Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie Strefy Śródmieścia

Przedmiot:

Zagospodarowanie Strefy Śródmieścia

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Gniezno
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno
powiat: gnieźnieński
mariusz.aleksiewicz@gniezno.eu
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gniezno
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna - Dolina Pojednania
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna - Dolina Pojednania.
2. Zakres robót budowlanych w ramach zamówienia obejmuje wykonanie:
1) Usunięcie drzew i krzewów
2) Prace pielęgnacyjne w koronach drzew
3) Prace demontażowe
4) Remont schodów
5) Wykonanie prac instalacyjnych i montażowych
6) Wykonanie nowych i remont nawierzchni istniejących
7) Montaż małej architektury
8) Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej
9) Wykonanie zieleni
10) Prace porządkowe
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ (Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz w swz.

CPV: 45212120-3, 45212140-9, 45231000-5, 45233100-0, 45233200-1, 45316110-9, 77310000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00118720, WD.271.3.11.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 15:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1)Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektron. mariusz.aleksiewicz@gniezno.eu.2)osoby do kontaktu z Wykonawcami:M.Aleksiewicz,tel.614260471,e-mail:mariusz.aleksiewicz@gniezno.eu3)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu,musi posiadać konto naePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następ. formularzy:,,Formularz do złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".4)Wymagania techn. i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektron.,elektron. kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektron. platformy usług administracji publ. (ePUAP).5)Max rozmiar plików przesyłanych za pośredn. dedykowanych formularzy:,,Formularz złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.6)Za datę przekazania oferty, wniosków,zawiadomień,dokumentów elektron.,oświadczeń lub elektron. kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7)Zamawiający przekazuje link do postęp. oraz ID postęp. jako zał nr 11 do SWZ.Dane postęp. można wyszukać też na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.2.Złożenie oferty1)Wykonawca składa ofertę za pośredn. ,,Formularza do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego też na miniPortalu.Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu,w szczegółach postęp.W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postęp.2)Ofertę składa się,pod rygorem nieważności,w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3)Sposób złożenia oferty,w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika",dostępnej na stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl/ 4)Jeżeli dokumenty elektron., przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektron.,zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,wykonawca,celu utrzymania w poufności tych informacji,przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,raz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.5)Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośredn. ,,Formularza do złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego też na miniPortalu.Sposób wycofania oferty został opisany w ,,Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu 6)Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.3.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dot. składania ofert i wniosków)1)komunikacja między Zam. a Wyk. w szczeg. składanie oświadczeń,wniosków (innych niż wskazanych w ust.2),zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośredn. dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.W korespondencji związanej z postęp. Zam. i Wyk. posługują się nr ogłoszenia(BZP lub ID postęp.).2)Zam. może też komunikować się z Wyk. za pomocą poczty elektron.,email mariusz.aleksiewicz@gniezno.eu.3)Dokumenty elektron.,składane są przez Wykonawcę za pośredn. ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki.Zamawiający dopuszcza też możliwość składania dokumentów elektron. za pomocą poczty elektron.,na wskazany w pkt2email.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Gniezno,
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, e-mail: urzad@gniezno.eu, tel. 614260400.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy Pzp.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
? dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
? w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
? na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 12:30
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium
przed upływem terminu składania ofert w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na konto Banku Spółdzielczego z siedzibą w Gnieźnie:
07 9065 0006 0000 0000 6956 0009 z adnotacją ,,Zagospodarowanie Doliny Pojednania";
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WD.271.3.11.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna - Dolina Pojednania.
2. Zakres robót budowlanych w ramach zamówienia obejmuje wykonanie:
1) Usunięcie drzew i krzewów
2) Prace pielęgnacyjne w koronach drzew
3) Prace demontażowe
4) Remont schodów
5) Wykonanie prac instalacyjnych i montażowych
6) Wykonanie nowych i remont nawierzchni istniejących
7) Montaż małej architektury
8) Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej
9) Wykonanie zieleni
10) Prace porządkowe
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ (Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz w swz.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, do 10% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60 % maksymalna liczba punktów: 60.

