Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
395z dziś
4918z ostatnich 7 dni
18013z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont podłogi

Przedmiot:

Remont podłogi

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA OPATÓWEK
Plac Wolności 14
62-860 Opatówek
powiat: kaliski
tel. 62 7618080 fax 62 7618017
gmina@opatowek.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Opatówek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62 7618080 fax
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
"Remont podłogi na sali OSP w Cieni Drugiej - świetlica wiejska"
Przewiduje się wykonanie następujących robót:
- rozebranie istniejgcej podłogi z desek wraz z legarami,
- ułożenie izolacji akustycznej z płyt styropianowych gr. 5 cm,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej gr. 0,2 mm,
- wykonanie wylewki z zaprawy cementowej M12 gr. 5 cm.

Dokument nr: ORG.fs.3025.1@2021

Składanie ofert:
VIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek,
w zamkniętej kopercie z napisem: "Remont podłogi na sali OSP w Cieni Drugiej - świetlica
wiejska"
Oferty powinny być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, według wzoru pn. Oferta
Cenowa, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania wraz z wypełnionym Formularzem
Ofertowym, zaparafowanym projektem Umowy ( zał. Nr 3) oraz Klauzulą informacyjną (żal. nr 4)
- w terminie do dnia 30 lipca 2021r. do godz. 15:30.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
30 września 202lr.
IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Cienia Druga 22B, 62-860 Opatówek

Wymagania:
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE STAWIA
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności i czynności.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i
ludzkim do wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PRZYPISANĄ IM WAGĄ PUNKTOWĄ LUB PROCENTOWĄ
Cena 100%
VII. SPOSÓB OBLICZENIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW
Liczba punktów +(Cmin/Cof)xl00
gdzie: Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
C0f - cena badanej oferty
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni licząc od upływu terminu na składanie ofert.
XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W SPRAWIE
PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA
1. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz treści złożonych oświadczeń i dokumentów, a także wzywać do
uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.
2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzenia stwierdzi, że:
a) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
c) zawiera błędy obliczenia ceny oferty.
5. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach
odrzuconych i wykonawcach wykluczonych.
6. Przesłanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty nie jest traktowane jako zawarcie
umowy. Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę , którego wybrał, o miejscu i terminie zawarcia umowy
w sprawie przedmiotowego zamówienia. Niepodpisanie przez Wykonawcę umowy na
warunkach, w czasie i w miejscu określonym przez Zamawiającego, będzie jednoznaczne z
uchyleniem się od zawarcia umowy i odrzuceniem oferty Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty.
XIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ TAKIEJ ZMIANY
1. Zamawiający dopuszcza dokonanie korekty umowy za zgodą stron.
2. W trakcie rozpatrywania ofert Zamawiający dopuszcza korektę oferty w zakresie:
1/oczywistej omyłki pisarski,
2/ oczywistej omyłki rachunkowej,
3/ innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej
istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Kontakt:
XII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami:
- e-mail: gmina@opatowek.pl, sekretariat@opatowek.pl
- tel. 62 7618080 wew. 30- Anna Słomian lub 32- Emilia Przybylska
- fax: 62 7618017
- lub pisemnie pocztą tradycyjną

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.