Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana trzech dźwigów w budynkach

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wymiana trzech dźwigów w budynkach

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Stanisława Duboisa 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
powiat: ostrowski
29 746 37 11, faks 29 746 37 06
przetargi@szpitalostrowmaz.pl
https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalostrowmaz/demand/notice/public/34239/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrów Mazowiecka
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 29 746 37 11, faks 2
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana trzech dźwigów w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana trzech dźwigów szpitalnych w istniejących szybach
w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej, zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych (stanowiącymi Załącznik Nr 3 do SWZ).
2. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia, ma być realizowany w dwóch etapach:
o Etap I - Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych (Q = 1600 kg oraz Q = 1350 kg)
w istniejących szybach
o Etap II - Wymiana elektrycznego dźwigu szpitalnego (Q = 1600 kg)w istniejącym szybie oraz wykonanie prac budowlanych związanych z wymianą dźwigów - rozpoczęcie i wykonanie II etapu po zakończeniu i odbiorze przez Zamawiajacego I etapu robót przez Zamawiajacego bez zastrzeżeń

CPV: 45000000-7, 45262522-6, 45310000-3, 45313100-5, 45410000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00117643, SPZZOZ.XII.381.9/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składania ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym
a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipa 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2020 r. poz. 344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace na portalu https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1.1. Dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PadES,
1.2. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę naPlatformie Zakupowej:
2.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2.2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB RAM, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - Ms Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
2.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiejw najnowszej
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00089138/01 z dnia 2021-06-21
2021-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
wersji w przypadku Internet minimalnie wersja 10.0; Przy składaniu oferty przez Platformę zalecane jest, aby wszystkie czynności wykonywać w ramach jednej przeglądarki;
2.4. włączona obsługa JavaScript;
2.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i
wycofania oferty oraz komunikacji wynosi: 100 MB.
4. Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej,
email: przetargi@szpitalostrowmaz.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Marketplanet OnePlace lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: przetargi@szpitalostrowmaz.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej (SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej) z siedzibą przy Ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Z ADO można kontaktować się pisemnie na ww. adres, mailowo: sekretariat@szpitalostrowmaz.pl , oraz telefonicznie poprzez nr centrali: 29 746 37 11 (do nr 18).
2. W SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Pani Agnieszka Joanna Karasiewicz. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych osobiście, pisemnie, mailowo: iod@szpitalostrowmaz.pl , oraz telefonicznie poprzez nr centrali.
3. Celem przetwarzania Państwa danych jest:
a) Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne i wyłonienie najkorzystniejszej oferty,
b) Zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym wykonawcą, dochodzenie roszczeń.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
a) Art. 6 ust. 1 lit b i c RODO,
b) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
5. Odbiorcy Państwa danych.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Ustawa przewiduje jedynie wyjątki zawarte w art. 18 ust. 3 - 5. Dane mogą być też udostępniane każdemu wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). Dane mogą być przekazane również podmiotom, z którymi SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej zawarł umowy na korzystanie z udostępnionych przez nie systemów informatycznych w zakresie statutowej działalności.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
W związku z jawnością postępowania, państwa dane mogą być przekazane poza obszar EOG,
z zastrzeżeniem wynikającym z art. 18 ust. 3 - 5 ustawy prawo zamówień publicznych.
7. Państwa dane będą przechowywane:
a) Przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wskazane okresy przechowywania wynikają z rzeczowego wykazu akt obowiązującego
w SPZZPOZ w Ostrowi Mazowieckiej i ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.).
8. Uprawnienia:
Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia dostępu, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
9. Państwa dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
10. Przystąpienie do postępowania jest dobrowolne. Podanie Państwa danych jest niezbędne w świetle wskazanych w pkt 4 lit b i c przepisów prawnych oraz rozstrzygnięcia postępowania. Niepodanie danych uniemożliwia udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalostrowmaz/demand/notice/public/34239/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace dostępnej pod adresem: https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl w postaci elektronicznej

