Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
996z dziś
5438z ostatnich 7 dni
20513z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Gminnego żłobka

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Gminnego żłobka

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA OLEŚNICA
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
+48 (71) 314 02 00
urzad@olesnica.wroc.pl
https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl/pn/gmina-olesnica/demand/notice/public/34273/details
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: 6.000,00 zł
Nr telefonu: +48 (71) 314 02 00
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Gminnego żłobka przy Ul. Wileńskiej w Oleśnicy - III oddział
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Gminnego żłobka przy Ul. Wileńskiej w Oleśnicy - III oddział. Podstawowym zadaniem jest zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w zakresie warunków przeciwpożarowych, sanepid, bhp tj. zmiana sposobu użytkowania sal lekcyjno - szkolnych na trzeci oddział przedszkolno- żłobkowy dla dzieci do 3 lat.
Zakres zamówienia obejmuje remont pomieszczeń oznaczonych w projekcie budowlanym numerami 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.12, 0.13 oraz pomieszczenia piwniczne (A do F), a także teren utwardzony przed wyjściem ewakuacyjnym z oddziałów przedszkolnych.
Planuje się:
a) remont instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych,
c) remont okładzin ścian, sufitów, podłóg,
d) dostosowanie pomieszczeń do przepisów p.poż.,
e) odtworzenie wyjścia ewakuacyjnego dla potrzeb żłobka oraz wymogów p. poż. związanych z ewakuacją dzieci.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SWZ, przy czym przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia w tym obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego zawiera załącznik nr 9 do SWZ: ,,Istotne postanowienia umowy".

CPV: 45214100-1, 45262520-2, 45410000-4, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00118157, ZP.271.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ogólnie ,,korespondencją") Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja".
2. Ofertę oraz korespondencję Wykonawca składa pod rygorem nieważności w formie elektronicznej w formatach danych opisanych w rozdz. I SWZ opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu (chyba że podpis taki z mocy prawa nie jest wymagany do ważności dokumentu). Zamawiający nie dopuszcza złożenia skanu dokumentu papierowego, opatrzonego następnie przez Wykonawcę lub wystawcę dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Oleśnica, adres Ul. Listopada 24 , 56-400
Oleśnica tel. (71) 314 02 00,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: agatajs@olesnica.wroc.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.,
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO,
8) każdy Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku
Wykonawca może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Wykonawcy:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Wykonawcy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej
skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl/pn/gmina-olesnica/demand/notice/public/34273/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 12:00
Miejsce składania ofert: https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 523292,31 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Gminnego żłobka przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy - III oddział. Podstawowym zadaniem jest zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w zakresie warunków przeciwpożarowych, sanepid, bhp tj. zmiana sposobu użytkowania sal lekcyjno - szkolnych na trzeci oddział przedszkolno- żłobkowy dla dzieci do 3 lat.
Zakres zamówienia obejmuje remont pomieszczeń oznaczonych w projekcie budowlanym numerami 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.12, 0.13 oraz pomieszczenia piwniczne (A do F), a także teren utwardzony przed wyjściem ewakuacyjnym z oddziałów przedszkolnych.
Planuje się:
a) remont instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych,
c) remont okładzin ścian, sufitów, podłóg,
d) dostosowanie pomieszczeń do przepisów p.poż.,
e) odtworzenie wyjścia ewakuacyjnego dla potrzeb żłobka oraz wymogów p. poż. związanych z ewakuacją dzieci.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SWZ, przy czym przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia w tym obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego zawiera załącznik nr 9 do SWZ: ,,Istotne postanowienia umowy".
4.2.6.) Główny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262520-2 - Roboty murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione w postępowaniu warunki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże minimalne poziomy zdolności:
a) w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) przynajmniej dwie roboty budowlane o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, na kwotę co najmniej równą lub większą od ceny oferty;
b) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania; W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część wykonawca wskazuje jedną osobę, o której mowa powyżej;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pzp oraz rozdziału X pkt. 2 ppkt. 1)-4) SWZ - Wykonawca składa:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
b) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem potwierdzającym, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 4) -6) p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1), 5) i 7) p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. XI pkt. 1 ppkt. 2 SWZ, Wykonawca składa:
a) wykaz robót budowlanych, o których mowa w rozdz. XI pkt. 1 ppkt. 2) lit. a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg z załącznika nr 5 do SIWZ,
b) wykaz osób, o których mowa w rozdz. XI pkt. 1 ppkt. 2) lit. b) SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ,
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta składana w terminie określonym w pkt. 8.1. musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty (podpisane elektronicznie i przesłane w formie elektronicznej):
1) Formularz ofertowy- do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ,
2) Kalkulację cenową ryczałtu brutto w rozbiciu na poszczególne elementy scalone - załącznik nr 4 do SWZ,
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego - sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy);
5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ (jeżeli dotyczy);
6) Pełnomocnictwo udzielone przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy);
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy).
8) Zobowiązanie, o którym mowa w dziale XI pkt. 5. podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze - sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy).
9) Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się do nich odpowiednio.
2. W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w rozdz. XII pkt. 2 ppkt. 1)
lit. a) -c) SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy - w przypadku:
a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,
c) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń (np.: pozwoleń konserwatorskich), itp.,
d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 1 miesiąca,
e) gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych (w zakresie robót zewnętrznych lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej) zgodnie ze sztuką budowlaną, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.,
f) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,
g) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót,
h) natrafienia przez Wykonawcę na niewypały i niewybuchy,
i) natrafienia na stanowisko archeologiczne wymagające przeprowadzenie badań archeologicznych,
j) udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,
k) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji;
l) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia robót.
- na warunkach określonych w dokumentach zamówienia
2) Zmian osobowych w zakresie zmiany osób realizujących przedmiot umowy pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ,
3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
4) Zmiany podwykonawcy,
5) Zmiany technologiczne, w szczególności:
a) zastąpienia materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją techniczną oraz dokumentacją projektową nowymi materiałami lub urządzeniami,
b) zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji technicznej,
6) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w Istotnych postanowieniach umowy (zał. nr 9 do SWZ);
7) Pozostałych zmian:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zwiększenie użyteczności przedmiotu umowy),
b) wprowadzenia faktury częściowej lub zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadkach nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pozwolenia na budowę wynikającej z konieczności dostosowania projektu do obowiązujących przepisów, skutkującej zmianą zakresu robót,
d) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na realizacje zawartej umowy i termin realizacji.
- na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy (zał. nr 9 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione w postępowaniu warunki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.