Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Hydrofobizacja nawierzchni betonowych lotniska

Przedmiot:

Hydrofobizacja nawierzchni betonowych lotniska

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: 33. BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W POWIDZU
ul. Witkowska 8
62-430 Powidz
powiat: słupecki
261544261
33bltr.przetargi@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/484904
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Powidz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 261544261
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Hydrofobizacja nawierzchni betonowych lotniska w Powidzu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, pn.: ,,Hydrofobizacja nawierzchni betonowych lotniska w Powidzu"
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SWZ: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- załącznik nr 5 do SWZ

CPV: 45442120-4

Dokument nr: 2021/BZP 00117872, 11/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/33bltr
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/33bltr
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z częścią X SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/484904
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/33bltr

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2021-10-15

Wymagania:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000 zł (piętnaście tysięcy zł 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium (do upływu terminu składania ofert) lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy spowoduje, że oferta zostanie odrzucona.
3. Wadium musi być wniesione na cały okres terminu związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego NBP o/Poznań nr 95 1010 1469 0016 9013 9120 1000
z dopiskiem : ,,Wadium - Nr sprawy 11/2021
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 11/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, pn.: ,,Hydrofobizacja nawierzchni betonowych lotniska w Powidzu"
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SWZ: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- załącznik nr 5 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45442120-4 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2021-10-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
b) zdolność zawodowa
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca :
Posiadał doświadczenie w wykonaniu przynajmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na hydrofobizacji, remoncie lub budowie betonowych nawierzchni lotniskowych, o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 tyś. złotych, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek dotyczący posiadanych zdolności zawodowych, o których mowa w ust. 1, pkt. 1.4, lit. b) SWZ w pełni samodzielnie, czyli co najmniej jeden z Wykonawców musi wykazać się robotami, by spełnić warunek.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca :
Posiadał doświadczenie w wykonaniu przynajmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na hydrofobizacji, remoncie lub budowie betonowych nawierzchni lotniskowych, o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 tyś. złotych, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedstawi wraz
z ofertą certyfikaty, orzeczenia lub inne dokumenty, wystawione przez jednostkę naukowo-badawczą właściwą w zakresie wykonywania przedmiotowych badań, potwierdzające przydatność środka hydrofobizującego do stosowania na betonowych nawierzchni lotniskowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów, o których mowa w ust. 9 części IV SWZ lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie jednokrotnie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :
-formularz ofertowy, zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ
- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie -Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie
-potwierdzenie wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz)
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) - załącznik nr 6 do SWZ
-oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy)
- przedmiotowe środki dowodowe (opisane w części IV ust. 9 SWZ)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000 zł (piętnaście tysięcy zł 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium (do upływu terminu składania ofert) lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy spowoduje, że oferta zostanie odrzucona.
3. Wadium musi być wniesione na cały okres terminu związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego NBP o/Poznań nr 95 1010 1469 0016 9013 9120 1000
z dopiskiem : ,,Wadium - Nr sprawy 11/2021
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum, spółki cywilne):

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIV ust. 1 pkt. b SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
d) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w § 15 projektu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.