Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa szyn

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa szyn

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku
ul. Sandomierska 19
80-051 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel / fax: +48 (58) 721 55 78
zaopatrzenie@ppmt.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel / fax: +48 (58)
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WARUNKI ZAMÓWIENIA
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej ,,Zamawiający"), informuje o wszczęciu postępowania zakupowego prowadzonego dla realizacji projektu pn Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 od. Glincz -Kartuzy realizowane w ramach projektu ,,Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto " prowadzonego w celu udzjelenia opisanego poniżej zamówienia.

3. Opis Przedmiotu zamówienia
Szyny 49E1 AX gat. stali R260 dł. 120 mb (89 szt. = 10 680 mb )
w szacunkowej ilości 527,485 ton
Szyny 49E1 AX gat. stali R350HT dł. 120 mb (40 szt. = 4 800 mb )
w szacunkowej ilości 237,072 ton
Szyny 60E1 AX gat. stali R260 dł. 70 mb (1 szt. = 70 mb )
w szacunkowej ilości 4,215 tony
Szyny 60E1 AX gat. stali R350HT dł. 120 mb (11 szt. = 1 320 mb )
w szacunkowej ilości 79,477 ton
Rozładunek: Wykonawca w celu rozładunku szyn ma obowiązek dostarczyć
- wagon rozładowczy
- lokomotywę manewrową
- nadzór nad rozładunkiem (min. dwóch pracowników)

Dokument nr: FZ-901-57/2021r.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2021 r. Otwarcie ofert nie jest jawne.

Składanie ofert:
13. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 29.07.2021 r., godz. 12.00 na adres : zaopatrzenie@ppmt.pl w formie zabezpieczonego pliku. Hasło należy przekazać na żądanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Termin dostawy: w ciągu 10-12 tygodni od podpisania umowy. Miejsce dostawy: st. KARTUZY
Miejsce rozładunku: linia kolejowa nr 229, szlak Glincz - Kartuzy i stacja Kartuzy Czas rozładunku : 4 doby
5. Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie w terminie określonym w pkt. 3 niniejszych Warunków Zamówienia.

Wymagania:
2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w ,,Regulaminie udzielania zamówień przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno Torowe sp. z o.o.
Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://ppmt.pl/do-pobrania/
Zamawiający zapewnia przy rozładunku: trzech pracowników (do prostych prac rozładunkowych), kierownika pociągu oraz zapewnia wyłączenie napięcia trakcyjnego ( w przypadku linii zelektryfikowanych).
Szyny muszą spełniać wymogi ld-106 i ld-112 oraz PN-EN 13674-1:2011 oraz posiadać dopuszczenie do stosowania na liniach zarządzanych przez PKP PLK S.A. zgodne z wytycznymi ld-100, a szczególności dopuszczenie SMS-PW-17
4. Udzielanie zamówienia w częściach i składanie ofert częściowych
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia w częściach i składania przez Wykonawców ofert częściowych.
6. Prawo opcji
Zamówienie nie obejmuje prawa opcji
7. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym.
W postępowaniu zakupowym mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z dostawa szyn kolejowych.
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne i zawodowe , w szczególności dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) posiadają wymagane dokumenty dopuszczające zabudowę oferowanych wyrobów na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodne z Wytycznymi ld-100.
8. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców.
Wraz z ofertą sporządzoną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków zamówienia,
c) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy w toku postępowania zakupowego jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z wpisów do właściwego rejestru albo ewidencji.
9. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium przez Wykonawców.
10. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta winna zostać sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia.
Do oferty winny zostać załączone wszystkie dokumenty wskazane w punkcie 8 niniejszych warunków zamówienia.
W przypadku składania dokumentów w formie pisemnej, wszystkie dokumenty w postępowaniu zakupowym składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przesłane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Wszystkie strony oferty (w tym załączonych do dniej dokumentów) winny być kolejno ponumerowane.
Wszystkie strony oferty (w tym załączonych do niej dokumentów), a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
Oferty oceniane będą przez Zamawiającego w oparciu o przedłożone przez
Wykonawcę dokumenty i oświadczenia z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich znaczenia:
1) Cena-100%
15. Negocjacje handlowe.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych do których zaproszeni zostaną Wykonawcy wybrani przez Zamawiającego, spośród tych, których ofert nie odrzucono.
Po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiający zaprosi Wykonawców, z którymi przeprowadził negocjacje do złożenia ofert ostatecznych z podaniem terminu ich przesłania.
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej.
17. Wzór umowy zakupowej.
Wzór umowy zakupowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia.
Zamiany umowy zakupowej możliwe będą wyłącznie w następujących przypadkach:
a. gdy zmiany są konieczne za względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy zakupowej,
b. gdy zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej umowy zakupowej,
c. zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy zakupowej.
18. Zawarcie umowy zakupowej.
Zamawiający może zawrzeć umowę z jednym lub więcej niż jednym spośród Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu i uznane zostały za najkorzystniejsze.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać innego Wykonawcę i zawrzeć z nim umowę bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert.
UWAGA: Umowa może zostać zawarta z potencjalnym Wykonawcą po
podpisaniu przez PPM-T sp. z o.o. umowy wykonawczej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk.
19. Zakończenie postępowania Zakupowego.
Postępowanie może zostać zamknięte w każdym czasie bez dokonania wyboru oferty.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Kontakt:
11. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym
Wtoku postępowania zakupowego wszystkie dokumenty za wyjątkiem oferty są przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Małgorzata Falgowska tel. 600-006-372 e-mail: m.falgowska@ppmt.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.