Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa części rozjazdowych

Przedmiot:

Dostawa części rozjazdowych

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: METRO WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z O. O
ul. Wilczy Dół 5
02-798 Warszawa
powiat: Warszawa
22 655 46 73
zam-eh@metro.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 22 655 46 73
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA części rozjazdowych
3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części
rozjazdowych w podziale na 5 Zadań:
1) Zadanie 1 - elementy rozjazdów 60E1-190-1:9,
2) Zadanie 2 - elementy środkowej części Sc 4,8m do Pdpt 60E1 - 190 - 1:9 - 1435,
3) Zadanie 3 - elementy rozjazdów 60E1-150-1:7,
4) Zadanie 4 - elementy rozjazdów 49E1-190-1:9 oraz elementy do ST 49E1 - 190 - 1:9 - 1435;
D=4,5m przeznaczonych do zabudowy na blokowych podporach szynowych EBS,
5) Zadanie 5 - elementy rozjazdów 49E1-190-1:9 oraz elementy do ST i Pdpt 49E1 - 190 - 1:9 - 1435;
D=4,5m przeznaczonych do zabudowy na blokowych podporach szynowych EBS.
3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Dokument nr: 2021/BZP 00118453

Otwarcie ofert: 5.Oferty zostaną otwarte w dni upływu terminu składania ofert o godz. 13.00.

Składanie ofert:
Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w
pkt. 10.1 SIWP do godz. 12.00.
Data zakończenia
2021-07-27 12:00

Miejsce i termin realizacji:
. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
Przedmiotu Zamówienia w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Wymagania:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1
oraz art. 109 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) oraz w
przypadku, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 2), jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) (podstawa prawna
art.393 ust.4 ustawy Pzp).
SEKCJA VI - INFORMACJE DODATKOWE
Wykonawca wraz z ofertą składa poniższe podmiotowe środki dowodowe:
1) wypełnione oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (zał. nr 2 do SIWP);
2) dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia z przesłanek, o których mowa w art. 109
ust.1 pkt 4) ustawy Pzp: odpis lub informację z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed
ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności tego dokumentu w sposób, o
którym mowa w pkt 5.4 SIWP, Zamawiający pobiera samodzielnie wskazany dokument.
2. Adres internetowy platformy zakupowej Zamawiającego, na której dostępna jest SIWP z
załącznikami oraz za pośrednictwem, której należy złożyć ofertę:
https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną przez siebie ofertę wadium w wysokości
właściwej
dla nw. Zadań, na które składa ofertę, jn.:
Zadanie nr 1 - 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące, 00/100),
Zadanie nr 5 - 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).
3.1. Wymagania dotyczące wniesienia wadium Zamawiający określił w pkt. 7 SIWP.
4. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
Kryterium oceny ofert: Zamawiający ustala jednakowe kryterium oceny ofert dla każdego z
Zadań: Kryterium nr 1/Maksymalna waga kryterium - Cena brutto oferowanego Zadania/100%.
7. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie
służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w
ofercie.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed
podpisaniem umowy.
8. Zamawiający wymaga podpisywania ofert, oświadczeń,dokumentów i pełnomocnictw za
pomocą:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
2) edowodu;
3) profilu zaufanego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.