Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja budynku mieszkalnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA RADZIONKÓW
ul. Męczenników Oświęcimia 42
41-922 Radzionków
powiat: tarnogórski
322890727, faks 322890720
zamowienia@radzionkow.pl
https://radzionkow.logintrade.net/zapytania_email,51749,ccdbdb00bd84292973f3b29181a2b310.html
Województwo: śląskie
Miasto: Radzionków
Wadium: 3 500,00 zł
Nr telefonu: 322890727, faks 3228
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynku mieszkalnego przy Ul. Sobieskiego 2 (budynek główny oraz lewa oficyna)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie właściwej decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach pozwalającej na realizację zadania oraz przebudowa konstrukcji i pokrycia dachu (na budynku głównym oraz lewej oficynie) w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dach budynku głównego wraz z częścią mieszkalną strychu, gdzie należy wykonać nową konstrukcje stropu wraz z podsufitką i okładziną z płyt K-G (o ile to konieczne, po wcześniejszym sprawdzeniu stanu technicznego) oraz dach lewej oficyny.
3. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
a. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy dachu budynku głównego wraz z częścią mieszkalną strychu, gdzie należy wykonać nową konstrukcje stropu wraz z podsufitką i okładziną z płyt K-G (o ile to konieczne, po wcześniejszym sprawdzeniu stanu technicznego) oraz dachu lewej oficyny;
b. uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń, uzgodnień, opinii, zgłoszeń, itp.;
c. sporządzenie ,,Planu BiOZ" w celu bezpiecznego wykonania inwestycji;
d. wykonanie robót budowlanych;
e. dokonanie niezbędnych czynności odbiorowych;
f. przeprowadzenie wymaganych prób i badań;
g. opracowanie dokumentacji powykonawczej;
h. utylizacja materiałów z rozbiórki.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera - Załącznik nr 1 SWZ - Program funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikiem: Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
5. Przed złożeniem dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, celem uzyskania właściwej decyzji, każdorazowo należy ją uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający uzgodni dokumentację w ciągu 10 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy opracować i uzgodnić z Zamawiającym - Harmonogram rzeczowo-finansowy, na podstawie kosztorysu ofertowego, w którym będą uszczegółowione terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót.

CPV: 45260000-7, 45261000-4, 45261100-5, 45261210-9, 45262500-6, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00118194, KP.271.1.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający złożyć ofertę, ofertę dodatkową lub ofertę ostateczną (wyłącznie za pośrednictwem platformy przetargowej) zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami użytkowników platformy przetargowej dostępnymi
pod adresem: https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptowania regulaminu korzystania z Platformy przetargowej dostępnego pod adresem:
https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html. 2.Złożenie oferty za pośrednictwem platformy przetargowej oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ. 3.Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej - wskazane są na
stronie Platformy przetargowej Zamawiającego pod adresem:
https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej - udziela dostawca tj. Logintrade S.A., z siedzibą we Wrocławiu (kod
pocztowy: 53-680) Ul. Braniborska 2/10; dane kontaktowe: tel. 71 787 35 34, e-mail:
helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz.ch 8:00 do 16:00. 5.
Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty
(w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w instrukcji obsługi
Platformy przetargowej. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy
Pzp,przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz.
346,568,695,15717 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzionków z siedzibą w
Urzędzie Miasta Radzionków przy ulicy Męczenników Oświęcimia 42.
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radzionków z siedzibą Urzędzie Miasta jest Pani
Agnieszka Szołtysek (e-mail: iod@radzionkow.pl). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn: "Modernizacja budynku mieszkalnego przy Ul. Sobieskiego 2 (budynek główny oraz lewa oficyna)".
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 74 w zw. z art. 266 oraz art. 291 ustawy Pzp.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://radzionkow.logintrade.net/zapytania_email,51749,ccdbdb00bd84292973f3b29181a2b310.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KP.271.1.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie właściwej decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach pozwalającej na realizację zadania oraz przebudowa konstrukcji i pokrycia dachu (na budynku głównym oraz lewej oficynie) w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dach budynku głównego wraz z częścią mieszkalną strychu, gdzie należy wykonać nową konstrukcje stropu wraz z podsufitką i okładziną z płyt K-G (o ile to konieczne, po wcześniejszym sprawdzeniu stanu technicznego) oraz dach lewej oficyny.
3. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
a. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy dachu budynku głównego wraz z częścią mieszkalną strychu, gdzie należy wykonać nową konstrukcje stropu wraz z podsufitką i okładziną z płyt K-G (o ile to konieczne, po wcześniejszym sprawdzeniu stanu technicznego) oraz dachu lewej oficyny;
b. uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń, uzgodnień, opinii, zgłoszeń, itp.;
c. sporządzenie ,,Planu BiOZ" w celu bezpiecznego wykonania inwestycji;
d. wykonanie robót budowlanych;
e. dokonanie niezbędnych czynności odbiorowych;
f. przeprowadzenie wymaganych prób i badań;
g. opracowanie dokumentacji powykonawczej;
h. utylizacja materiałów z rozbiórki.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera - Załącznik nr 1 SWZ - Program funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikiem: Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
5. Przed złożeniem dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, celem uzyskania właściwej decyzji, każdorazowo należy ją uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający uzgodni dokumentację w ciągu 10 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy opracować i uzgodnić z Zamawiającym - Harmonogram rzeczowo-finansowy, na podstawie kosztorysu ofertowego, w którym będą uszczegółowione terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące
kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową: 1.Kryterium: Cena brutto oferty: C=60% (waga 60 punktów); 2. Kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji: G= 20% (waga 20 punktów); 3. Kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi: R= 20% (waga 20 punktów).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność techniczna: Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia) osobami posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do: a) projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz b) kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej przy czym przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.), lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych") - (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn.zm.) 2. Zdolność zawodowa: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie konstrukcji drewnianej dachu krytego papą o powierzchni minimum 200 m2.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie - załącznik nr 5. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych (jeżeli
dotyczy). 2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy
środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie
kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega
odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 4. Zamawiający może żądać
od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 5.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem
parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do
oferty ,,Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych", stanowiący załącznik nr 8 do SWZ oraz
stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej.
Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów
jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych
źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Dokumenty stanowią przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych - stanowiący załącznik nr 8 do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
b) W przypadku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej) - jeżeli dotyczy,
c) złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego w postaci uproszczonej, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SWZ, wskazujący wyliczenie ceny ofertowej podanej w ofercie Wykonawcy,
d) przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena brutto wybranej przez Zamawiającego oferty (wartości umowy) tj. polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia wymaganych składek na ubezpieczenie (w przypadku sumy ubezpieczenia oznaczonej w walutach obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych);
e) złożenia oświadczenia (przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę) potwierdzającego, że czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. W oświadczeniu należy wskazać, że osoby, które będą wykonywać te czynności są już zatrudnione na umowę o pracę lub, że zostaną one zatrudnione na umowę o pracę do realizacji zamówienia w zakresie wymaganych czynności (zobowiązanie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) - Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę - Załącznik nr 7 do SWZ;
f) złożenia innych oświadczeń lub dokumentów, które wynikają z projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3 500,00 zł.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodne z pkt 5 ppkt 5.6 rozdziału XXIII SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Na formularzu oferty winno być jasno wskazane, iż oferta składana jest wspólnie - należy ujawnić wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SWZ) składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia, co oznacza, że:
7.1. oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnienie.
8. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp).
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zatem ten spośród wykonawców, który posiada zdolności do realizacji zamówienia, tj. spełnia warunki udziału w postępowaniu, powinien zrealizować zamówienie w zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego musi jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
11. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 12. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 10 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące
kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową: 1.Kryterium: Cena brutto oferty: C=60% (waga 60 punktów); 2. Kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji: G= 20% (waga 20 punktów); 3. Kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi: R= 20% (waga 20 punktów).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.