Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
5388z ostatnich 7 dni
20464z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa dedykowanego oświetlenia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa dedykowanego oświetlenia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
Wawrzeńczyce 57
32-125 Wawrzeńczyce
powiat: krakowski
12 2874003, faks 122874003
ug_igwaw@poczta.onet.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wawrzeńczyce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 12 2874003, faks 122
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez budowę dedykowanego oświetlenia"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: ,,Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez budowę dedykowanego oświetlenia".
2. Przedmiot zamówienia jest robota budowlana polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej infrastruktury drogowej i wykonaniu robót budowlanych - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" - poprzez budowę dedykowanego oświetlenia na istniejących przejściach dla pieszych w ciągu głównym przy drodze krajowej nr 79 na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w 12 lokalizacjach wskazanych w SWZ.
3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:
- wytycznymi technicznymi GDDKiA, o których mowa w pkt 4 (Zał. Nr 8 do SWZ);
- stanowiskiem Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego urządzeń doświetlających przejścia dla pieszych (Zał. Nr 10 do SWZ)
- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi;
- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;
- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

CPV: 45000000-7, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00118191, GK.271.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/ugigolomniawawrzenczyce,m,342133,2021.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP/igwa/skrytkaoraz poczty elektronicznej ug_igwaw@poczta.onet.pl.
Adres strony internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugigolomniawawrzenczyce,m,342133,2021.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załącznik.
3. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w ust. 2 adres email.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji, wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządz. Parlamentu Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str.1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestWójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce 57, tel. 12 2874003; e-mail:ug_igwaw@poczta.onet.pl 2.W sprawach związ. zPani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: Panem Tomaszem Nowakowskim, adres e-mail: iod@igwa.pl; telefon: 12 287-40-03 wew. 22.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarz. będą w celu przeprow. postępow. i udziel. zamów., prowadzenia dokumentacji księgowo podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.4.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:1)ustawa z dnia 11.09.2019r. - PZP;2)ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych; 3)ustawa z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 4)art.6 pkt.1 lit.c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.5.Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważ. Na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiąz. przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postęp. na podst. art. 18 oraz art. 74-76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwar.przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarz. oraz przez okres wynikający z przepisów, w szczegól. z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczegól. zgodnie z art.78 ust.1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udziel. zamów., a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamów. publicz. przekracza 4 lata - przez cały okres obowiązywania umowy.7 Posiada Pani/Pan prawo:1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiaj. może, zgodnie z art.75 PZP, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postęp. o udziel. zamów.;2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art.76 PZP wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postęp. oraz jego załączników;3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art.74 ust.3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do dnia zakończenie postęp. o udziel. zamów.8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.9.Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 11.Podanie danych osob. jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postęp. o udziel. zamów.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP. 12.Jednocześnie Zamawiaj. przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiaj. w związku z prowadzonym postępow. i które Zamawiaj. pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postęp., chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): https://bip.malopolska.pl/ugigolomniawawrzenczyce,m,342133,2021.html

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 09:30
Miejsce składania ofert: miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: ,,Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez budowę dedykowanego oświetlenia".
2. Przedmiot zamówienia jest robota budowlana polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej infrastruktury drogowej i wykonaniu robót budowlanych - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" - poprzez budowę dedykowanego oświetlenia na istniejących przejściach dla pieszych w ciągu głównym przy drodze krajowej nr 79 na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w 12 lokalizacjach wskazanych w SWZ.
3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:
- wytycznymi technicznymi GDDKiA, o których mowa w pkt 4 (Zał. Nr 8 do SWZ);
- stanowiskiem Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego urządzeń doświetlających przejścia dla pieszych (Zał. Nr 10 do SWZ)
- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi;
- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;
- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie opisanych w SWZ kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 PZP dotyczących:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwa zadanie obejmujące swym zakresem roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie: oświetlenia ulicznego lub oświetlenia przejść dla pieszych lub oświetlenia zewnętrznego placów lub obiektów budowlanych o wartości tych robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) łącznie.
b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie: co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika robót, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową/robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;- Zał. Nr 6 do SWZ.
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - Zał. Nr 5 do SWZ
b) Dowody określające, czy roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa pod lit. a, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
c) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - Zał. Nr 4 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z Zał. Nr 2 do SWZ.
Oświadczenie powyższe stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie z Zał. nr 3 do SWZ.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2-4, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się no udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umownych, które zostaną wprowadzone do umowy (Zał. nr 9 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie opisanych w SWZ kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.