Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4429z ostatnich 7 dni
19456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu ochrony przeciwporażeniowej oraz przeprowadzenie pomiarów rezystancji...

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu ochrony przeciwporażeniowej oraz przeprowadzenie pomiarów rezystancji uziemień

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17 867-10-00, fax 17 867-19-50
dgp@rzeszow.uw.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 867-10-00, f
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie przeglądu ochrony przeciwporażeniowej oraz przeprowadzenie pomiarów rezystancji uziemień w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu przy Ul. Mickiewicza 10, 37-700 Przemyśl.
Rodzaj zamówienia: usługa
Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontrolnego (okresowego) przeglądu ochrony przeciwporażeniowej, wykonanie pomiarów rezystancji uziemień w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu przy Ul. Mickiewicza 10,
37-700 Przemyśl.
Wykaz prac wchodzących w zakres przeglądu kontrolnego (okresowego):
-wykonanie pomiaru rezystancji uziemień,
-sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania
-wykonanie pomiaru oporności izolacji przewodów instalacji elektrycznej w obiekcie,
-wykonanie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z zastosowaniem wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
Szczegółowy wykaz urządzeń/obwodów podlegających przeglądowi (punkt - oznacza ilość urządzeń/obwodów podlegających kontroli stanowi formularz ofertowy załączony do niniejszego ogłoszenia.

CPV: 50711000-2

Dokument nr: OA-XI.2512.4.7.2021

Składanie ofert:
V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (zał. do niniejszego ogłoszenia).
2. Oferta musi być w języku polskim.
3. Oferta musi być w czytelnej formie.
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.07.2021 r. do godz. 13:001 w formie:
- pisemnej w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura
w Przemyślu, Ul. Mickiewicza 10, pok. 23 - p. I
Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych droga pocztową (liczy się moment wpływu do Kancelarii Ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu Ul. Mickiewicza 10, 37-700 Przemyśl).
W przypadku jeżeli oferta Wykonawcy będzie podlegała uzupełnieniu lub wymagać będzie wyjaśnienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień do oferty.
Koperta zawierająca ofertę winna być zaklejona i opisana w następujący sposób:
,,Wykonanie przeglądu ochrony przeciwporażeniowej oraz przeprowadzenie pomiarów rezystancji uziemień w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu przy Ul. Mickiewicza 10, 37-700 Przemyśl".
Zamawiający odrzuci ofertę:
1) Złożoną po terminie;
2) Złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postepowaniu;
3) Niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
4) Zawierające błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2021 r.

Wymagania:
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
Czy dopuszcza się podwykonawstwo w realizacji usługi: nie
Termin płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca wystawi fakturę:
- po dokonaniu pełnego przeglądu okresowego.
Okres związania ofertą: 30 dni

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określone działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie
(np. w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem):
- uprawnień do dokonywania okresowych przeglądów elektrycznych (potwierdzone za zgodność z oryginałem świadectwo kwalifikacyjne),
- aktualne świadectwa i certyfikaty urządzeń, którymi będą dokonywane pomiary.
b) zdolności technicznej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (np. w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność umów lub referencji), że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum dwie usługi polegające na wykonaniu przeglądu okresowego instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej (rozumiane jako dwie odrębne umowy).
2. Z postepowania wyklucz się Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
- cena 100%
Opis sposobu wyboru zwycięskiej oferty:
Wykonawca zostanie wyłoniony spośród ofert wykonawców spełniających warunki udziału
w ww. postepowaniu w oparciu o powyższe kryterium tj. cena.

VII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie postepowania, a także zastrzega sobie prawo niedokonaniu wyboru w przypadku gdy:
a) nie zostanie złożona żadna oferta;
b) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia i uniemożliwia zawarcie umowy;
c) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację usługi.
3. Jeśli Wykonawca, o którym mowa w cz. III pkt 1, uchyli się od zawarcia umowy wtedy Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy spełniającego wszystkie wymagania.
4. W przypadku jeżeli oferta Wykonawcy będzie podlegała uzupełnieniu lub wymagać będzie wyjaśnienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień do oferty.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Oferta musi być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

Kontakt:
VI. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W przypadku pytań dotyczących warunków realizacji usługi proszę o kontakt:
p. Robert Kazimir - Starszy Inspektor Wojewódzki, tel.: 16 678 50 51 wew. 222.
Pytanie można składać również w formie faksu na numer 16 678 34 19 lub w formie
e-mail na adres: dgp@rzeszow.uw.gov.pl (w tytule należy wskazać przedmiot zamówienia/ znak sprawy).

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.