Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, instalacja, uruchomienie i instruktaż z obsługi, elementu prototypu - układ...

Przedmiot:

Dostawa, instalacja, uruchomienie i instruktaż z obsługi, elementu prototypu - układ separatora cementu

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Cementownia Warta S.A
Przemysłowa 17
98-355 Trębaczew
powiat: pajęczański
606 909 663
m.gornik@wartasa.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59848
Województwo: łódzkie
Miasto: Trębaczew
Wadium: ---
Nr telefonu: 606 909 663
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr DT/5/2021/POIR-8.10
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0263/19 - Opracowanie autorskiej technologii wytwarzania cementu w celu uzyskania produktu o ulepszonych parametrach jakościowych

Część 1
Zapytanie ofertowe nr DT/5/2021/POIR-8.10

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
I.1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji, uruchomienia
i instruktażu z obsługi, elementu prototypu - układ separatora cementu tj.: Przesiewacz wibracyjny 300Mg/h - ilość 1 sztuka,
Urządzenie będzie połączone z młynem cementu w linii pilotażowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna, zawarta jest w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego i stanowi jego integralną część. Oferty niezgodne z minimalnymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi przedstawionymi w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, zostaną odrzucone.
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 43411000-7 Maszyny sortujące i przesiewające
4. Realizacja zamówienia obejmuje:
a. dostawę 1 sztuki przedmiotowego urządzenia, zgodnie z DDP INCOTERMS 2020 na adres: Cementownia Warta S.A. Trębaczew Ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn oraz instalację, uruchomienie i instruktaż z obsługi;
b. dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej w języku polskim w formie papierowej
i elektronicznej;
c. dostarczenie certyfikatu CE dla urządzeń;
d. udzielenie gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia nie krótszej niż 18 miesięcy i nie dłuższej niż 36 miesięcy, liczone od dnia następnego po dacie odbioru końcowego;
e. zapewnienie serwisu i obsługi serwisowej, w okresie gwarancji, w minimalnym zakresie tj. zdalnie przez 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę gdzie reakcja/odpowiedź na zgłoszenie Zamawiającego nastąpi max do 12 godzin od momentu zgłoszenia.
f. oferowany przedmiot zamówienia, dostarczony w ramach realizacji zamówienia, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, w stanie nadającym się do użytkowania.
5. Jeśli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia występują: znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia dot. minimalnych parametrów i/lub standardów. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne: obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty: opis techniczny i/lub funkcjonalny (specyfikacja techniczna) lub/i katalog/i (prospekt/y) producenta/ów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), lub inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych rozwiązań równoważnych o niemniejszych parametrach. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku oferta powinna zawierać ich wykaz wraz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia).
7. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu- JEŚLI DOTYCZY.
Warunek wymieniony powyżej zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru - Załącznik nr 1
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zapewni realizację zamówienia zgodnie z poniższym harmonogramem:
o dostawa do dnia 31.03.2022 roku
o całkowita realizacja do dnia 30.09.2022 roku
2. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację zamówienia.

CPV: 43411000-7

Dokument nr: 2021-11541-59848, DT/5/2021/POIR-8.10

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-19

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
pajęczański
Gmina
Działoszyn
Miejscowość
Trębaczew

