Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa kotłowni olejowej na gazową

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa kotłowni olejowej na gazową

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ŁĘKNICA
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica
powiat: żarski
683624718, faks 683624701
m.perczynski@umleknica.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/484585
Województwo: lubuskie
Miasto: Łęknica
Wadium: 1000,00 zł
Nr telefonu: 683624718, faks 6836
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku Przedszkola ZSP w Łęknicy przy Ul. Tadeusza Kościuszki 1
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę kotłowni w budynku Przedszkola ZSP w Łęknicy przy Ul. Tadeusza Kościuszki 1 polegającą na zastąpieniu istniejących źródeł ciepła na olej opałowy kotłem gazowym oraz montaż pompy ciepła.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja (dokumentacja stanowi odrębny plik załączony do SWZ o nazwie Dokumentacja projektowa.zip).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określono w Rozdziale 4 SWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym Rozdział 5 niniejszej SWZ.
4. Ogólny zakres robót:
a) Stan istniejący:
Budynek posiada kotłownię olejową wyposażoną w kocioł olejowy o mocy 63 kW. Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z podgrzewacza o pojemności 130 litrów typu Vitocell 300. Obwody grzewcze wyposażono w jeden wspólny mieszacz z siłownikiem. Instalacje cwu oraz instalacje grzewcze wyposażono w pompy obiegowo cyrkulacyjne trójbiegowe. Demontażowi podlegają zbiorniki na olej opałowy wraz z instalacjami oraz wszystkie instalacje technologiczne kotłowni z kotłem, podgrzewaczem cwu, wkładem kominowym itp.
b) Projektowana instalacja kotłowni:
Do całorocznej produkcji cwu zaprojektowano powietrzną pompę ciepła o pojemności 251 litrów. Pompa ciepła będzie współpracowała z podgrzewaczem cwu z stali nierdzewnej o pojemności 160 litrów. W szczytowym punkcie poboru cwu w okresie grzewczym dogrzew cwu wspomagany będzie poprzez projektowany stojący kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 12-60 kW przy parametrach 50/30oC z automatyką pogodową. Kocioł w warunkach skrajnie niskich temperatur przejmie podgrzew cwu i zagwarantuje niezbędna moc do podgrzewu co. Nawiew powietrza odbywać się będzie za pomocą projektowanego kanału 20/20. Powietrze dolotowe dla pompy ciepła dostarczane będzie kanałem z blachy tytan cynk dn 160 mm. Spaliny po zdemontowaniu istniejącego wkładu spalinowego odprowadzane będą projektowanym wkładem spalinowym dla kotłów kondensacyjnych dn 100 mm z stali kwasoodpornej.
c) Instalacja gazowa:
Zaprojektowana instalacja zostanie włączona do istniejącej szafki gazowej zlokalizowanej na granicy posesji. Obiekt wyposażony będzie w dwie instalacje, pierwsza dla kotłowni i druga dla kuchni. Wykonawca dostarczy i zamontuje kuchnię gazową pięciopalnikową z piekarnikiem elektrycznym.
d) Instalacje elektryczne:
Należy wykonać zasilanie rozdzielni kotłowni. Przy wejściu do pomieszczenia kotłowni zabudować Awaryjny Wyłącznik Prądu współpracujący z instalacją aktywnego systemu bezpieczeństwa ASP. Rozdzielnia kotłowni należy wyposażyć w osprzęt. Należy wykonać oświetlenie podstawowe IP-65 LED, awaryjne ewakuacyjne na całej drodze ewakuacyjnej - przy użyciu oprawy z modułem awaryjnym z czasem świecenia 2h. Należy wykonać instalację gniazd wtyczkowych 230V oraz 24V, zasilanie sterownika kotła gazowego, który jest umieszczony na kotle, zainstalować czujnik temperatury zewnętrznej. Należy wykonać instalację aktywnego systemu bezpieczeństwa.
e) Należy wykonać malowanie pomieszczenia kotłowni i pomieszczenia magazynu oleju.

