Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Przedmiot:

Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
św. Anny 12
31-008 Kraków
powiat: Kraków
124332730
dzp@cm-uj.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 124332730
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum przy Ul. św. Anny 12 w Krakowie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum przy Ul. św. Anny 12 w Krakowie. 1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 1.2 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowalnych w zakresie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Collegium Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum zlokalizowanym przy Ul. św. Anny 12 w Krakowie. 1.3 Przedmiot zamówienia realizowany będzie w zabytkowym budynku Collegium Nowodworskiego zlokalizowanym przy Ul. św. Anny 12 w Krakowie. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-101. Budynek znajduje się na działce nr 368, obręb nr 1, jednostka ewidencyjna: Śródmieście (Księga wieczysta nr KR1P/00238705/4). 1.4 Podstawowymi celami zadania są: a) montaż systemu sygnalizacji pożaru (instalacja systemu oraz wykonanie tras kablowych) zapewniającego pełną ochronę przeciwpożarową pomieszczeń w ww. budynku, w których zostaną zamontowane elementy systemu sygnalizacji pożaru, co wydatnie poprawi bezpieczeństwo użytkowników budynku, b) montaż systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku, umożliwiającego sprawną ewakuację ludzi w przypadku awarii oświetlenia podstawowego lub wyłączenia zasilania budynku w energię elektryczną. 1.5 Zakres, ilości i typy urządzeń do zamontowania zostały wyszczególnione w przedmiarach robót. 1.6 Budynek Collegium Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum przy Ul. św. Anny 12 w Krakowie usytuowany jest w terenie jako budynek w zabudowie pierzejowej, przylegającej do starego rynku Krakowa. Składa się z trzech piętrowych skrzydeł zgrupowanych wokół prostokątnego dziedzińca. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 900 m2. Powierzchnia zabudowy - 1 705 m2. Kubatura obiektu - około 22 000 m3. Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu, do najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową wynosi ok. 14 m. Budynek posiada 4 kondygnacje wraz z kondygnacją podziemną. Budynek w całości podpiwniczony. Niewielka powierzchnia strychu jest wykorzystana na poddasze użytkowe. 1.7 Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w Załączniku A do SWZ ,,Opis przedmiotu zamówienia", dokumentacji projektowej, tj.: projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanej dalej w skrócie STWiORB), decyzjach administracyjnych oraz przedmiarach robót, będących integralną częścią SWZ. 1.8 Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar ma wyłącznie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty i jej wyceny jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB. 1.9 Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ, a celem potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z SWZ zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kosztorys uproszczony. 1.10 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości i co najmniej 60 miesięcznej rękojmi za wady na roboty budowlane, w tym zastosowane materiały i urządzenia zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do projektowych postanowień umowy. 1.11 Bieg terminu gwarancji i rękojmi będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 1.12 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość wykonania przedmiotu zamówienia. 1.13 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.14 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowani nazwą firmy. 1.15 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.16 Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji wykonawczej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w SWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj.: typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w SWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik B do formularza oferty, tj.: Wykazem materiałów równoważnych. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz o ile jest to niezbędne, uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty ich szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w SWZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w SWZ, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. Zamawiający dokona weryfikacji równoważności zaoferowanych przez Wykonawców materiałów i urządzeń w oparciu o parametry techniczne wyszczególnione w STWiORB oraz pkt.VI załącznika A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 1.17 Wybrany Wykonawca w celu zawarcia umowy najpóźniej na dwa dni robocze przed wyznaczonym dniem na jej podpisanie zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu egzemplarza kosztorysu szczegółowego (w wersji papierowej i elektronicznej - edytowalnej, rozszerzenie .xml). 1.18 Zamawiający zaznacza, iż wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia zgodnie z zapisami projektowych postanowień umowy zawartych w niniejszej SWZ. 2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, oraz zamieścić na udostępnionej przez Zamawiającego platformie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia odpowiednio do wskazanego w pkt. 6) SWZ terminu i z uwzględnieniem jego zapisów. 5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ i dokonać jego indywidualnej kalkulacji. Celem potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z SWZ i kompletności oraz prawidłowości wyceny Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia, wyliczonej w oparciu o własną kalkulację, przedstawione w formie kosztorysu uproszczonego z dołączonym zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia dla całości zamówienia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. 6. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ. 7. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w SWZ i załącznikach do SWZ.