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
I. Udzielenie zamówienia lub jego unieważnienie
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy lub Wykonawcom, których oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskała największa liczbę punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania w każdym czasie na każdym jego etapie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy, w sytuacji wycofania się
z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji niniejszego Zapytania.
5. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny.
6. W przypadkach, o których mowa powyżej w ust. 2 i 3, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
9. W przypadku, gdy pomimo upublicznienia Zapytanie ofertowe nie wpłynie żadna oferta dopuszcza się zawarcie umowy z Wykonawcą wybranym bez zachowania procedury zamówienia udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
II. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Po zakończeniu postepowania Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przystąpi do podpisania umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego ale nie później niż w terminie ważności oferty.
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia- umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
III. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a ponadto w przypadkach, a także:
1.1 w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług;
1.2 ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów;
1.3 otrzymania decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, oczekiwanie na niespodziewane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.); wpływających na przedmiot i sposób realizacji Umowy;
1.4 otrzymania decyzji/informacji od Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, zawierającej zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanej przez Zamawiającego umowy, zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, obniżenia lub braku finansowania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy o dofinansowanie projektu albo też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany i mających wpływ przedmiot i sposób realizacji Umowy;
1.5 gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania lub zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy;
1.6 konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej - o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę w Projekcie do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą;
1.7 wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego i/lub nadzwyczajnego, będącego poza kontrolą stron umowy (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, epidemie itp.) - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego i/lub nadzwyczajnego;
2. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 3 miesiące, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy do ich wykonania.
4. Wszystkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami, które będą nadzorować/wykonywać instalację/montaż urządzenia i uruchomienie oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami, które będą nadzorować/wykonywać instalację/montaż urządzenia i uruchomienie oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
Typ
Potencjał techniczny
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami, które będą nadzorować/wykonywać instalację/montaż urządzenia i uruchomienie oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami, które będą nadzorować/wykonywać instalację/montaż urządzenia i uruchomienie oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami, które będą nadzorować/wykonywać instalację/montaż urządzenia i uruchomienie oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
I. Wykaz dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów
1. Załącznik numer 1
2. Załącznik numer 1a
3. Załącznik numer 2
4. Załącznik numer 3
Ponadto:
5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis techniczny i/lub funkcjonalny (specyfikacja techniczna) lub/i załączyć katalog(-i) (prospekt(-y) producenta(-ów) (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu, szczegółową specyfikację techniczną oraz inne istotne), pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami zapytania ofertowego.
6. Dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentacji wykonawcy i ewentualne pełnomocnictwo osoby/osób uprawnionej(-ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z pkt. VIII ust. 7.
7. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec , nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione oraz wykazał/uzasadnił, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie inny uczestnikom postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla potrzeb kontroli lub rozliczenia przedmiotowego zamówienia, dokonywanej przez osoby lub podmioty do tego upoważnione, zastrzega sobie możliwość ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile zajdzie taka konieczność.
II. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dot. Zapytania ofertowego, poprzez:
Bazę Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
lub na adresy e-mail: projekt@wartasa.com.pl oraz DW m.gornik@wartasa.com.pl; p.noga@wartasa.com.pl a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie.
2. Treść pytań dotyczących Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w Bazie Konkurencyjności, bez ujawniania źródła zapytania.
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (za wyłączeniem oferty, którą należy złożyć zgodnie z pkt. VIII).chyba, że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji, w tym podpisania przez Wykonawcę umowy o zachowaniu poufności. Za formę pisemną uważa się dokumenty podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) lub posiadającą(-e) właściwe pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, dokumenty należy zeskanować i przesłać jako załączniki wskazując w tytule wiadomości ,,Dotyczy zapytania ofertowego nr DT/5/2021/POIR-8.10". Zamawiający wskazuje następujący adres e-mail do komunikacji z Zamawiającym projekt@wartasa.com.pl;
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu, numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku termin składania ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
I. Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert
1. Dokumenty składane są w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę według postanowień niniejszego Zapytania ofertowego.
6. Ofertę należy sporządzić według wzoru ,,Formularza Oferty" i jego załączników, stanowiących integralną część Zapytania ofertowego. Oferta wraz z załącznikami powinna być czytelnie wypełniona. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
7. Wymaga się, aby oferta wraz z załącznikami była podpisana (własnoręczny podpis) przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub posiadającą(-e) właściwe pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w celu reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentacji wykonawcy i ewentualne pełnomocnictwo powinny(-o) być ważne na dzień składania oferty i załączone do oferty.
8. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty opis techniczny i/lub funkcjonalny (specyfikacja techniczna) lub/i katalog(-i) (prospekt(-y) producenta(-ów) (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu, szczegółową specyfikację techniczną oraz inne istotne), pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami Zapytania ofertowego.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście składanej oferty muszą być parafowane przez osobę(-y) podpisujące ofertę.
10. Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 19.08.2021r.
a. w wersji papierowej drogą pocztową/kurierem lub osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią adresową Wykonawcy z dopiskiem: ,,Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
nr DT/5/2021/POiR-8.10 - nie otwierać" na adres: Cementowania Warta S.A., ul. Przemysłowa 17, Trębaczew, 98-355 Działoszyn
b. lub przesłać e-mailem na adres: projekt@wartasa.com.pl wskazując w tytule wiadomości ,,Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr DT/5/2021/POiR-8.10" . Podpisaną Ofertę i załączniki należy zeskanować i przesłać jako załączniki do wiadomości.
c. lub złożyć przez Bazę Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ po zalogowaniu się do systemu zgodnie z załącznikiem ,,Instrukcja oferenta w BK2021" dostępną pod adresem:
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
lub
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc
11. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową/kurierem lub osobiście liczy się data wpływu oferty do Biura Zamawiającego na adres: Cementowania Warta S.A., Trębaczew ul. Przemysłowa 17, , 98-355 Działoszyn
12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
II. Termin ważności oferty
Termin ważności oferty do dnia 30.09.2021 roku.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-17
Data ostatniej zmiany
2021-07-17

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
W ramach kryterium cena - waga 60 %. Dokładny opis kryterium znajduje się w załączniki "Zapytanie ofertowe": Punkt X i XI.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W ramach kryterium Okres gwarancji w miesiącach - waga 25 % . Dokładny opis kryterium znajduje się w załączniki "Zapytanie ofertowe": Punkt X i XI.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W ramach kryterium Serwis i obsługa serwisowa w godzinach - waga 15 % . Dokładny opis kryterium znajduje się w załączniki "Zapytanie ofertowe": Punkt X i XI.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marek Górnik
tel.: 606 909 663
e-mail: m.gornik@wartasa.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.