Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
304z dziś
4840z ostatnich 7 dni
19034z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu
Giżycka
12-250 Orzysz
powiat: piski
570301827
muzeumwojska@orzysz.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Orzysz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 570301827
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu - etap I
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia polega na rozbiórce istniejącego budynku mieszkalnego
w zakresie dachu, stropu drewnianego, murowanych ścian parteru wraz z częścią fundamentów kolidujących z projektowanymi ławami. W zakres prac budowlanych wchodzi wykonanie nowych fundamentów, wykonanie nowych ścian parteru w obrysie istniejących oraz wykonanie stropu żelbetowego, monolitycznego.
Istniejący budynek
Mieszkalny, wielorodzinny. Budynek w zabudowie wolnostojącej, parterowy, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Konstrukcja tradycyjna - murowana, z drewnianymi stropami. Główne pokrycie budynku stanowi dach wielopołaciowy, pokryty dachówką ceramiczną.
Budynek wykonany na planie litery ,,L". Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej.
Stropy i więźba wykonane z elementów drewnianych podobnie jak schody na klatce schodowej.
Zakres prac:
- uzyskanie decyzji umożliwiającej zajęcie pasa drogowego;
- rozbiórka istniejącego budynku;
- roboty ziemne;
- wykonanie fundamentów (podkłady, ławy, ściany fundamentowe, izolacja);
- murowanie ścian (nośnych, działowych);
- budowa kominów;
- wykonanie stropu żelbetowego;
- wykonanie konstrukcji dachu (konstrukcja, deskowanie, papa);
- zabezpieczenie budynku przed zimą oraz sąsiednich budynków (zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych deskami i folią);
UWAGA:
Zgodnie z decyzją Pozwolenia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace ziemne przy tej inwestycji należy wykonywać pod nadzorem archeologicznym, na które należy uzyskać odrębne pozwolenie WKZ.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Infrastruktura Kultury 2021

CPV: 45000000-7, 44112410-5, 45110000-1, 45111200-0, 45223500-1, 45262500-6, 45320000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00118216, MWWiZO.271.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP-u dostępnego po adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal
W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się również komunikację między Zamawiającym
a Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: muzeumwojska@orzysz.pl
Nazwa Zamawiającego w systemie ePUAP ( nazwa odbiorcy) toMWWiZO , Adres
skrytka e-PUAP: :/MWWiZO/SkrytkaESP Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP-u dostępnego po adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się również komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: um@orzysz.pl
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji".
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, ..png, .tif, .dwg, .zip, .rar, przy czym
Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularz do komunikacji" wynosi 150MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przekazanych w sposób, o którym mowa w pkt 2 przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Identyfikator postępowania oraz inne dane konieczne do poprawnego złożenia oferty, w tym także narzędzie do szyfrowania plików, znajdują się na miniPortalu w zakładce ,,dla Wykonawców", ,,Lista
wszystkich postępowań", w szczegółach niniejszego postępowania
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest podać właściwe dane postępowania - w przypadku
podania niewłaściwych danych odpowiedzialność za nieprawidłowe złożenie oferty albo niezłożenie oferty ponosi wykonawca.
10. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań na miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
11. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie ,,PDF" zaleca się podpis formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż ,,PDF" zaleca się podpisywać formatem XAdES.
12. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w organizacji), Ul. Giżycka 9 12-250 Orzysz, tel.570301827
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą ,z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,nie
może skutkować zmianą wyniku po-stępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.** W postępowaniu
oudzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.
1rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy zł 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: Warmińsko-Mazurskim Bank Spółdzielczy o/ Orzysz
nr 57 9364 0000 2003 0029 5608 0001 z adnotacją

