Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komunalny Związek Ciepłownictwa ,,Ponidzie" w likwidacji
os. Sikorskiego 42
28-100 Busko-Zdrój
powiat: buski
tel./ fax: (41)378-27-89, 784 463 966, 41 352 67 40
sekretariat@kzcponidzie.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Busko-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./ fax: (41)378-2
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w postepowaniu pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. ,,Budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku przy Ul. Kopernika 19 w Busku-Zdroju VII".
Komunalny Związek Ciepłownictwa ,,Ponidzie'' w likwidacji w Busku Zdroju zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku przy Ul. Kopernika 19 w Busku-Zdroju.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Budowy przyłącza ciepłowniczego 90/70 oC (z uwzględnieniem perspektywy przejścia na parametry 135/65 oC) do budynku przy Ul. Kopernika 19 w Busku-Zdroju.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 4 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Dokument nr: DRI.2600.42.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: Oferta winna być złożona do dnia 26.07.2021r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (28-100 Busko Zdrój, os. Sikorskiego 42, Sekretariat) w formie pisemnej - pocztą, kurierem lub na adres email: sekretariat@kzcponidzie.pl W przypadku składania oferty w formie pisemnej pocztą lub kurierem w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zaleca się wcześniejsze złożenie oferty- 3 dni przed terminem składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
6.1. Wykonanie dokumentacji i jej odbiór prze KZC ,,Ponidzie": do 29.09.2021r.

Wymagania:
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie ,,zapytanie ofertowe " zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług obowiązujący w Komunalnym Związku Ciepłownictwa ,,Ponidzie" w Busku-Zdroju (dalej zwanym Regulaminem). Regulamin udzielania zamówień w Komunalnym Związku Ciepłownictwa ,,Ponidzie" dostępny jest na stronie www.kzcponidzie.pl w zakładce Regulamin udzielania zamówień (http://www.bip.ires.pl/kzc-ponidze/5976,27094/27094/).
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019).
2. Warunki udziału w postepowaniu.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie wraz z ofertą (druk załącznik nr 1):
2.1. oświadczeń na załączonym druku - załącznik. nr 2;
2.2. wykazu wykonanych usług- załącznik nr 3, na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał dokumentację projektową:
? przyłącza ciepłowniczego.
Do wykazu należy załączyć dowody (np. referencje) określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
2.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie regulaminu rozdział III § 1, pkt 22 ppkt 1.
4. Kryterium wyboru ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium jakim będzie cena.
4.1. W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:
Nr kryt.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
1
Cena brutto
100% = 100 pkt.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do wskazanego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.
4.2. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następującego wzoru:
l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1
Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej
- 100 wskaźnik stały
100 %
100 pkt.
5. Oferta winna być złożona na druku załączonym do zaproszenia - załącznik nr 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
-Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Związek Ciepłownictwa ,,Ponidzie" z siedzibą w Busku-Zdroju os. Sikorskiego 42, 28-100 Busko-Zdrój, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
-Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod@kzcponidzie.pl,
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z n/n postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
-Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z prowadzonego postepowania przetargowego.
-Dane osobowe, zebrane w niniejszym postepowaniu, przetwarzane są zgodnie z celami i podstawą legalności przetwarzania, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
-Obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym określonym w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, związany z przystąpieniem do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia.
-Konsekwencje niepodania wymaganych danych jest wykluczenie z udziału w postępowaniu.
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kontakt:
8. Osoby do kontaktu:
Sprawy formalnoprawne - Artur Szafraniec: 784 463 966 / 41 378 27 89,
Sprawy merytoryczne - Michał Kowalski 41 352 67 40.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.