Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu i ścian zewnętrznych budynku stodoły

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont dachu i ścian zewnętrznych budynku stodoły

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA, Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Myśliborska 32
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
zamowienia.publiczne.gorzow@kowr.gov.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/271195
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont dachu i ścian zewnętrznych budynku stodoły, znajdującego się na działce nr 14/25 obręb Luboszyce
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu i ścian zewnętrznych budynku stodoły w m. Luboszyce gm. Gubin, działka nr 14/25, obręb ewidencyjny 0023 Luboszyce, jednostka ewidencyjna 080205_2 - Gmina Gubin", zwaną dalej Zadaniem, realizowanego na podstawie pozwolenia na budowę nr 461/2020 z dnia 07.10.2020 r. (decyzja Starosty Krośnieńskiego znak: BS-D.6740.454.2020) oraz decyzji Lubuskiego Konserwatora Zabytków z 04.09.2020 r. (ZN.5142.5.2020 [Gub]) wpisanego do rejestru zabytków pod nr L-816/A, zgodnie z zakresem robót w zespole pałacowym, dokumentacją projektową, przedmiarem prac, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zakres robót : I remont dachu: o Demontaż istniejącego pokrycia z blachy trapezowej, obróbek blacharskich, łat, o Wymiana skorodowanych i silnie porażonych elementów końcówek krokwi, konstrukcji dachowej, o Wykonanie uzupełnienia brakujących elementów konstrukcyjnych na nowe o takich samych przekrojach, wymiarach i parametrach jak istniejące, z zachowaniem historycznych połączeń ciesielskich, o Wykonanie naprawy, oczyszczenia i impregnacji historycznej więźby dachowej, o Montaż nowych łat, o Ułożenie ceramicznej dachówki karpiówki (o kolorze naturalnej ceramiki) w łuskę. II Remont ścian obwodowych stodoły: o Skucie luźnych, zmurszałych tynków, o Uzupełnienie ubytków w cegieł i spoin, o Uzupełnienie brakujących fachów cegłą pełną na zaprawie wapiennej i otynkować zaprawą wapienną, o Malowanie fachów farbą krzemianową, o Impregnacja słupów i rygli, o Wykonanie remontów szczytów po przez wymiany przegnitych desek wraz z wiatrownicami, o Impregnacja ścian szczytowych, o Wymiana zmurszałych, silnie zawilgoconych i uszkodzonych cegieł, o Montaż nowych wrót (bramy), w miejscu zabezpieczonego otworu, o Wykonanie drzwi do stodoły w elewacji tylnej,
o Zabezpieczenie otworów okiennych płytą OSB, o Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, o Otynkowanie nowych fragmentów fachów zaprawą wapienną, o Malowanie fachów, o Malowanie krat okien. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 9 i 10, na podstawie której Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne. 3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, w tym BHP i p-poż oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, tj. m.in.: o ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz miejscem prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane, akceptuje je i nie wnosi zastrzeżeń. 5. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag: a) Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, ogrodzi i oznakuje tablicą informacyjną i ostrzegawczą, a po zakończeniu prac doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z ewentualnym uporządkowaniem terenów przyległych i dróg dojazdowych, b) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów oraz przy użyciu urządzeń i sprzętu Wykonawcy, c) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane w sposób przyjazny środowisku (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą o ochronie środowiska, d) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony drzew zlokalizowanych na terenie budowy i nieprzewidzianych do wycinki. 6. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania, tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty towarzyszące, np.: koszty robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń i zgłoszeń, w tym w okresie gwarancji i rękojmi. 7. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia, dokonania zawiadomienia projektanta i organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia budowy zgodnie z art. 54 - 57 ustawy Prawo Budowlane oraz decyzją Starosty Krośnieńskiego i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 8. Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie związane z wykonaniem robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie pełnego zakresu robót stanowiących przedmiot umowy oraz ponosi odpowiedzialność za osoby, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdziale 3 SWZ.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00118664, GOR.WOP.260.23.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kowr.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej - pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania wskazanym w nagłówku strony tytułowej niniejszej SWZ. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Korzystanie z Platformy zakupowej jest nieodpłatne. Korzystanie z Platformy zakupowej wymaga zarejestrowania konta na Platformie zakupowej. Opis sposobu rejestracji oraz czynności technicznych koniecznych do złożenia oferty lub innych dokumentów znajduje się w rozdziale 16 SWZ przedmiotowego postępowania - https://kowr.eb2b.com.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie odnosi się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, które zawiera katalog (załącznik nr 2) dopuszczalnych formatów przesyłanych danych: pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar., pades, xades, .xls, xlsx. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy zakupowej określa Regulamin Platformy zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s; b) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0; d) włączona obsługa JavaScript; e) zainstalowany program Acrobat Reader. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) znajduje się w rozdziale 28 SWZ przedmiotowego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/271195