,,Wadium w postepowaniu -" Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu - etap I; a potwierdzenie wpłaty można załączyć do oferty.
6. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania ofert kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania z ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy::
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MWWiZO.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia polega na rozbiórce istniejącego budynku mieszkalnego
w zakresie dachu, stropu drewnianego, murowanych ścian parteru wraz z częścią fundamentów kolidujących z projektowanymi ławami. W zakres prac budowlanych wchodzi wykonanie nowych fundamentów, wykonanie nowych ścian parteru w obrysie istniejących oraz wykonanie stropu żelbetowego, monolitycznego.
Istniejący budynek
Mieszkalny, wielorodzinny. Budynek w zabudowie wolnostojącej, parterowy, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Konstrukcja tradycyjna - murowana, z drewnianymi stropami. Główne pokrycie budynku stanowi dach wielopołaciowy, pokryty dachówką ceramiczną.
Budynek wykonany na planie litery ,,L". Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej.
Stropy i więźba wykonane z elementów drewnianych podobnie jak schody na klatce schodowej.
Zakres prac:
- uzyskanie decyzji umożliwiającej zajęcie pasa drogowego;
- rozbiórka istniejącego budynku;
- roboty ziemne;
- wykonanie fundamentów (podkłady, ławy, ściany fundamentowe, izolacja);
- murowanie ścian (nośnych, działowych);
- budowa kominów;
- wykonanie stropu żelbetowego;
- wykonanie konstrukcji dachu (konstrukcja, deskowanie, papa);
- zabezpieczenie budynku przed zimą oraz sąsiednich budynków (zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych deskami i folią);
UWAGA:
Zgodnie z decyzją Pozwolenia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace ziemne przy tej inwestycji należy wykonywać pod nadzorem archeologicznym, na które należy uzyskać odrębne pozwolenie WKZ.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Infrastruktura Kultury 2021
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44112410-5 - Konstrukcje dachowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Kryteria wyboru ofert, oferty będą oceniane według poniższych ,,wag"
(znaczenia).
2.1 CENA - 60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:
Cena najniższej oferty (zł)
CENA = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60%
Cena oferty badanej (zł)
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 60 pkt.
2.2. WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI - 40 %
Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 36 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES
RĘKOJMI to 40 pkt.
2.2.1. W kryterium ,,wydłużony okres gwarancji i okres rękojmi" oferta Wykonawcy, który zaproponuje w
formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji, ponad wymagane minimum 36 miesięcy, otrzyma
dodatkowe punkty.
2.2.2 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 1- 23 miesiące (ponad wymagane minimum 36
miesięcy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 punktów.
2.2.3 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 24-36 miesięcy (ponad wymagane minimum 36
miesięcy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 40 punktów.
2.2.4 Maksymalny czas wydłużenia gwarancji wynosi 36 miesiące.
2.2.6 Za nie wskazanie ,,wydłużonego okresu gwarancji i okresu rękojmi" w formularzu oferty oferta
wykonawcy nie otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert.
2.2.7 Za wydłużenie okresu gwarancji o więcej niż 36 miesięcy ocenie podlegać będzie okres 36 m-cy.
o Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, nie może ulec zmianie po złożeniu oferty,
o Wykonawca, który zaoferuje okres dodatkowej gwarancji na wykonane roboty równy lub dłuższy niż
36 miesięcy otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 40 pkt w przedmiotowym kryterium
o Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.
o W przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji dodatkowej lub niewskazanie w kryterium
oceny ofert wydłużonego okresu gwarancji uznaje się, że Wykonawca oferuje 36 miesięcy gwarancji
podstawowej i nie otrzyma punktów w tym kryterium
o Okres gwarancji Wykonawca zrówna z okresem rękojmi
o Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę - całkowitą - za wykonanie zamówienia ogółem
oraz tylko jeden okres wydłużonej gwarancji na roboty budowlane podany w miesiącach
3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium ,,CENA", ilości
punktów przyznanych w kryterium ,,OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI" oraz
ilości punktów przyznanych w kryterium. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt VI SWZ,
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 300.000,00 zł.

W przypadku podania wartości sumy gwarancyjnej w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
-Doświadczenie Wykonawcy: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej 2 roboty budowlane, z której
? każda robota budowlana obejmowała swoim zakresem wykonanie budowy/przebudowy/rozbudowy budynku o powierzchni min. 150 m 2
-Osoby: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

? jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

Kierownik budowy i kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2020r. poz. 220 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,
b)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności;
c)zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1ustawy pzp,wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społecznelub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności
d)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów(t.j.Dz.U.2020.1076 z późn.zm.)z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1)dokumentów,
o którym mowa w rozdziale lit. a,b,c,-składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,
b)nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
m-ce przed ich złożeniem.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,nie wydaje się dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.109 ust.1 pkt 1 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,lub,jeżeli w kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,właściwym z siedzibą lub zam. wykonawcy(..
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt VI SWZ,
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 300.000,00 zł.

