Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Specjalistyczna usługa doradcza polegająca na opracowaniu i wykonaniu prototypu produktu...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Specjalistyczna usługa doradcza polegająca na opracowaniu i wykonaniu prototypu produktu Wielokanałowego Analizatora Gazów (WAG) wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE
PLAC GEN. JÓZEFA BEMA 3
10-516 Olsztyn
powiat: Olsztyn
89/5211250, faks 89/5211260
wmarr@wmarr.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 89/5211250, faks 89/
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Specjalistyczna usługa doradcza polegająca na opracowaniu i wykonaniu prototypu produktu Wielokanałowego Analizatora Gazów (WAG) wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na doradztwie wraz z opracowaniem i wykonaniem prototypu
(1 szt.) produktu Wielokanałowego Analizatora Gazów (WAG) - urządzania pozwalającego na automatyczne zbieranie niezbędnych danych środowiskowych oraz stężenia wybranych gazów w powietrzu w sposób ciągły. Urządzenie powinno być wyposażone w interfejs sieciowy i podłączone jest do sieci Internet za pomocą zewnętrznego dedykowanego modemu lub poprzez sieć wewnętrzną np. WIFI. Umożliwia to zdalny dostęp do danych za pomocą następujących mechanizmów:
1) zdalny pulpit,
2) serwer FTP,
3) usługa dysku sieciowego

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 1 do SWZ.

CPV: 72244000-7, 79411100-9

Dokument nr: 2021/BZP 00117416, ZP.28.42.2021/WWPIWT/STARTUP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eb9bfc9c-7e41-4f2a-8066-138e58137515
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eb9bfc9c-7e41-4f2a-8066-138e58137515;
https://epuap.gov.pl/wps/portal/ePUAP: /WMARRSA/SkrytkaESP.
Adres poczty elektronicznej: a.pilarczyk@wmarr.olsztyn.pl (Formularz - kontakt)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu; ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal / ePUAP:/WMARRSA/SkrytkaESP (nazwa odbiorcy: WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W OLSZTYNIE za pośrednictwem formularzy udostępnionych także za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl w zakładce ,,dla Wykonawców", ,,Formularze do komunikacji", a także za pomocą poczty e-mail: a.pilarczyk@wmarr.olsztyn.pl
1.1. Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą należy składać przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal / ePUAP:/WMARRSA/SkrytkaESP
1.2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) składane są przez Wykonawcę elektronicznie za pośrednictwem:
1.2.1. dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesyłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
1.2.2. poczty elektronicznej, na adres a.pilarczyk@wmarr.olsztyn.pl
1.3. Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych: .pdf oraz .zip, .7z (formaty poddające dane kompresji), a w przypadku przekazywania wiadomości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jako tekst wpisany bezpośrednio do niej.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub nr sprawy, a także identyfikatorem postępowania dostępnym na miniPortalu.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Zamawiający wymaga, aby dokumenty składane były pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych:
1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych w odniesieniu do zbioru ,,Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020" jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).
2) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych w odniesieniu do zbioru ,,Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych" jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
3) Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
4) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie i ochronie danych). Oznacza to, że Pani/ Pana dane są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktach prawnych:
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu ,,Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2006,
b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
c) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
5) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonywanie przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn. ,,Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator", w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.
Pozostałe informacje zawarte zostały w rozdziale XXXI SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego: ePUAP:/WMARRSA/SkrytkaESP. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.28.42.2021/WWPIWT/STARTUP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 23453,05 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na doradztwie wraz z opracowaniem i wykonaniem prototypu
(1 szt.) produktu Wielokanałowego Analizatora Gazów (WAG) - urządzania pozwalającego na automatyczne zbieranie niezbędnych danych środowiskowych oraz stężenia wybranych gazów w powietrzu w sposób ciągły. Urządzenie powinno być wyposażone w interfejs sieciowy i podłączone jest do sieci Internet za pomocą zewnętrznego dedykowanego modemu lub poprzez sieć wewnętrzną np. WIFI. Umożliwia to zdalny dostęp do danych za pomocą następujących mechanizmów:
1) zdalny pulpit,
2) serwer FTP,
3) usługa dysku sieciowego

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 72244000-7 - Usługi prototypowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79411100-9 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W zakresie warunku posiadania zdolności zawodowej Zamawiający wymaga:
1.1. realizacji min. 1 (jednego) projektu odpowiadającego rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. związanego z tworzeniem czujników, urządzeń pomiarowych o minimalnej wartości 25 000,00 zł brutto jedna usługa.
1.2. dysponowania min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w tworzeniu czujników, urządzeń pomiarowych.
Oceniając zdolność zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy, w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda:
a) złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art., 125 ust.1 ustawy pzp. oświadczenia stanowi Załączniki nr 4 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podpisuje podmiot udostępniający zasoby lub jego pełnomocnik w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę. Wzór oświadczenia stanowi Załączniki nr 6 do SWZ.
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdziale XI SWZ Zamawiający wymaga:
Złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu podpisuje podmiot udostępniający zasoby lub jego pełnomocnik w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz ofertowy - do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
2) Oświadczenie, złożone na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ), z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w formularzu oferty w pkt 7.
3) zobowiązanie innego podmiotu, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby)
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, z których wynika prawo do podpisania oferty; (jeżeli dotyczy),
1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
1) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 -pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa
w ust. 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta tj. przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Oferta powinna być podpisana przez każdego z Wykonawców wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XV ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W takim przypadku, o którym mowa w pkt 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wypełniają w formularzu oferty w pkt 7 oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian został omówiony w §13 projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-24

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.