Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
330z dziś
4892z ostatnich 7 dni
18247z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont instalacji wodociągowej oraz instalacji centralnego ogrzewania

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont instalacji wodociągowej oraz instalacji centralnego ogrzewania

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie
ul. Władysława Jagiełły 2
59-330 Ścinawa
powiat: lubiński
faks 76 817 48 50
sekretariat@przychodnia-scinawa.pl
https://przychodnia-scinawa.ezamawiajacy.pl/pn/przychodnia-scinawa/demand/notice/public/34298/details
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Ścinawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: faks 76 817 48 50
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont instalacji wodociągowej oraz instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont instalacji wodociągowej oraz centralnego ogrzewania dla budynku Miejsko - Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie przy Ul. Wł. Jagiełły.
2. Zakres robót budowlanych opisany w dokumentacji projektowej obejmuje:
1) roboty demontażowe i rozbiórkowe istniejących instalacji wodociągowych (zimna, ciepła, cyrkulacyjna, hydrantowa) i centralnego ogrzewania;
2) demontaż istniejącego zestawu wodomierzowego;
3) wymiana zestawu wodomierzowego z rozdziałem na wodę bytowo - gospodarczą i hydrantową;
4) montaż nowych instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania;
5) badania, sprawdzenia, próby instalacji;
6) pozostałe elementy robót opisane w dokumentacji (m.in. wymiana głowic termostatycznych, przejścia p.poż);
7) prace odtworzeniowe ścian, posadzek po robotach montażowych;
8) pozostałe elementy robót, niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania;
9) wykonanie dokumentacji powykonawczej
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ, na którą składają się:
1) Opis techniczny,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

CPV: 45331000-6, 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45113000-2, 45232460-4, 45300000-0, 45320000-6, 45321000-3, 45331100-7

Dokument nr: 2021/BZP 00118396, MGZZOP.381.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 14:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przychodnia-scinawa.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przychodnia-scinawa.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy https://przychodnia-scinawa.ezamawiajacy.pl/ - zwanej dalej ,,Platformą" lub ,,Systemem". Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
2. W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy. Datą złożenia dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym oferty, wyjaśnień, wezwania, uzupełnienia, etc.) jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja". System powiadamia Wykonawcę, na adres e-mail podany przez Wykonawcę przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez Zamawiającego do Wykonawcy.
Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał wniosków dot. czynności podejmowanych w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca złoży wniosek w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy (np. na adres e-mail).
3. W celu podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów Wykonawca musi pobrać pliki
z miejsca ,,Dokumentacja zamówienia", podpisać je poza Platformą, a następnie załączyć podpisane pliki do oferty.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://przychodnia-scinawa.ezamawiajacy.pl/ lub
2) poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl a następnie wybranie opcji ,,Przystąp do postępowania".
3) Wykonawca nie posiadający konta zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,Zarejestruj się".
4) Rejestracja Wykonawcy na Platformie trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w Postępowaniu. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w tym potwierdzeniu.
UWAGA:
Wykonawca może przesłać wniosek o wyjaśnienie treści SWZ korzystając ze ,,Strefy publicznej" Platformy nie rejestrując konta. Rejestracja konta jest niezbędna w celu złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów w postępowaniu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej ,,RODO") (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Wioleta Tataryn Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: w.tataryn@przychodnia.scinawa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: w.tataryn@przychodnia.scinawa.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych
z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą - Prawo zamówień publicznych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://przychodnia-scinawa.ezamawiajacy.pl/pn/przychodnia-scinawa/demand/notice/public/34298/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 14:00
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej o której mowa w rozdziale V ust. 2., w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MGZZOP.381.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont instalacji wodociągowej oraz centralnego ogrzewania dla budynku Miejsko - Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie przy ul. Wł. Jagiełły.
2. Zakres robót budowlanych opisany w dokumentacji projektowej obejmuje:
1) roboty demontażowe i rozbiórkowe istniejących instalacji wodociągowych (zimna, ciepła, cyrkulacyjna, hydrantowa) i centralnego ogrzewania;
2) demontaż istniejącego zestawu wodomierzowego;
3) wymiana zestawu wodomierzowego z rozdziałem na wodę bytowo - gospodarczą i hydrantową;
4) montaż nowych instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania;
5) badania, sprawdzenia, próby instalacji;
6) pozostałe elementy robót opisane w dokumentacji (m.in. wymiana głowic termostatycznych, przejścia p.poż);
7) prace odtworzeniowe ścian, posadzek po robotach montażowych;
8) pozostałe elementy robót, niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania;
9) wykonanie dokumentacji powykonawczej
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ, na którą składają się:
1) Opis techniczny,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45232460-4 - Roboty sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) zostanie wyliczone na podstawie sumy uzyskanych punktów
w kryteriach opisanych powyżej zgodnie z wzorem:
S = C + G
S - łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów,
C - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,Cena brutto realizacji zamówienia",
G - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,Wydłużenie okresu gwarancji"
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów (100%) przy czym 1 pkt = 1% w kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie: instalacji sanitarnej wodociągowej oraz centralnego ogrzewania
o wartości zamówienia minimum 200.000,00 zł brutto.

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu wykonanego w ramach jednego kontraktu.
b) Skieruje do realizacji zamówienia osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
UWAGA:
? w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220),
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - warunki, o którym mowa w rozdz. III ust. 1 pkt 4 SWZ zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią je łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wraz z formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, stanowiące potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Przed udzieleniem zamówienia publicznego Zamawiający zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, stanowiące potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Przed udzieleniem zamówienia publicznego Zamawiający zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień, o których mowa w rozdziale III ust. 1 pkt 4b) SWZ oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór Wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Wzór Wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2.1 i 2.2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został wyszczególniony w § 16 projektu umowy (załącznika nr 7 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) zostanie wyliczone na podstawie sumy uzyskanych punktów
w kryteriach opisanych powyżej zgodnie z wzorem:
S = C + G
S - łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów,
C - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,Cena brutto realizacji zamówienia",
G - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,Wydłużenie okresu gwarancji"
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów (100%) przy czym 1 pkt = 1% w kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.