Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
789z dziś
5312z ostatnich 7 dni
18408z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie systemu monitorowania silosa do przechowywania biomasy

Przedmiot:

Opracowanie systemu monitorowania silosa do przechowywania biomasy

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Steelaris Sp. z o.o
Zamknięta 10/1.5
30-554 Kraków
powiat: Kraków
514 448 026
steelaris@interia.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59807
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 514 448 026
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie systemu monitorowania silosa do przechowywania biomasy.
Powstaje w kontekście naboru
RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 - Bony na innowacje

Część 1
Opracowanie systemu monitorowania silosa

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
Firma Seelaris Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie systemu monitorowania silosa do przechowywania biomasy.
Zadanie 1
Określenie parametrów krytycznych mogących prowadzić do zapłonu biomasy. Badanie powinno objąć badania doświadczalne. Badanie doświadczalne powinno objąć określenie ryzyka samozapłonu biomasy, a w szczególności tempa uwalniania łatwopalnych gazów w zależności od:
-temperatury zewnętrznej
-wilgotności powietrza
-wilgotności biomasy
-rodzaju biomasy
-stopnia rozkładu biomasy
-występujących ładunków elektrostatycznych
Badanie będzie dokonane dla 5 różnych rodzajów biomasy:
-biomasa drzewna (w 3 stopniach rozdrobnienia)
-3 rodzaje zbóż
-inna biomasa z odpadów rolniczych
Rezultat zadania: Raport opisujący wyniki badań, w szczególności:
-Metodologię przeprowadzanych badań doświadczalnych
-Opisy wyników prac doświadczalnych
-Porównanie otrzymanych danych doświadczalnych do dostępnych danych literaturowych
-Rekomendacje dotyczące budowy układu
Zadanie 2
Opracowanie metodologii pomiaru dla silosa bez wentylacji.
Zadanie powinno objąć:
-Stworzenie modelu komputerowego silosa bez wentylacji umożliwiającego modelowanie parametrów biomasy w czasie w różnych punktach silosa w zależności od parametrów silosa, parametrów biomasy raz czynników zewnętrznych (np. temperatura zewnętrzna)
-Przeprowadzenie symulacji komputerowych dla minimum 10 różnych przypadków
-Analiza wyników symulacji oraz opracowanie metodologii dokonywania pomiarów (miejsca pomiaru oraz mierzone parametry)
Rezultatem zadania będą:
-Narzędzie do przeprowadzania symulacji
-Wyniki symulacji
-Opracowana metodologia pomiarów (np. położenie czujników)
Zadanie 3
Opracowanie metodologii pomiaru dla silosa z wentylacją.
W ramach tego zadania opracowany w ramach Zadania 2 model zostanie rozszerzony o możliwość uwzględnienia parametrów wentylacji, takich jak:
-tempo wentylacji (przepływ)
-parametry powietrza (temperatura, wilgotność)
-miejsca wlotu i wylotu powietrza
Na podstawie zaktualizowanego modelu zostanie przeprowadzonych minimum 10 symulacji. Na podstawie wyników symulacji zostanie opracowana metodologia pomiaru dla silosów z wentylacją
Rezultatem zadania będą:
-Narzędzie do przeprowadzania symulacji
-Wyniki symulacji
-Opracowana metodologia pomiarów (np. położenie czujników)
Zadanie 4
Opracowanie konstrukcji systemu monitoringu oraz doświadczalna weryfikacja działania systemu na dwóch układach modelowych
Zadanie będzie obejmować:
-Budowę systemu modelowego. Bardzo istotne jest, aby system modelowy był odporny na fakt zaistnienia samozapłonu. Ważne jest także, aby w układzie można było zasymulować samozapłon w sposób kontrolowany. System modelowy powinien umożliwiać uwzględnienie wentylacji
-Opracowanie konstrukcji systemu monitoringu (dobór komponentów, opracowanie konstrukcji)
-wykonanie systemu monitoringu
-wykonanie minimum 20 prób w komorze klimatycznej przy zmianie następujących parametrów:
-temperatura
-wilgotność
-rodzaj biomasy (materiał, stopień rozdrobnienia)
-stopień rozkładu biomasy
-wentylacja
- Optymalizacja układu oraz metodologii
Rezultaty zadania:
-Projekt systemu modelowego
-Raport za wyników przeprowadzonych prób obejmujące
ozastosowane warunki w danej próbie
oskuteczność wykrywania samozapłonu
oskuteczność wykrywania warunków zagrożenia samozapłonem
Zadanie 5
Zaprojektowanie układu sterowania urządzeniem
-opracowanie układu sterowania urządzeniem obejmującego
-konfigurację urządzeń
-komunikację sytemu sterowania z czujnikami
-prototypowy interfejs użytkownika (do konfiguracji oraz powiadomień)
-opracowanie skutecznych i wiarygodnych algorytmów wykrywania zagrożeń
owarunki mogące sprzyjać wystąpieniu samozapłonu
owykrycie faktu zaistnienia samozapłonu
Rezultat zadania:
-prototyp urządzenia sterującego
-oprogramowanie wbudowane układu sterowania oraz (jeżeli będzie niezbędne) oprogramowanie użytkowe na komputer PC do konfiguracji oraz diagnostyki.
Okres gwarancji
Nie dotyczy

CPV: 73100000-3

Dokument nr: 2021-5513-59807

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Podgórze
Miejscowość
Kraków

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku postępowania
Zamawiający dopuszcza następujące zmiany zawartej umowy
1. Modyfikacje harmonogramu wynikające z przesunięć po stronie jednostki finansującej (np. opóźnienie
podpisania umowy, opóźnienie wypłaty transzy dofinansowania)
2. Zmiany umowy, które w żadnym zakresie nie modyfikują treści oferty, ani treści zapytania ofertowego na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy
3. Zmiany opisane w Ustawie o Prawie Zamówień Publicznych (PZP): Art. 144 ust.1 pkt. 2-6, ust. 1a
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca należy do kategorii (minimum jedna z wymienionych poniżej):
a) Jednostki naukowe:
posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach
działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy zdn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz lub instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 13) Regulaminu,
c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium
(posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych
jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych
laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej),
d) Centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
e) Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Usługi mogą być realizowane
również przez konsorcja podmiotów uprawnionych do samodzielnego
świadczenia poszczególnych typów usług
Wybrany Wykonawca/Wykonawcy muszą mieścić się w katalogu podmiotów,
które mogą być wykonawcami usługi/usług w ramach poddziałania na dzień złożenia oferty oraz minimum 30 dni od tego czasu.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca w celu zrealizowania usługi może nawiązać współpracę z osobą
fizyczną na podstawie dowolnego stosunku zobowiązaniowego pod warunkiem,
że osoba ta zostanie wykazana jako potencjał kadrowy Wykonawcy w ramach
załącznika nr 2 część B do wniosku o dofinansowanie tj. w ofercie złożonej przez
Wykonawcę.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-16
Data ostatniej zmiany
2021-07-16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc - cena brutto oferty badanej
Pmax - maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena (100)

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Małgorzata Karpik
tel.: 514 448 026
e-mail: steelaris@interia.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.