Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
488z dziś
4964z ostatnich 7 dni
18944z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów elektrycznych: część 5 - źródła światła specjalistyczne,...

Przedmiot:

Dostawa materiałów elektrycznych: część 5 - źródła światła specjalistyczne, część 6 - źródła światła standardowe

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kopalnia Soli ,,Wieliczka" Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
Tel.: +48 12278-71-11, Faks: +48 12278-71-10
maciej.trabka@kopalnia.pl
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/34309/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 12278-71-1
Termin składania ofert: 2021-08-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,DOSTAWA materiałów elektrycznych: część 5 - źródła światła specjalistyczne, część 6 - źródła światła standardowe"

Numer referencyjny: KSW/2021/EZM/96
II.1.2)Główny kod CPV
31531100 Żarówki oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Niniejsze zamówienie podzielone jest na dwie części:

-- część I - dostawa materiałów elektrycznych - źródła światła specjalistyczne,

-- część II - dostawa materiałów elektrycznych - źródła światła standardowe.

Zamawiający informuje, że każdy z Wykonawców biorących udział postępowaniu może złożyć ofertą w odniesieniu do wszystkich części postępowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA materiałów elektrycznych - źródła światła specjalistyczne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31531100 Żarówki oświetleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieliczka

II.2.4)Opis zamówienia:

1. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu za wynagrodzeniem (dostawa) materiały elektryczne - źródła światła specjalistyczne, których rodzaj oraz maksymalne ilości zostały określone w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl.

2. Warunki dostawy

1) materiały elektryczne - źródła światła specjalistyczne będą dostarczane przez Wykonawcę na zlecenia Zamawiającego, sukcesywnie, partiami, w ciągu okresu trwania umowy w maksymalnie 30 partiach;

2) ilość i rodzaj materiałów elektrycznych - źródeł światła specjalistycznych, jakie będą dostarczone w jednej partii, zależy od potrzeb Zamawiającego i będzie określana w pisemnym zleceniu;

3) zlecenia dostarczenia materiałów elektrycznych - źródeł światła specjalistycznych składane będą i przekazywane Wykonawcy pocztą elektroniczną;

4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały elektryczne - źródła światła specjalistyczne wymienione w załączniku nr 2 do SWZ w terminie 14 dni od daty przekazania zlecenia Wykonawcy;

5) o przygotowaniu zleconego dostarczenia materiałów elektrycznych - źródeł światła specjalistycznych Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na 1 dzień przed wymaganym terminem dostarczenia;

6) miejsce dostawy - magazyn Kopalni Soli ,,Wieliczka" S.A., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1.

7) godz. dostawy do Kopalni Soli ,,Wieliczka" ustala się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-13.00;

8) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania materiałów elektrycznych - źródeł światła specjalistycznych na swój koszt i we własnym zakresie;

9) z dostawą materiałów elektrycznych - źródeł światła specjalistycznych Wykonawca powinien dostarczyć:

a) dokumenty gwarancji;

b) certyfikaty dopuszczenia CE;

c) dowód wydania wyrobu na zewnątrz WZ lub fakturę VAT.

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na dostarczone materiały elektryczne - źródła światła specjalistyczne na okres 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia poszczególnej partii do Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie części I zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 2 do SWZ a zasady jego realizacji we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, które dostępne są pod adresem: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Informacja o opcjach

W ramach zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu materiałów elektrycznych - źródeł światła specjalistycznych, określonych w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, o wartości 60 % ceny całkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy. Pozostałą ilość materiałów elektrycznych - źródeł światła specjalistycznych, o wartości 40 % ceny całkowitej, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).

2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

2.1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja".

2.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie.

2.3. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl:

1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;

2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;

3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).

Szczegółowe informacje dotyczące o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W zakresie części I zamówienia Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA materiałów elektrycznych - źródła światła standardowe

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31531100 Żarówki oświetleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieliczka

II.2.4)Opis zamówienia:

1. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu za wynagrodzeniem (dostawa) materiały elektryczne - źródła światła standardowe, których rodzaj oraz maksymalne ilości zostały określone w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/.

2. Warunki dostawy

1) Materiały elektryczne - źródła światła standardowe będą dostarczane przez Wykonawcę na zlecenia Zamawiającego, sukcesywnie, partiami, w ciągu okresu trwania umowy w maksymalnie 30 partiach.

2) Ilość i rodzaj materiałów elektrycznych - źródeł światła standardowych, jakie będą dostarczone w jednej partii, zależy od potrzeb Zamawiającego i będzie określana w pisemnym zleceniu.

3) Zlecenia dostarczenia materiałów elektrycznych - źródeł światła standardowych składane będą i przekazywane Wykonawcy pocztą elektroniczną.

4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały elektryczne - źródła światła standardowe wymienione w załączniku nr 4 do SWZ w terminie 14 dni od daty przekazania zlecenia Wykonawcy.

5) O przygotowaniu zleconego dostarczenia materiałów elektrycznych - źródeł światła standardowych Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na 1 dzień przed wymaganym terminem dostarczenia.

6) Miejsce dostawy - magazyn Kopalni Soli ,,Wieliczka" S.A., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1.

7) Godziny dostawy do Kopalni Soli ,,Wieliczka" ustala się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-13.00.

8) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania materiałów elektrycznych - źródeł światła standardowych na swój koszt i we własnym zakresie.

9) Z dostawą materiałów elektrycznych - źródeł światła standardowych Wykonawca powinien dostarczyć:

a) dokumenty gwarancji;

b) certyfikat dopuszczenia CE;

c) dowód wydania wyrobu na zewnątrz WZ lub fakturę VAT.

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na dostarczone materiały elektryczne - źródła światła standardowe na okres 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia poszczególnej partii do Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie części II zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 4 do SWZ a zasady jego realizacji we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, które dostępne są pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Informacje o opcjach:

W ramach zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu materiałów elektrycznych - źródeł światła standardowych, określonych w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, o wartości 60 % ceny całkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy. Pozostałą ilość materiałów elektrycznych - źródeł światła standardowych, o wartości 40 % ceny całkowitej, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).

2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

2.1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja".

2.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie.

2.3. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresemhttps://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl:

1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;

2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;

3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).

Szczegółowe informacje dotyczące o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W zakresie części II zamówienia Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 500,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/.

CPV: 31531100

Dokument nr: 364242-2021, KSW/2021/EZM/96

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowejwww.kopalniawieliczka.ezamawiajcy.pl informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/34309/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieliczka

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2021

Kontakt:
Kopalnia Soli ,,Wieliczka" Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: KSW/2020/TOP/97
Park Kingi 1
Wieliczka
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
32-020
Polska
E-mail: maciej.trabka@kopalnia.pl
Tel.: +48 12278-71-11
Faks: +48 12278-71-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.