W przypadku podania wartości sumy gwarancyjnej w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
-Doświadczenie Wykonawcy: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej 2 roboty budowlane, z której
? każda robota budowlana obejmowała swoim zakresem wykonanie budowy/przebudowy/rozbudowy budynku o powierzchni min. 150 m 2
-Osoby: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

? jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

Kierownik budowy i kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2020r. poz. 220 z późn. zm.).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie składają odrębnie:-
wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy
wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy).3. Dowód wniesienia wadium4. Do oferty wykonawca załącza również ( jeżeli dotyczy) a) Pełnomocnictwo o Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania
umowy.
o W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionegopełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.b) Zobowiązanie podmiotu trzeciegooZobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:- zakres dostępnych
wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy zł 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: Warmińsko-Mazurskim Bank Spółdzielczy o/ Orzysz
nr 57 9364 0000 2003 0029 5608 0001 z adnotacją

,,Wadium w postepowaniu -" Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu - etap I; a potwierdzenie wpłaty można załączyć do oferty.
6. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania ofert kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania z ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy::
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z
wykonawców.3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.4) Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego powinno wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.5) Oświadczenia
i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć
będzie należytemu wykonaniu umowy. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów z art. 455 ust. 1-4 ustawy z dn. 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych ze specyfikacją warunków zamówienia.1.1 Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w następujących
okolicznościach:a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było
przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego b) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji wykonania i odbioru robót. 1.2 Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku: a) wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, b)
konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót,c)postojów spowodowanych koniecznością usuwania
nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nie oznakowanych w dokumentacji projektowej,
d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym, w tym polegających na intensywnych
opadach deszczu, gradu, śniegu itp.e) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn
nie wynikających z winy którejkolwiek ze stron umowy, f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia
prac
1.3 Zmianę wysokości wynagrodzenia dopuszcza się w przypadku: a) wystąpienia robótnieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej
realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, 1.4. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym,
o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla Zamawiającego,c) wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie przekracza 50%
wartości pierwotnej umowy
1.5. Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie
modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie
przekracza 50% wartości pierwotnej umowy1.6 Zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne
oraz jest niższa niż 15 % wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na roboty
budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy1.7 Zmiany dotyczące
zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy. Zmiany umowy zostały szczegółowe opisane w
projektowanych warunkach umowy § 19-Zał nr 7 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Kryteria wyboru ofert, oferty będą oceniane według poniższych ,,wag"
(znaczenia).
2.1 CENA - 60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:
Cena najniższej oferty (zł)
CENA = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60%
Cena oferty badanej (zł)
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 60 pkt.
2.2. WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI - 40 %
Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 36 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES
RĘKOJMI to 40 pkt.
2.2.1. W kryterium ,,wydłużony okres gwarancji i okres rękojmi" oferta Wykonawcy, który zaproponuje w
formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji, ponad wymagane minimum 36 miesięcy, otrzyma
dodatkowe punkty.
2.2.2 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 1- 23 miesiące (ponad wymagane minimum 36
miesięcy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 punktów.
2.2.3 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 24-36 miesięcy (ponad wymagane minimum 36
miesięcy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 40 punktów.
2.2.4 Maksymalny czas wydłużenia gwarancji wynosi 36 miesiące.
2.2.6 Za nie wskazanie ,,wydłużonego okresu gwarancji i okresu rękojmi" w formularzu oferty oferta
wykonawcy nie otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert.
2.2.7 Za wydłużenie okresu gwarancji o więcej niż 36 miesięcy ocenie podlegać będzie okres 36 m-cy.
o Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, nie może ulec zmianie po złożeniu oferty,
o Wykonawca, który zaoferuje okres dodatkowej gwarancji na wykonane roboty równy lub dłuższy niż
36 miesięcy otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 40 pkt w przedmiotowym kryterium
o Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.
o W przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji dodatkowej lub niewskazanie w kryterium
oceny ofert wydłużonego okresu gwarancji uznaje się, że Wykonawca oferuje 36 miesięcy gwarancji
podstawowej i nie otrzyma punktów w tym kryterium
o Okres gwarancji Wykonawca zrówna z okresem rękojmi
o Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę - całkowitą - za wykonanie zamówienia ogółem
oraz tylko jeden okres wydłużonej gwarancji na roboty budowlane podany w miesiącach
3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium ,,CENA", ilości
punktów przyznanych w kryterium ,,OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI" oraz
ilości punktów przyznanych w kryterium. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.