Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont instalacji C.O. i C.T

Przedmiot:

Remont instalacji C.O. i C.T

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
ul. Warszawska 12a
35-205 Rzeszów
powiat: Rzeszów
017 86 20 545, 017 86 20 406
biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 017 86 20 545, 017 8
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE OFERTOWE
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu instalacji C.O. i C.T. w budynku Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Rzeszowie przy ulicy Warszawskiej 12 a.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania remontu instalacji C.O. i C.T. w budynku LKJL polegającego na wykonaniu prac takich jak:
o indywidualny przegląd instalacji
o zawieszenie pracy i opróżnienie instalacji
o wymiana przeciekających i uszkodzonych zaworów i innych części
o kontrola szczelności instalacji i napełnienie
o przywrócenie normalnej pracy instalacji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawierają postanowienia umowy, którą wybrany wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć z zamawiającym.

Dokument nr: FARZ-ZA.2512.12.2021

Składanie ofert:
5. Składanie ofert
Oferty proszę przekazać do dnia 30.07.2021 r. do godz. 15.00
1) drogą elektroniczną na adres: biuro@rzeszow.wif.gov.pl,
2) osobiście - Ul. Warszawska 12 a, 35-205 Rzeszów,
3) drogą listowną na ww. adres.

Miejsce i termin realizacji:
Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2021 r.

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu
Do złożenia oferty na ww. zamówienie zapraszamy wykonawców, którzy spełniają warunki:
o posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
o posiadania wiedzy i doświadczenia,
o zapoznali się ze stanem budynku oraz dokumentacją dotyczącą zamówienia,
o dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2 | S t r o n a
Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków umożliwiających realizację umowy nie będą rozpatrywane.
3. Kryteria wyboru oferty cenowej
Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
1) cena brutto za wykonanie zamówienia o znaczeniu 40%;
2) skuteczność zastosowanych rozwiązań oraz jakość materiałów o znaczeniu 30%;
3) doświadczenie o znaczeniu 20%;
4) termin realizacji zamówienia o znaczeniu 10%
Maksymalną ilość punktów według kryterium ceny otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
najniższa cena / cena badanej oferty × 40
Maksymalną ilość 30 punktów według kryterium skuteczności rozwiązań oraz jakości zastosowanych materiałów otrzyma wykonawca, który wykaże i uzasadni skuteczność zaproponowanych rozwiązań z powołaniem na najwyższe parametry materiałów lub cechy wyróżniające od standardowych rozwiązań, pozostałym wykonawcom przyznane zostanie 15 punktów za rozwiązania i materiały nie odbiegające od standardów.
Maksymalną ilość punktów według kryterium doświadczenia otrzyma wykonawca, który wykaże i udokumentuje najdłuższe doświadczenie potwierdzone referenacjami, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
lata doświadczenia / najdłuższe doświadczenie × 20
Maksymalną ilość punktów według kryterium terminu realizacji otrzyma wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin realizacji zamówienia, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
najkrótszy termin realizacji zamówienia wyrażony w dniach / termin realizacji zamówienia badanej oferty wyrażony w dniach × 10
Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania, w tym koszty wysokiej jakości materiałów, zabezpieczeń oraz robocizny, a także wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, składki i opłaty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT. Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3 | S t r o n a
4. Wymagane dokumenty
Wykonawcy zobowiązani są złożyć wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.
Zamawiający odrzuci ofertę:
1) która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt 5 niniejszego zapytania;
2) jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;
3) gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;
4) gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;
5) jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;
6) która zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu lub który nie zapoznał się z dokumentacją przedmiotu zamówienia oraz nie przeprowadził wizji budynku
6. Ochrona danych osobowych
W związku ze zbieraniem danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcy informacje zawarte w załączniku do niniejszego zapytania.
7. Informacje dodatkowe
Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;
3) nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Składając ofertę wykonawca jednocześnie oświadcza, że:
1) posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
2) znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie;
4 | S t r o n a
3) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia;
4) złożona oferta będzie ważna przez okres 30 dni (termin związania ofertą);
5) akceptuje postanowienia niniejszego zapytania;
6) akceptuje poprawienie przez zamawiającego oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;
7) zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w pkt 6 niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;
2) wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym;
3) poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;
4) podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia;
5) wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
6) odwołania niniejszego zapytania jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres:
biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu prowadzonym na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.