Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie przeglądu technicznego oraz świadczenie usług serwisowania i konserwacji...

Przedmiot:

Wykonywanie przeglądu technicznego oraz świadczenie usług serwisowania i konserwacji urządzeń grzewczych w kotłowni

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Boguszowie-Gorcach Sp. z o.o
ul. Henryka Sienkiewicza 46
58-370 Boguszów-Gorce
powiat: wałbrzyski
tel. 74 844-94-11 wew. 28, wew. 33, 74 844-94-12, fax 74 662-29-64
zgm@boguszow.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Boguszów-Gorce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 74 844-94-11 we
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Boguszowie-Gorcach ZAPRASZA do złożenia oferty na:
wykonywanie przeglądu technicznego oraz świadczenie usług serwisowania i konserwacji urządzeń grzewczych w kotłowni budynku przy Ul. Szkolnej 10 w Boguszowie-Gorcach
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądu technicznego oraz świadczenie usług serwisowania i konserwacji urządzeń grzewczych w kotłowni budynku przy Ul. Szkolnej 10 w Boguszowie-Gorcach. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia obejmował będzie:
A. Wykonanie przeglądu rocznego kotła gazowego firmy De Dietrich, typu lnnovens Pro MCA 65 ze standardowym palnikiem, w terminie do 30.09.2021r, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
Szczegółowy zakres prac związany z przeglądem:
1. przegląd techniczny kotła, armatury zabezpieczająco-odcinającej i regulatorów z analizą spalin i pomiarem ciągu kominowego, z uwzględnieniem szczelności instalacji odprowadzenia spalin, zakończony odpowiednim protokołem,
2. przegląd szczelności i stanu technicznego instalacji co.,
3. przegląd szczelności i stanu technicznego instalacji gazowej zakończony odpowiednim protokołem,
4. konserwacja, korekta nastaw, regulacja i czyszczenie kotła, automatyki kotłowej, armatury zabezpieczającej oraz kontrolno-pomiarowej z uwzględnieniem regulacji palników,
5. sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych regulatorów kotła i osprzętu elektromechanicznego na kotłowni,
6. kontrola pomp, zaworów bezpieczeństwa i naczyń wzbiorczych.
B. Świadczenie usług serwisowych urządzeń w kotłowni tj:
1. Nadzór nad prawidłową pracą urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni,
2. Korygowanie i optymalizowanie nastaw programowych automatyki sterującej,
3. Uzupełnianie wody w zładzie instalacji co.,
4. Kontrola pracy kotłowni raz w tygodniu w sezonie grzewczym (dopuszczamy zdalny monitoring).
5. Utrzymanie gotowości na informację o awarii i reakcję w ciągu 2-ch godzin od otrzymania zgłoszenia, przyjazd na miejsce awarii, określenie przyczyn awarii, określenie kosztów usunięcia awarii oraz możliwie szybkie usunięcie awarii ( do ceny oferty należy wliczyć koszty utrzymania gotowości i reakcji na awarię wraz z przyjazdem na miejsce awarii, określeniem przyczyn awarii i kosztów jej usunięcia. Koszty usunięcia awarii rozliczane będą na podstawie osobnych zleceń. )
6. Przeprowadzenie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego głównej próby szczelności i wytrzymałości instalacji gazowej - odcinka rurociągu od gazomierza do urządzeń w kotłowni zakończone odpowiednim protokołem,
7. Dostarczenie książki ruchu i eksploatacji kotłowni oraz dokonywanie w niej zapisów parametrów, awarii, usterek i kontroli kotłowni.
C. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów BHP i p. poż.

Dokument nr: L.dz.TT/ 2928/2021

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2021r. do godz. 11:00, w siedzibie zamawiającego, Ul. Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszów-Gorce, Sekretariat, pok. Nr 8, lub przesłać elektronicznie, na adres e-mail: zgm@boguszow.com.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2- Termin wykonania zamówienia
1. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia -
2, Termin zakończenia świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia - 10.05.2022r

Wymagania:
3,, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia w zależności od okresu trwania sezonu grzewczego.
3. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia wraz z podaniem wyceny prac netto i brutto, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2. W całkowite] cenie ofertowej, obejmującej całość zamówienia, mają być zawarte wszelkie koszty i składniki związane z zamówieniem, które to koszty można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia
3. ceny podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4. cena ofertowa jest wiążąca - ostateczna
4. Warunki udziału
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
1. Posiadanie uprawnień
Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia warunku
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku oraz na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania przeglądów i serwisowania kotłów firmy De Dietrich.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku oraz wykazu osób biorących udział w wykonaniu zamówienia.
5. Ocena i wybór oferty
1. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Szkolnej 10 w Boguszowie-Gorcach, wybierze najkorzystniejszą dla siebie ofertę, spośród wszystkich złożonych w terminie ofert nie podlegających wykluczeniu lub odrzuceniu.
6. Sposób przygotowania oferty
Oferta ma zawierać następujące dokumenty: 1. formularz oferty - zał. 1
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
3. oświadczenie-wg zał. 2
4. wykaz osób - wg zał. 3
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.
6. Koperta powinna być zaadresowana na: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o. o. w Boguszowie-Gorcach oraz oznakowana w sposób następujący: "Oferta na świadczenie usług konserwacyjnych dla kotłowni przy ul. Szkolnej 10 w Boguszowie-Gorcach"
7. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
2. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.
9. Informacje Dodatkowe
1. Wykonawca winien zapoznać się z całością Zapytania Ofertowego.
2. Wszystkie formularze zawarte w Zapytaniu Ofertowym powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako oferta wspólna kilku wykonawców
6. W sytuacjach uzasadnionych zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych rozmów z wykonawcami, jak również negocjacji.

Uwagi:
8. Klauzula Informacyjna z art. 13 ROPO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszów-Gorce, Tel. 74 84 49 411, adres e-mail: zgm@boguszow.com.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego.;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
5. Osobami działającymi w imieniu Zamawiającego, uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
w sprawach formalno-prawnych nieruchomości Barbara Romańczyk tel 74 84 49 411 wew. 28
w sprawach związanych z zapytaniem ofertowym, przygotowaniem oferty Justyna Mazur-Korościk tel. 74 844 9411 wew. 33

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.