez względu na powyższe: jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń wbudowanych przewidują dłuższy okres gwarancji, niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 26 punktów.
17.1.3 termin wykonania zamówienia - waga kryterium 14% dla całości zamówienia. Wykonawca w formularzu oferty deklaruje liczbę dni, o które skróci termin końcowy realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, umowę należy zrealizować do dnia 30 listopada 2021 r. (za dzień zakończenia uznaje
się dzień podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy). Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia w formularzu ofertowym według następujących zasad:
17.1.3.1 Za każdy dzień skrócenia Zamawiający przyzna 1 pkt;
17.1.3.2 Oferta ze skróceniem terminu o 14 dni - Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów, tj. 14 pkt;
17.1.3.3 Oferta ze skróceniem terminu o więcej niż 14 dni - Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium jak dla 14 dni;
17.1.3.4 Oferta, która nie będzie wypełniona w żadnym z pól lub będzie błędnie wypełniona będzie oznaczała, iż Wykonawca nie skraca terminu realizacji przedmiotu zamówienia, a jako termin realizacji zostanie przyjęty 30 listopada 2021 r. - Zamawiający przyzna 0 pkt.
17.1.3.5 Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 14 i odpowiada skróceniu o 14 lub więcej dni.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 26
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 14
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
21.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
21.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.
21.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Opis spełnienia warunku:
Dysponowania minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i kierownika robót budowlanych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. - załącznik nr 7 do SWZ.
21.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis spełnienia warunku: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
21.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej,
Opis spełnienia warunku:
Posiadania wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty o zakresie ogólnobudowlanym, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czy dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
21.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
21.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
21.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
21.5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
21.5.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
21.5.2 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
21.5.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
21.6 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa
lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, oraz, jeżeli
to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
21.7 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
21.8 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
21.9 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 22.1.3 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie co najmniej dwie roboty o zakresie ogólnobudowlanym
o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czy dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznikiem nr 8 do SWZ.
22.1.4 Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, posiadających odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - załącznik nr 7 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 22.1.1 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1076, 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 9 do SWZ.
22.1.2 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
29.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 11 000,00 PLN.
29.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
29.2.1 w pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w BGK
nr 18 1130 1033 0018 8162 5720 0003 z opisem wadium do zamówienia: Realizacja zadania INWESTYCYJNEGO pn. ,,Przebudowa pomieszczeń obiektu nr 9 przeznaczonych na działalność produkcyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu)" znak sprawy: D/Kw.2232.9.2021, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje
się termin uznania na rachunku Zamawiającego,
29.2.2 w gwarancji bankowej,
29.2.3 w gwarancji ubezpieczeniowej,

29.2.4 w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
29.3 W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w punktach od 2) do 4) należy je złożyć w oryginale w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Platforma zakupowa).
29.4 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa
w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie.
12.7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
12.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.
12.9. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy
na pisemny wniosek Wykonawcy. Szczegóły zaliczkowania wymagają sporządzenia odrębnego uzgodnienia.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty nie może stać w sprzeczności
z przepisem art. 454 ustawy PZP i dopuszczalna jest w sytuacji gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisania umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy
w następujących sytuacjach, tj.:
1) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć - maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy
w świadczeniu usługi. Siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji,
a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonywanie części lub całości jego zobowiązań;
2) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny;
3) zaniechania wykonania zadania przez Zamawiającego w trakcie trwania niniejszej umowy,
z przyczyn od niego niezależnych.
2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy, kiedy zmiana podyktowana jest w szczególności:
1) zmianą stanu prawnego, regulującego właściwość zamówienia;
2) zmianą stanu faktycznego, powodującego nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji zamówienia;
3) działaniem siły wyższej, uniemożliwiającej realizację w części lub w całości zamówienia;
4) oczywistymi omyłkami rachunkowymi lub pisemnymi;
5) działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
3. Jeżeli zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania niniejszej umowy powodować będzie konieczność zmiany niniejszej umowy, strony dokonają niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym przepisami, tj. w następujących sytuacjach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) konieczności wprowadzenia zmian, będących następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a innymi niż Wykonawca stronami;
3) zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego;
4) zmian osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych;
5) oraz w innych przypadkach określonych w niniejszej umowie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
17.1.1 cena brutto oferty ,,C"- waga kryterium 60% dla całości zamówienia.
W tym kryterium najwyższą liczbę 60 punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
C = (Cmino / Cbo) x 60,
gdzie:
C - ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę,
Cmino - cena oferty z najniższą ceną brutto,
Cbo - cena brutto oferty badanej.
Ilość uzyskanych punktów zostanie każdorazowo zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku.
17.1.2 okres gwarancji ,,G" - waga kryterium 26% dla całości zamówienia.
Długość okresu gwarancji będzie oceniana na podstawie sumy zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wydłużonego okresu gwarancji na wykonane roboty i minimalnego wymaganego okresu gwarancji, wynoszącego 36 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowym według następujących zasad:
17.1.2.1 Oferta z okresem gwarancji 60 miesięcy - Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów, tj. 26 pkt;
17.1.2.2 Oferta z okresem gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy - Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium jak dla 60 miesięcy;
17.1.2.3 Oferta z okresem gwarancji równym 36 miesięcy - Zamawiający przyzna 0 pkt;
17.1.2.4 Oferta, która nie będzie wypełniona w żadnym z pól lub będzie błędnie wypełniona, będzie oznaczała, iż Wykonawca udziela gwarancji
w minimalnym wymaganym przez Zamawiającego okresie, tj. 36 miesięcy - Zamawiający przyzna 0 pkt;
17.1.2.5 Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:

(Ogof - Ogmin) / (Ogmax - Ogmin) x 26 = Og,

gdzie:
Ogof - termin zaoferowany w badanej ofercie, przy czym w przypadku zaoferowania terminu dłuższego, niż 60 miesięcy, do wzoru podstawione zostanie 60 miesięcy,
Ogmin - 36 miesięcy,
Ogmax - 60 miesięcy,
Og - liczba punktów otrzymanych w kryterium okres gwarancji.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w ramach niniejszego zamówienia tylko w pełnych miesiącach. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny punktowany okres gwarancji, to 60 miesięcy. Bez względu na powyższe: jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń wbudowanych przewidują dłuższy okres gwarancji, niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 26 punktów.
17.1.3 termin wykonania zamówienia - waga kryterium 14% dla całości zamówienia. Wykonawca w formularzu oferty deklaruje liczbę dni, o które skróci termin końcowy realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, umowę należy zrealizować do dnia 30 listopada 2021 r. (za dzień zakończenia uznaje
się dzień podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy). Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia w formularzu ofertowym według następujących zasad:
17.1.3.1 Za każdy dzień skrócenia Zamawiający przyzna 1 pkt;
17.1.3.2 Oferta ze skróceniem terminu o 14 dni - Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów, tj. 14 pkt;
17.1.3.3 Oferta ze skróceniem terminu o więcej niż 14 dni - Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium jak dla 14 dni;
17.1.3.4 Oferta, która nie będzie wypełniona w żadnym z pól lub będzie błędnie wypełniona będzie oznaczała, iż Wykonawca nie skraca terminu realizacji przedmiotu zamówienia, a jako termin realizacji zostanie przyjęty 30 listopada 2021 r. - Zamawiający przyzna 0 pkt.
17.1.3.5 Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 14 i odpowiada skróceniu o 14 lub więcej dni.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 26
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 14
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.