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 08:00
Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. gwarancjach bankowych; 3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku 09 1130 1222 0030 2043 0820 0003 z dopiskiem ,,Wadium - GOR.WOP.260.23.2021". UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p. 5.2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest KOWR OT w Gorzowie Wlkp. 5.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 3 p.zp. zostanie odrzucona. 7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GOR.WOP.260.23.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu i ścian zewnętrznych budynku stodoły w m. Luboszyce gm. Gubin, działka nr 14/25, obręb ewidencyjny 0023 Luboszyce, jednostka ewidencyjna 080205_2 - Gmina Gubin", zwaną dalej Zadaniem, realizowanego na podstawie pozwolenia na budowę nr 461/2020 z dnia 07.10.2020 r. (decyzja Starosty Krośnieńskiego znak: BS-D.6740.454.2020) oraz decyzji Lubuskiego Konserwatora Zabytków z 04.09.2020 r. (ZN.5142.5.2020 [Gub]) wpisanego do rejestru zabytków pod nr L-816/A, zgodnie z zakresem robót w zespole pałacowym, dokumentacją projektową, przedmiarem prac, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zakres robót : I remont dachu: o Demontaż istniejącego pokrycia z blachy trapezowej, obróbek blacharskich, łat, o Wymiana skorodowanych i silnie porażonych elementów końcówek krokwi, konstrukcji dachowej, o Wykonanie uzupełnienia brakujących elementów konstrukcyjnych na nowe o takich samych przekrojach, wymiarach i parametrach jak istniejące, z zachowaniem historycznych połączeń ciesielskich, o Wykonanie naprawy, oczyszczenia i impregnacji historycznej więźby dachowej, o Montaż nowych łat, o Ułożenie ceramicznej dachówki karpiówki (o kolorze naturalnej ceramiki) w łuskę. II Remont ścian obwodowych stodoły: o Skucie luźnych, zmurszałych tynków, o Uzupełnienie ubytków w cegieł i spoin, o Uzupełnienie brakujących fachów cegłą pełną na zaprawie wapiennej i otynkować zaprawą wapienną, o Malowanie fachów farbą krzemianową, o Impregnacja słupów i rygli, o Wykonanie remontów szczytów po przez wymiany przegnitych desek wraz z wiatrownicami, o Impregnacja ścian szczytowych, o Wymiana zmurszałych, silnie zawilgoconych i uszkodzonych cegieł, o Montaż nowych wrót (bramy), w miejscu zabezpieczonego otworu, o Wykonanie drzwi do stodoły w elewacji tylnej,
o Zabezpieczenie otworów okiennych płytą OSB, o Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, o Otynkowanie nowych fragmentów fachów zaprawą wapienną, o Malowanie fachów, o Malowanie krat okien. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 9 i 10, na podstawie której Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne. 3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, w tym BHP i p-poż oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, tj. m.in.: o ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz miejscem prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane, akceptuje je i nie wnosi zastrzeżeń. 5. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag: a) Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, ogrodzi i oznakuje tablicą informacyjną i ostrzegawczą, a po zakończeniu prac doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z ewentualnym uporządkowaniem terenów przyległych i dróg dojazdowych, b) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów oraz przy użyciu urządzeń i sprzętu Wykonawcy, c) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane w sposób przyjazny środowisku (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą o ochronie środowiska, d) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony drzew zlokalizowanych na terenie budowy i nieprzewidzianych do wycinki. 6. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania, tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty towarzyszące, np.: koszty robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń i zgłoszeń, w tym w okresie gwarancji i rękojmi. 7. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia, dokonania zawiadomienia projektanta i organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia budowy zgodnie z art. 54 - 57 ustawy Prawo Budowlane oraz decyzją Starosty Krośnieńskiego i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 8. Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie związane z wykonaniem robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie pełnego zakresu robót stanowiących przedmiot umowy oraz ponosi odpowiedzialność za osoby, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdziale 3 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę nieodrzuconą, złożoną przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która uzyskała największą łączna ilość punktów wdanym zadaniu obliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach: ,,CENA" - waga 60%, ,,TERMIN " - waga 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w ofercie Wykonawcy. d) zdolności technicznej lub zawodowej: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) w okresie ostatnich 5 lat wykonali: o min. 2 roboty remontowe o przybliżonym charakterze i wartości tzn. o wartości min. 200 000,00 zł każda, b) zapewnią przy realizacji niniejszej umowy że będą dysponowali osobami do kierowania robotami posiadającymi wymagane uprawnienia określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282). c) zapewnią przy realizacji niniejszej umowy sprawowanie nadzoru konserwatorskiego podczas inwestycji przez osoby spełniające wymagania określone w decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 05.02.2020 r. (ZN.514.11.2019 [gm. Gubin]), o których mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2, art. 37b ust. 1 i 3 albo w art. 37d ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282) oraz zapewni, aby prace w budynku wielofunkcyjnym w obrębie krenelażu były prowadzone pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytków.
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg formuły spełnia / nie spełnia oraz na podstawie: o wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty
te były wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. o wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ, 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków, 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te były wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 3) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. gwarancjach bankowych; 3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku 09 1130 1222 0030 2043 0820 0003 z dopiskiem ,,Wadium - GOR.WOP.260.23.2021". UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p. 5.2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest KOWR OT w Gorzowie Wlkp. 5.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 3 p.zp. zostanie odrzucona. 7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 pkt. 1 ppkt 1.1. i 1.2. niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zmiana terminu wykonania Umowy:
- wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiajacego pod warunkiem, że zmiana ta nie jest zawiniona przez Wykonawcę,
- na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu zadania z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Wykonawcy,
- na skutek wprowadzenia prac zamiennych,
- w przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji/zmiany rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, lub czynników miejscowych stwierdzonych w toku wykonywania prac,
- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy,
- zmiany będące następstwem działania organów administracji państwowej, w szczególności odmowa wydania lub przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, pod warunkiem, że zmiany te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac budowlanych,
zmiana terminu następuje o czas trwania przeszkody, bądź o czas zmian wynikający z powyższych okoliczności.
b) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia, na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w Prawie Budowlanym. Zamawiający, nie dopuszcza do zmiany składu Personelu na osoby o niższych kwalifikacjach,
- zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia, na innego Podwykonawcę, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem i Personelem Podwykonawcy;
- zmiana zakresu zadania z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Wykonawcy,
- wprowadzenie prac zamiennych,
- aktualizacja/zmiana rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, lub czynników miejscowych stwierdzonych w toku wykonywania prac,
- zmniejszenie zakresu zadania objętego przedmiotem niniejszego zamówienia, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do podanego w Ofercie Wykonawcy;
- w przypadku zaistnienia korzyści dla Zamawiającego takich, jak skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub zastosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych.
c) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
- w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez Ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT,
- w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy uzasadniających zmianę wysokości wynagrodzenia,
- w przypadku wprowadzenia prac zamiennych uzasadniających zmianę wysokości wynagrodzenia,
- w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia - zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac, z jednoczesnym prawem do zmiany terminu wykonania zamówienia,
- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian zakresu inwestycji
z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Wykonawcy,
zmiana wynagrodzenia będzie ustalana po przeprowadzeniu negocjacji Stron z uwzględnieniem stawek jednostkowych podancyh w ofercie wykonawcy oraz KNR i cen Sekocenbud za 1 kwartał 2021.
d) Inne zmiany:
- w składzie osób reprezentujących Wykonawcę na uzasadniony wniosek Wykonawcy
i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
- w przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego automatycznie wstępuje jego następca prawny bez potrzeby zmiany umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę nieodrzuconą, złożoną przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która uzyskała największą łączna ilość punktów wdanym zadaniu obliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach: ,,CENA" - waga 60%, ,,TERMIN " - waga 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.