C = cena najniższa brutto*/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60 %

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

2) Okres rękojmi na wykonane roboty (OR) - waga 40% maksymalna liczba punktów: 40.
W ramach kryterium okres rękojmi na wykonane roboty oceniany będzie zaoferowany w ofercie okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji w taki sposób, że:
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rękojmi na okres 72 miesięcy - Wykonawca otrzyma 40 pkt,
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rękojmi na okres 66 miesięcy - Wykonawca otrzyma 20 pkt,
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rękojmi na okres
60 miesięcy - Wykonawca otrzyma 0 pkt,
W przypadku zaoferowania okresu rękojmi pomiędzy odpowiednio 60, 66, 72, punkty zostaną przyznane do zakresu zaokrąglonego w dół do ww. okresów. Zaoferowanie okresu rękojmi powyżej 72 miesięcy nie będzie skutkowało przyznaniem dodatkowych punktów.
Uwaga! W przypadku zaoferowania rękojmi, krótszej niż 60 miesięcy oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Oferta, która otrzyma najwyższą wynikową ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi na wykonane roboty
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 500.000,00 zł.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie 5 lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,:
o minimum 1 zadanie o wartości minimum 900.000,00 zł brutto oraz
o minimum 1 zadanie o wartości minimum 500.000,00 zł brutto
Każde w terenach zieleni miejskiej lub parkach obejmujące: prace ziemne, roboty nawierzchniowe, nasadzenia roślin ozdobnych, małą architekturę, pielęgnację drzewostanu. Przez teren zieleni miejskiej należy rozumieć zagospodarowany zielenią obszar;
b) wykonał należycie w okresie 5 lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
o minimum 1 robotę o wartości min. 80.000,00 zł brutto oraz
o minimum 1 robotę o wartości min. 40.000,00 zł brutto
Każdą z zakresu budowy, przebudowy lub rozbudowy oświetlenia ulicznego/placów/skwerów/parków;
c) wykonał w okresie 5 lat przed dniem upływu składania ofert minimum dwie roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie placu zabaw lub siłowni zewnętrznej o wartości min. 300.000,00 zł brutto każda;
d) wykonał należycie w okresie 5 lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane z branży drogowej polegające na budowie, przebudowie lub remoncie chodników lub ścieżek parkowych o nawierzchni mineralnej lub z kostki betonowej o powierzchni min. 400,00 m2 każda,
e) skieruje do realizacji zamówienia publicznego minimum:
o kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
o kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
o dwie osoby, które posiadają ważne świadectwa kwalifikacyjnego E i D niezbędne do prowadzenia prac przy układaniu kabli i montażu oświetlenia ulicznego;
o kierownika nadzoru przyrodniczego - posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tj. legitymującego się wykształceniem wyższym o kierunku przyrodniczym, na przykład ogrodnictwo, leśnictwo lub architekt krajobrazu lub pokrewne lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie, legitymującego się zaświadczeniem SITO/NOT lub OSTO lub innych równoważnych o uprawnieniach kwalifikacyjnych w zakresie inspektora nadzoru prac w terenach zieleni posiadającego, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu, z co najmniej jedną realizacją w zakresie tworzenia lub rewitalizacji parków, ogrodów lub innych terenów zieleni, obejmujących prace związane z robotami drogowymi, lub w zakresie stref rekreacji (place zabaw, siłownie zewnętrzne ect.);
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do SWZ);
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do SWZ);
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie, o których mowa w dziale VII ust. 1. SWZ;
b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
c) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy);
d) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium
przed upływem terminu składania ofert w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na konto Banku Spółdzielczego z siedzibą w Gnieźnie:
07 9065 0006 0000 0000 6956 0009 z adnotacją ,,Zagospodarowanie Doliny Pojednania";
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w dziale VI ust. 2 SWZ , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z działem V SWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w dziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w dziale VII ust. 2 SWZ, przy czym:
a) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w dziale VII ust. 2 pkt. 5 - 8 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w dziale V SWZ.
b) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w dziale VII ust. 2 pkt. 1 - 4, składa każdy z nich.
5) Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy przewidziane są w dokumentach zamówienia
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60 % maksymalna liczba punktów: 60.

C = cena najniższa brutto*/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60 %

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

2) Okres rękojmi na wykonane roboty (OR) - waga 40% maksymalna liczba punktów: 40.
W ramach kryterium okres rękojmi na wykonane roboty oceniany będzie zaoferowany w ofercie okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji w taki sposób, że:
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rękojmi na okres 72 miesięcy - Wykonawca otrzyma 40 pkt,
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rękojmi na okres 66 miesięcy - Wykonawca otrzyma 20 pkt,
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rękojmi na okres
60 miesięcy - Wykonawca otrzyma 0 pkt,
W przypadku zaoferowania okresu rękojmi pomiędzy odpowiednio 60, 66, 72, punkty zostaną przyznane do zakresu zaokrąglonego w dół do ww. okresów. Zaoferowanie okresu rękojmi powyżej 72 miesięcy nie będzie skutkowało przyznaniem dodatkowych punktów.
Uwaga! W przypadku zaoferowania rękojmi, krótszej niż 60 miesięcy oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Oferta, która otrzyma najwyższą wynikową ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi na wykonane roboty
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.