CPV: 45331110-0, 39314000-6, 45311200-2, 45331100-7, 45442110-1

Dokument nr: 2021/BZP 00117744, RGN.271.21.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/leknica
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/leknica;
2) Strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: https://platformazakupowa.pl/ pod adresem postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/484585 . Dostęp możliwy jest również
bezpośrednio poprzez stronę prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/leknica lub poprzez pasek wyszukiwania na stronie https://platformazakupowa.pl/ .
3) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/) pod adresem postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/484585 oraz pod adresem Platformy
Zakupowej Gminy Łęknica https://platformazakupowa.pl/pn/leknica. Zamawiający nie dopuszcza innych środków komunikacji elektronicznej.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/) pod adresem postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/484585 oraz pod adresem Platformy
Zakupowej Gminy Łęknica https://platformazakupowa.pl/pn/leknica. Zamawiający nie dopuszcza innych środków komunikacji elektronicznej.
2. Wymagania dotyczące korespondencji elektronicznej:
1) Platforma Zakupowa Gminy Łęknica pozwala na przesyłanie: formularza oferty: pytań do treściSWZ;
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego; podmiotowych środków dowodowych, oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w
postępowaniu; odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Pzp, wniosków,
informacji, oświadczeń Wykonawcy, odwołania - za pośrednictwem formularza ,,Wyślij wiadomość do
zamawiającego".
2) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ poprzez kliknięcie przycisku
,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".
3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/ . Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
"Komunikaty".
4) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania:
a) akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl/ określone w Regulaminie
zamieszczonym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce
,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view .
5) Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się
w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
6) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na
https://platformazakupowa.pl/ , tj.:
a) dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) posiadanie skrzynki poczty elektronicznej,
c) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
e) włączona obsługa JavaScript,
f) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
8) Formaty plików powinny być zgodne z rozporządzeniem
Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2247).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łęknicy z siedzibą przy Ul. Żurawskiej
1, 68 - 208 Łęknica;
2) z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Łęknicy można się skontaktować poprzez
adres e-mail: iod@umleknica.pl, tel. 68 362 47 02 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
8) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/484585
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 11:00
Miejsce składania ofert: 18.5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to jest umieścić na https://platformazakupowa.pl/ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/484585