CPV: 45312100-8, 31518200-2, 45311200-2, 45450000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00117720, 141.2711.36.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:01

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/zamowienia_ustawowe/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.soldea.pl/epz/epz/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 8) SWZ: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 39) SWZ: Ochrona danych osobowych - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: https://www.soldea.pl/epz/epz/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 141.2711.36.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 308697,28 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum przy ul. św. Anny 12 w Krakowie. 1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 1.2 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowalnych w zakresie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Collegium Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum zlokalizowanym przy ul. św. Anny 12 w Krakowie. 1.3 Przedmiot zamówienia realizowany będzie w zabytkowym budynku Collegium Nowodworskiego zlokalizowanym przy ul. św. Anny 12 w Krakowie. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-101. Budynek znajduje się na działce nr 368, obręb nr 1, jednostka ewidencyjna: Śródmieście (Księga wieczysta nr KR1P/00238705/4). 1.4 Podstawowymi celami zadania są: a) montaż systemu sygnalizacji pożaru (instalacja systemu oraz wykonanie tras kablowych) zapewniającego pełną ochronę przeciwpożarową pomieszczeń w ww. budynku, w których zostaną zamontowane elementy systemu sygnalizacji pożaru, co wydatnie poprawi bezpieczeństwo użytkowników budynku, b) montaż systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku, umożliwiającego sprawną ewakuację ludzi w przypadku awarii oświetlenia podstawowego lub wyłączenia zasilania budynku w energię elektryczną. 1.5 Zakres, ilości i typy urządzeń do zamontowania zostały wyszczególnione w przedmiarach robót. 1.6 Budynek Collegium Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum przy ul. św. Anny 12 w Krakowie usytuowany jest w terenie jako budynek w zabudowie pierzejowej, przylegającej do starego rynku Krakowa. Składa się z trzech piętrowych skrzydeł zgrupowanych wokół prostokątnego dziedzińca. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 900 m2. Powierzchnia zabudowy - 1 705 m2. Kubatura obiektu - około 22 000 m3. Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu, do najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową wynosi ok. 14 m. Budynek posiada 4 kondygnacje wraz z kondygnacją podziemną. Budynek w całości podpiwniczony. Niewielka powierzchnia strychu jest wykorzystana na poddasze użytkowe. 1.7 Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w Załączniku A do SWZ ,,Opis przedmiotu zamówienia", dokumentacji projektowej, tj.: projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanej dalej w skrócie STWiORB), decyzjach administracyjnych oraz przedmiarach robót, będących integralną częścią SWZ. 1.8 Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar ma wyłącznie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty i jej wyceny jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB. 1.9 Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ, a celem potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z SWZ zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kosztorys uproszczony. 1.10 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości i co najmniej 60 miesięcznej rękojmi za wady na roboty budowlane, w tym zastosowane materiały i urządzenia zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do projektowych postanowień umowy. 1.11 Bieg terminu gwarancji i rękojmi będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 1.12 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość wykonania przedmiotu zamówienia. 1.13 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.14 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowani nazwą firmy. 1.15 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.16 Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji wykonawczej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w SWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj.: typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w SWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik B do formularza oferty, tj.: Wykazem materiałów równoważnych. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz o ile jest to niezbędne, uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty ich szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w SWZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w SWZ, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. Zamawiający dokona weryfikacji równoważności zaoferowanych przez Wykonawców materiałów i urządzeń w oparciu o parametry techniczne wyszczególnione w STWiORB oraz pkt.VI załącznika A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 1.17 Wybrany Wykonawca w celu zawarcia umowy najpóźniej na dwa dni robocze przed wyznaczonym dniem na jej podpisanie zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu egzemplarza kosztorysu szczegółowego (w wersji papierowej i elektronicznej - edytowalnej, rozszerzenie .xml). 1.18 Zamawiający zaznacza, iż wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia zgodnie z zapisami projektowych postanowień umowy zawartych w niniejszej SWZ. 2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, oraz zamieścić na udostępnionej przez Zamawiającego platformie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia odpowiednio do wskazanego w pkt. 6) SWZ terminu i z uwzględnieniem jego zapisów. 5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ i dokonać jego indywidualnej kalkulacji. Celem potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z SWZ i kompletności oraz prawidłowości wyceny Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia, wyliczonej w oparciu o własną kalkulację, przedstawione w formie kosztorysu uproszczonego z dołączonym zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia dla całości zamówienia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. 6. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ. 7. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w SWZ i załącznikach do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31518200-2 - Oświetlenie awaryjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie lub w innych terenach lub obiektach Zamawiającego zlokalizowanych w innych obiektach naukowo - dydaktycznych UJ CM zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa, o wartości do 100 % zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych, tj.: m.in. demontażu, dostawy, montażu, podłączenia i uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert opisany w pkt 17) SWZ: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane, w tym na zastosowane materiały i urządzenia
