Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont hali fizycznej reaktora

Przedmiot:

Remont hali fizycznej reaktora

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku
Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock
powiat: otwocki
48 22 273 13 20; + 48 735 394 914
zp@ncbj.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/485022
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: 20 000,00 zł
Nr telefonu: 48 22 273 13 20; + 4
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont hali fizycznej reaktora MARIA zlokalizowanej na terenie Narodowego Centrum
Badań Jądrowych w Otwocku Świerku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont hali fizycznej reaktora MARIA zlokalizowanej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku Świerku.
Zakres przedmiotu zamówienia składa się z gwarantowanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia (zamówienie podstawowe) oraz z zamówienia objętego prawem opcji (zamówienie opcjonalne, nie gwarantowane).
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III SWZ Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami Przedmiary, Projekty, STWiOR.

CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45111200-0, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45316000-5, 45317300-5

Dokument nr: 2021/BZP 00118405, IZP.270.31.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.ncbj.gov.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak.
3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia
Zgodnie z art. 280 ust. 3 ustawy mając na celu ochronę poufnego charakteru informacji Zamawiający poniżej określa sposób dostępu do tych informacji oraz wymagania związane z ochroną ich poufnego charakteru:
1) Załącznika nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia ,,Projekty" nie należy udostępniać do publicznej wiadomości, nie ujawniać lub nie przekazywać jakimkolwiek osobom trzecim w jakiejkolwiek formie oraz nie należy wykorzystywać go w innych celach niż złożenie Oferty w niniejszym postępowaniu.
2) udostępnienie tych dokumentów może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy przesłany przez Platformę zakupową i Formularz Wyślij wiadomość (skan wniosku) lub dostarczony do siedziby Zamawiającego - wzór wniosku został określony w Tomie V SWZ.
3) udostępnienie dokumentów nastąpi przez Platformę zakupową i Formularz Wyślij wiadomość lub przez odbiór osobisty w siedzibie Zamawiającego bud. 28 pokój 114 (zgranie na nośnik elektroniczny Wykonawcy).
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera SWZ; adres strony internetowej: www.ncbj.gov.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte zostały w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opis zawarty jest w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opis zawarty jest w SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/485022
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca sklada ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na profilu Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.270.31.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont hali fizycznej reaktora MARIA zlokalizowanej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku Świerku.
Zakres przedmiotu zamówienia składa się z gwarantowanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia (zamówienie podstawowe) oraz z zamówienia objętego prawem opcji (zamówienie opcjonalne, nie gwarantowane).
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III SWZ Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami Przedmiary, Projekty, STWiOR.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zakres przedmiotu zamówienia składa się z gwarantowanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia (zamówienie podstawowe) oraz z zamówienia objętego prawem opcji (zamówienie opcjonalne, nie gwarantowane).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od uzyskania wymaganych przepisami prawa zgód na realizację prac oraz od posiadania przez niego wystarczających środków finansowych na ten cel. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. prace ogólnobudowlane , instalacyjne branży sanitarnej , elektrycznej i teletechnicznej o wartości nie większej niż 30% zamówienia podstawowego, na warunkach tak jak dla zamówienia podstawowego. tj. będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określonym w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 90 % = 90 pkt
Okres gwarancji - 10 % = 10 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Na podstawie Art. 41m. - Ochrona fizyczna obiektów jądrowych - Prawo atomowe (Dz.U.2021.623 t.j.) zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał się posiadaniem aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego, a w zakresie prac dotyczących sieci teleinformatycznej, systemu kontroli dostępu i wszystkich przegród fizycznych wykazał się posiadaniem aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej do klauzuli "TAJNE" trzeciego stopnia.
b) dotyczącej osób:
Na podstawie Art. 41m. - Ochrona fizyczna obiektów jądrowych - Prawo atomowe (Dz.U.2021.623 t.j.) zamawiający wymaga aby osoby nadzorujące realizacje przedmiotu zamówienia wykazały się posiadaniem aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego co najmniej do klauzuli "poufne" oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych osób realizujących umowy lub prace dla wykonawcy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:
- dwóch robót budowlanych, których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont budynku o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każda, oraz
- dwóch robót instalatorskich, których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont instalacji technologicznych w zakresie sprężonego powietrza albo helu albo azotu albo innego gazu technicznego o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda.
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże spełnienie pełnego warunku wskazanego w tiret pierwszym lub drugim pkt 4 lit a).
b) dotyczącej osób:
Wykonawca będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania:
- Kierownik robót - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- Kierownik robót - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- Kierownik robót - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- Kierownik robót - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65).
8.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca składa:
1) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego, a w zakresie prac dotyczących sieci teleinformatycznej, systemu kontroli dostępu i wszystkich przegród fizycznych aktualne poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej do klauzuli "TAJNE" trzeciego stopnia.
2) w stosunku do osób nadzorujących realizacje przedmiotu zamówienia aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego co najmniej do klauzuli "poufne" oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych osób realizujących umowy lub prace dla wykonawcy.
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz 3.4.
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz 3.5
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy:
1) w przypadku konieczności wykonania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, wówczas Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych nieprzewidzianych robót wraz ze skutkami z tego wynikłymi;
2) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w Przedmiarach Robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie (jeśli dotyczy);
3) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego, ogłoszone stany epidemiczne, ogłoszone stany epidemii i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;
4) w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą ukończenie robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku;
5) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza);
6) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;
8) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;
9) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób jak zmiana treści Umowy, w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
10) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy;
11) zaistnienie sytuacji opisanej w § 8 ust. 2 Umowy;
13) zaistnienie sytuacji opisanej w § 7 ust. 13 Umowy;
14) wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu podpisania Umowy nie przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy; a także w innych przypadkach wymienionych w art. 455 Prawa zamówień publicznych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 90 % = 90 pkt
Okres gwarancji - 10 % = 10 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.