Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
424z dziś
4948z ostatnich 7 dni
19814z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie projektu wzorniczego

Przedmiot:

Opracowanie projektu wzorniczego

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: "KOMAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skibowa 39
61-306 Poznań
powiat: Poznań
616624401
komak@komak.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59868
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 3.000,00 PLN
Nr telefonu: 616624401
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.03.05-30-0032/21 - Opracowanie projektu wzorniczego dla nowego produktu PainFreeze

Część 1
Realziacja przedmiotu zamówienia

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego składającego się z kilku faz:
FAZA 2. Synteza i analiza
FAZA 3. Konceptualizacja
FAZA 4. Walidacja koncepcji
FAZA 5. Projekt podstawowy (założenia prototypów)
FAZA 6. Projekt wykonawczy (budowa prototypu)
FAZA 7. Testowanie prototypu
FAZA 8. Doskonalenie i dokumentowanie
Przedmiot zamówienia dotyczy nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy produkt PainFreeze. PainFreeze ma być urządzeniem pozwalającym uśmierzyć ból oraz przyspieszyć powrót do pełnej sprawności ruchowej i odpowiadać na oczekiwania osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 4 (załącznik poufny). Zamawiający oświadcza, iż dokument ten zawiera informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający wymaga, aby oferta została sporządzona na podstawie ww. dokumentu zawierającego tajemnicę przedsiębiorstwa. Załącznik nr 4 zostanie przesłany tym oferentom, którzy podpiszą zobowiązanie do zachowania poufności stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Oświadczenie o zachowaniu poufności oferent wysyła w formie skanu podpisanego i opieczętowanego dokumentu zgodnie z reprezentacją przedsiębiorstwa oferenta na adres mailowy: komak@komak.pl
Zamawiający zobowiązuje się do przesłania Załącznika nr 4 najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania kompletnego oświadczenia o zachowaniu poufności. Po stronie oferenta leży złożenie oświadczenia o zachowaniu poufności w takim terminie, aby - uwzględniając czas potrzebny Zamawiającemu na udostępnienie dokumentu, zdążyć przygotować i przesłać ofertę.
Oferty nadesłane przez Oferentów, którzy nie złożą oświadczenia o zachowaniu poufności, a w konsekwencji nie otrzymają od Zamawiającego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone.

CPV: 79415200-8

Dokument nr: 2021-25935-59868

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań-Nowe Miasto
Miejscowość
Poznań
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-07-27
Koniec realizacji
2022-06-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Realizacja przedmiotu zamówienia

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przesłanki do zmiany umowy zostały w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania.
2. Powyższe nie wyłącza prawa Zamawiającego do zmian warunków umowy, które nie są istotne.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w świadczeniu usług realizacji profesjonalnego procesu projektowego o zakresie zbliżonym do objętego przedmiotem niniejszego zamówienia.
Wykazanie spełnienia warunku następuje poprzez przedłożenie co najmniej trzech referencji z okresu trzech lat poprzedzających ogłoszenie niniejszego postępowania ofertowego potwierdzających zrealizowanie przez Wykonawcę profesjonalnego procesu projektowego dotyczącego dóbr wytwarzanych przemysłowo.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Warunkiem udziału w postępowaniu jest oddelegowanie do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia zespołu, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant. Przez profesjonalnego projektanta należy rozumieć osobę posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, tzn. posiada w swoim portfolio minimum trzy projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo z okresu trzech lat poprzedzających ogłoszenie niniejszego postępowania ofertowego.
Wykazanie spełnienia warunku następuje poprzez przedłożenie kserokopii dyplomu lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez profesjonalnego projektanta oddelegowanego do realizacji niniejszego zamówienia wykształcenia wyższego w zakresie projektowania, CV profesjonalnego projektanta oddelegowanego do realizacji niniejszego zamówienia oraz referencji potwierdzających, że w okresie trzech lat poprzedzających ogłoszenie niniejszego postępowania ofertowego, projektant sporządził minimum trzy projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dokonanie przez Wykonawcę wpłaty wadium w wysokości 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 65 1020 4027 0000 1002 0832 4479;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.
Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na poniższych zasadach:
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia;
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę;
e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 lub w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
a) załącznik nr 1 - formularz oferty,
b) załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań,
c) załącznik nr 3 - oświadczenie o zachowaniu poufności,
d) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
e) szczegółowy opis oferowanych usług,
f) minimum trzy referencje z okresu trzech lat poprzedzających ogłoszenie niniejszego postępowania ofertowego potwierdzające zrealizowanie przez Wykonawcę profesjonalnego procesu projektowego dotyczącego dóbr wytwarzanych przemysłowo,
g) kserokopia dyplomu lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez profesjonalnego projektanta oddelegowanego do realizacji niniejszego zamówienia wykształcenia wyższego w zakresie projektowania,
h) CV profesjonalnego projektanta oddelegowanego do realizacji niniejszego zamówienia,
i) minimum trzy referencje z okresu trzech lat poprzedzających ogłoszenie niniejszego postępowania ofertowego potwierdzające zrealizowanie przez profesjonalnego projektanta oddelegowanego do realizacji niniejszego zamówienia profesjonalnego procesu projektowego dotyczącego dóbr wytwarzanych przemysłowo,
j) kopia dowodu wniesienia wadium w pieniądzu lub, w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, odpowiedni dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-18
Data ostatniej zmiany
2021-07-18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Najwyższą liczbę punktów (tj. 70) otrzyma oferta zawierająca najniższą ryczałtową cenę netto w PLN za realizację całego przedmiotu zamówienia.
Sposób obliczenia liczby punktów:
liczba punktów = [całkowita cena netto w pln najniższa/ całkowita cena netto w pln oferty ocenianej] x 70
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Liczba spotkań konsultacyjnych.
Liczba punktów dla poszczególnych ofert zostanie obliczona w następujący sposób:
- 5 spotkań lub mniej - 0 pkt
- od 6 do 10 spotkań - 10 pkt
- od 11 do 15 spotkań - 20 pkt
- od 16 do 20 spotkań - 30 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tomir Kosowski
tel.: 616624401
e-mail: komak@komak.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.