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia za wady
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w pkt 15) SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: 2.2.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tzn.: aktualne Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania działalności polegającej na wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, składowaniu, transporcie lub stosowaniu materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych i obrocie nimi, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 623 z późn. zm.). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj.: nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz przedłożone na wezwanie Zamawiającego aktualne zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania działalności polegającej na wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, składowaniu, transporcie lub stosowaniu materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych i obrocie nimi, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 623 z późn. zm.). 2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: 2.3.1 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 350 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. 2.4 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 2.4.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, czyli: 2.4.1.1 jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.), oraz w przypadku realizacji zamówienia przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, a także posiadającą co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanymi do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (tj.: musi posiadać kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 710 z późn. zm.), lub posiadającą zaświadczenie uprawniające do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2.4.1.2 jedną osobą pełniącą funkcję konserwatora dzieł sztuki, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2021r. poz. 710 z późn. zm. (tj.: musi posiadać kwalifikacje o których mowa w art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2021r. poz. 710 z późn. zm.), 2.4.1.3 jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.), oraz w przypadku realizacji zamówienia przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, a także posiadającą co najmniej trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu robotami w zakresie montażu instalacji niskoprądowych. 2.4.1.4 jedną osobą wyznaczoną do wykonywania działalności polegającej na wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, składowaniu, transporcie lub stosowaniu materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych i obrocie nimi, zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę Zezwoleniem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania ww. działalności, wynikającym z ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 623 z późn. zm.). Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia funkcji wyżej wymienionych osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w powyższych branżach i specjalnościach, w przypadku posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia wymaganych dla określonych funkcji. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj.: między innymi w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 220, z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1117 z późn. zm.). 2.4.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał 2 (dwie) roboty budowlane obejmujące każda swym zakresem wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w obiektach zabytkowych, o łącznej wartości instalacji sygnalizacji pożaru w wykazanych dwóch robotach wynoszącej co najmniej 150.000,00 PLN brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz 2 (dwie) roboty budowlane obejmujące każda swym zakresem wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach zabytkowych, o łącznej wartości awaryjnego oświetlenia w wykazanych dwóch robotach wynoszącej co najmniej 120.000,00 PLN brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby Wykonawca wykazał spełnienie wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu łącznie w dwóch lub trzech robotach w przypadku, gdy wykazane dwie lub trzy roboty łącznie spełniają opis warunku w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego odpowiednio do treści wzorów stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 369 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: 1) aktualnego zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania działalności polegającej na wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, składowaniu, transporcie lub stosowaniu materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych i obrocie nimi, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 623 z późn. zm.), 2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, 3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 4) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia - odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, 2 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy - odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, 3 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy, załącznik nr 4 do SWZ, 4 dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji), 5 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, 6 opis oferowanego przedmiotu zamówienia i kalkulację ceny oferty, czyli kosztorys uproszczony z dołączonym zestawieniem materiałów i urządzeń dla całości zamówienia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów, 7 Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik B do formularza oferty, tj.: Wykazem materiałów równoważnych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium. Zgodnie z zapisami ujętymi w pkt 29) SWZ: Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z zapisami pkt 12) SWZ: Opis sposobu przygotowywania oferty.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zawarte w pkt 7) SWZ: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, w szczególności § 16.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert opisany w pkt 17) SWZ: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane, w tym na zastosowane materiały i urządzenia
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia za wady
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.