Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa materiałów przeciwpożarowych i alarmowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów przeciwpożarowych i alarmowych

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
powiat: Warszawa
22 564 96 86
dzp@sgh.waw.pl
https://sgh.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/270966/sukcesywna-dostawa-materialow-przeciwpozarowych-i-alarmowych-dla-szkoly-glownej-handlowej-w-warszawie
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 22 564 96 86
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa materiałów przeciwpożarowych i alarmowych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa materiałów przeciwpożarowych i alarmowych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Realizacja odbywać się będzie w ramach dostaw sukcesywnych, wg potrzeb Zamawiającego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis asortymentowo-ilościowy oraz warunki dostawy i gwarancji określają n/w załączniki do SWZ:
? nr 2 - wykaz materiałów przeciwpożarowych i alarmowych,
? nr 7 - wzór umowy.
5. Uwaga: Podane w wykazie materiałów przeciwpożarowych i alarmowych (załącznik nr 2) ilości produktów stanowią wielkość szacunkową, a ogólna wartość zamawianych produktów nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym nie więcej niż o 30% zamówienia.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian ilościowo-rzeczowych w ramach zamawianego asortymentu, wyspecyfikowanego w wykazie (oznacza to możliwość zamówienia zwiększonych ilości poszczególnych produktów kosztem zmniejszenia ilości lub niezamówienia innych).
7. Zmiany te nie mogą powodować zmian cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym.

CPV: 44482000-2, 35121700-5

Dokument nr: 2021/BZP 00118134, ADZP.25.31.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://sgh.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sgh.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako ,,Platforma" lub ,,Platforma Zakupowa") dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie wnioski, zawiadomienia, informacje, oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl poprzez zakładkę ,,Pytania / Informacje". Za datę wpływu wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Ireneusz Szcześniak, email: ireneusz.szczesniak@sgh.waw.pl.
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://sgh.eb2b.com.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
5. Zamawiający, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej jako ,,Rozporządzenie") określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie ,,pdf" należy podpisywać formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.
6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4mb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program do otwierania plików w formacie PDF, np. Acrobat Reader.
7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach: .pdf.
8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępne jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania".
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce ,,Pytania/ Informacje" poprzez polecenie ,,Dodaj pytanie / komentarz". Wyjaśnianie treści SWZ oraz jej ewentualna zmiana odbywać się będą zgodnie z art. 284 Ustawy.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
11. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
12. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://sgh.eb2b.com.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-26 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ADZP.25.31.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa materiałów przeciwpożarowych i alarmowych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Realizacja odbywać się będzie w ramach dostaw sukcesywnych, wg potrzeb Zamawiającego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis asortymentowo-ilościowy oraz warunki dostawy i gwarancji określają n/w załączniki do SWZ:
? nr 2 - wykaz materiałów przeciwpożarowych i alarmowych,
? nr 7 - wzór umowy.
5. Uwaga: Podane w wykazie materiałów przeciwpożarowych i alarmowych (załącznik nr 2) ilości produktów stanowią wielkość szacunkową, a ogólna wartość zamawianych produktów nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym nie więcej niż o 30% zamówienia.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian ilościowo-rzeczowych w ramach zamawianego asortymentu, wyspecyfikowanego w wykazie (oznacza to możliwość zamówienia zwiększonych ilości poszczególnych produktów kosztem zmniejszenia ilości lub niezamówienia innych).
7. Zmiany te nie mogą powodować zmian cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44482000-2 - Urządzenia przeciwpożarowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35121700-5 - Systemy alarmowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Opis kryterium oceny: Cena (C) 100%

2. Zamawiający będzie przyznawał punktację w kryterium ceny w następujący sposób:

Cena: 100 % - C

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium C:

cena brutto oferty z najniższą ceną
Liczba punktów (max 100 pkt.) = ------------------------------------------------ x 100
cena brutto oferty badanej

b) Uwagi:
o punktacja wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium C, oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt,
o do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto z formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

3. Liczby punktów, o których mowa w ust. 2 będzie stanowić końcową ocenę oferty.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny;
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie;
3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową będą wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (rozumiane jako dwie odrębne umowy), których przedmiotem były:
dostawy materiałów przeciwpożarowych i alarmowych, każde o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez zakładkę ,,Pytania/Informacje" następujące dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ,
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy*,
* wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa rozdziale XIV ust. 1 pkt 1), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3) i 6) Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy;
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 2 lit. b) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
4) Dokumenty, o których mowa w pkt. 3) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 2) lit. b), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt. 4) powyżej stosuje się;
6) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy pkt. 3) - 5) powyżej stosuje się odpowiednio;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez zakładkę ,,Pytania/Informacje" następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 6 do SWZ;
8) Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt. 7 lit. a), liczy się wstecz od dnia
w którym upływa termin składania ofert;
9) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie
z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 7 lit. a) dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ
1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale XIII ust. 1 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale XIV ust. 2 SWZ;
2) Formularz cenowy, o którym mowa w rozdziale XV ust. 1;
3) Dowody dot. ,,samooczyszczenia" - w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108
ust. 1 pkt 1), 2) i 5) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy Wykonawca może przedstawić dowody, o których mowa w rozdziale XIII ust. 8; (opcjonalnie)
4) Odpis lub informacja (wydruk) z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczy każdego z tych Wykonawców);
/Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów/;
5) Pełnomocnictwa (opcjonalnie);
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (opcjonalnie);
7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (opcjonalnie).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. 2. Wykonawcy, którzy złożyli
wspólną ofertę ponoszą, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy. 3. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie łącznie muszą posiadać doświadczenie wskazane w rozdziale XIII ust. 1 pkt 3) SWZ. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z wykonawców nie zachodzą przesłanki podstaw do wykluczenia z postępowania. 5. Zgodnie z art. 117 ust. 3 i 4 Ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy może nastąpić na zasadach określonych w art. 454 i 455 Ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany obowiązywania umowy poprzez możliwość jej wydłużenia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub braku wyczerpania kwoty maksymalnej umowy określonej w § 3 ust. 1.
4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji poszczególnych zamówień, określonych w § 4 ust. 9,10 i 11, jeżeli konieczność ta będzie spowodowana okolicznościami, których Strony, działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć.
5. Potwierdzenie konieczności zmiany umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez przedstawicieli Stron stosownego protokołu, wraz z uzasadnieniem, opisującym przesłanki i celowość zmiany.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Opis kryterium oceny: Cena (C) 100%

2. Zamawiający będzie przyznawał punktację w kryterium ceny w następujący sposób:

Cena: 100 % - C

a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium C:

cena brutto oferty z najniższą ceną
Liczba punktów (max 100 pkt.) = ------------------------------------------------ x 100
cena brutto oferty badanej

b) Uwagi:
o punktacja wyliczona będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W kryterium C, oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt., przy założeniu, że 1% = 1 pkt,
o do oceny ofert w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto z formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

3. Liczby punktów, o których mowa w ust. 2 będzie stanowić końcową ocenę oferty.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny;
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie;
3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.