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 02.08.2021 r. i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. Pieniądzu;
3.2. Gwarancjach bankowych - oryginał gwarancji w postaci elektronicznej;
3.3. Gwarancjach ubezpieczeniowych - oryginał gwarancji w postaci elektronicznej;
3.4. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 20 ustawy
z dna 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoje Przedsiębiorczości (Dz.U.
z 2020 r. poz. 299) - oryginał poręczenia w postaci elektronicznej.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto:

PEKAO I O/Ostrów Mazowiecka 70 1240 5282 1111 0000 4893 5991

z dopiskiem: ,,Wadium - nr postępowania SPZZOZ.XII.381.9/2021". Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację postępowania, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot,
w którego imieniu jest wpłacane.
Dokument potwierdzający dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
5.2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej;
5.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.58 p.z.p.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.: zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5.8. Musi być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
6.1. pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
6.2. poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona (zgodnie
z art. 226 ust. 1 pkt 14 p.z.p.)
8. Zasady zwrotu wadium określa art. 98 p.z.p
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SPZZOZ.XII.381.9/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana trzech dźwigów szpitalnych w istniejących szybach
w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej, zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych (stanowiącymi Załącznik Nr 3 do SWZ).
2. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia, ma być realizowany w dwóch etapach:
o Etap I - Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych (Q = 1600 kg oraz Q = 1350 kg)
w istniejących szybach
o Etap II - Wymiana elektrycznego dźwigu szpitalnego (Q = 1600 kg)w istniejącym szybie oraz wykonanie prac budowlanych związanych z wymianą dźwigów - rozpoczęcie i wykonanie II etapu po zakończeniu i odbiorze przez Zamawiajacego I etapu robót przez Zamawiajacego bez zastrzeżeń
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262522-6 - Roboty murarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45313100-5 - Instalowanie wind

45410000-4 - Tynkowanie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryterium
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. brutto (jeden milion złotych);
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, polegającą na wymianie minimum 3 (trzech) dźwigów osobowych u jednego Zleceniodawcy o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto (osiemset tysięcy złotych)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2. zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000.000,00 zł. (jeden milion złotych)
7.5. Wykaz robót budowlanych polegających na wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty oraz wskazujących, czy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone - roboty budowlanej polegającej na wymianie minimum 3 (trzech) dźwigów osobowych u jednego Zleceniodawcy - o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł. brutto (osiemset tysięcy) - potwierdzenie warunku dotyczącego warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej - druk wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 02.08.2021 r. i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. Pieniądzu;
3.2. Gwarancjach bankowych - oryginał gwarancji w postaci elektronicznej;
3.3. Gwarancjach ubezpieczeniowych - oryginał gwarancji w postaci elektronicznej;
3.4. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 20 ustawy
z dna 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoje Przedsiębiorczości (Dz.U.
z 2020 r. poz. 299) - oryginał poręczenia w postaci elektronicznej.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto:

PEKAO I O/Ostrów Mazowiecka 70 1240 5282 1111 0000 4893 5991

z dopiskiem: ,,Wadium - nr postępowania SPZZOZ.XII.381.9/2021". Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację postępowania, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot,
w którego imieniu jest wpłacane.
Dokument potwierdzający dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
5.2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej;
5.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.58 p.z.p.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.: zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5.8. Musi być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
6.1. pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
6.2. poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona (zgodnie
z art. 226 ust. 1 pkt 14 p.z.p.)
8. Zasady zwrotu wadium określa art. 98 p.z.p
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowana i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa, które powinno zawierać w szczególności wskazanie:
3.1. Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego;
3.2. Ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
o reprezentację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
o zaciąganie zobowiązań,
o złożenie oferty wspólnie,
o prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne
Dokument Pełnomocnictwa złożony wraz z ofertą w postaci elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni dołączyć oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej SWZ
7. Podmioty składające ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Możliwe zmiany umowy zawarte w Załączniku Nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryterium
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.