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGN.271.21.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę kotłowni w budynku Przedszkola ZSP w Łęknicy przy ul. Tadeusza Kościuszki 1 polegającą na zastąpieniu istniejących źródeł ciepła na olej opałowy kotłem gazowym oraz montaż pompy ciepła.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja (dokumentacja stanowi odrębny plik załączony do SWZ o nazwie Dokumentacja projektowa.zip).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określono w Rozdziale 4 SWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym Rozdział 5 niniejszej SWZ.
4. Ogólny zakres robót:
a) Stan istniejący:
Budynek posiada kotłownię olejową wyposażoną w kocioł olejowy o mocy 63 kW. Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z podgrzewacza o pojemności 130 litrów typu Vitocell 300. Obwody grzewcze wyposażono w jeden wspólny mieszacz z siłownikiem. Instalacje cwu oraz instalacje grzewcze wyposażono w pompy obiegowo cyrkulacyjne trójbiegowe. Demontażowi podlegają zbiorniki na olej opałowy wraz z instalacjami oraz wszystkie instalacje technologiczne kotłowni z kotłem, podgrzewaczem cwu, wkładem kominowym itp.
b) Projektowana instalacja kotłowni:
Do całorocznej produkcji cwu zaprojektowano powietrzną pompę ciepła o pojemności 251 litrów. Pompa ciepła będzie współpracowała z podgrzewaczem cwu z stali nierdzewnej o pojemności 160 litrów. W szczytowym punkcie poboru cwu w okresie grzewczym dogrzew cwu wspomagany będzie poprzez projektowany stojący kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 12-60 kW przy parametrach 50/30oC z automatyką pogodową. Kocioł w warunkach skrajnie niskich temperatur przejmie podgrzew cwu i zagwarantuje niezbędna moc do podgrzewu co. Nawiew powietrza odbywać się będzie za pomocą projektowanego kanału 20/20. Powietrze dolotowe dla pompy ciepła dostarczane będzie kanałem z blachy tytan cynk dn 160 mm. Spaliny po zdemontowaniu istniejącego wkładu spalinowego odprowadzane będą projektowanym wkładem spalinowym dla kotłów kondensacyjnych dn 100 mm z stali kwasoodpornej.
c) Instalacja gazowa:
Zaprojektowana instalacja zostanie włączona do istniejącej szafki gazowej zlokalizowanej na granicy posesji. Obiekt wyposażony będzie w dwie instalacje, pierwsza dla kotłowni i druga dla kuchni. Wykonawca dostarczy i zamontuje kuchnię gazową pięciopalnikową z piekarnikiem elektrycznym.
d) Instalacje elektryczne:
Należy wykonać zasilanie rozdzielni kotłowni. Przy wejściu do pomieszczenia kotłowni zabudować Awaryjny Wyłącznik Prądu współpracujący z instalacją aktywnego systemu bezpieczeństwa ASP. Rozdzielnia kotłowni należy wyposażyć w osprzęt. Należy wykonać oświetlenie podstawowe IP-65 LED, awaryjne ewakuacyjne na całej drodze ewakuacyjnej - przy użyciu oprawy z modułem awaryjnym z czasem świecenia 2h. Należy wykonać instalację gniazd wtyczkowych 230V oraz 24V, zasilanie sterownika kotła gazowego, który jest umieszczony na kotle, zainstalować czujnik temperatury zewnętrznej. Należy wykonać instalację aktywnego systemu bezpieczeństwa.
e) Należy wykonać malowanie pomieszczenia kotłowni i pomieszczenia magazynu oleju.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45442110-1 - Malowanie budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + G + R
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena"
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Gwarancja jakości"
R - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano - montażowych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń"
2. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta wykonawcy wynosi 100,00 punktów. Punkty wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W sytuacji gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 34
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano - montażowych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń podany w dniach roboczych
4.3.6.) Waga: 6
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz 3.2.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Formularz 3.1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1000,00 PLN (słownie złotych: tysiąc 00/100).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument, o którym mowa w pkt. 10.1 lit. a, oświadczenie o którym mowa w pkt. 10.1 lit. b oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w następujący sposób w następujących przypadkach:
1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi w przypadkach:
- klęski żywiołowej,
- uniemożliwiającymi przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
b) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
c) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 12 projektu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony,
d) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, o których mowa w § 1 ust. 10 projektu umowy.
2) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, o których mowa w § 1 ust. 10 projektu umowy.
b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w § 1 ust. 11 projektu umowy.
c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 12 projektu umowy
3) Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 4 projektu umowy;
b) ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 5 projektu umowy;
c) realizacji robót dodatkowych, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 6 projektu umowy;
d) zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z § 5 ust.4 lub 6 projektu umowy.
3. Wszelkie zmiany projektu umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W razie wzrostu ustawowej wysokości podatku VAT, zmiana wynagrodzenia nastąpi poprzez zastosowanie nowej stawki tego podatku na podstawie wynagrodzenia netto wykonawcy.
5. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz b musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu Kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzonego przez Inspektora nadzoru - w zakresie wpływu tych okoliczności oraz dat zaistnienia i zakończenia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + G + R
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena"
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Gwarancja jakości"
R - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano - montażowych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń"
2. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta wykonawcy wynosi 100,00 punktów. Punkty wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W sytuacji gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 34
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano - montażowych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń podany w dniach roboczych
4.3.6.) Waga: 6
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.