Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
350z dziś
4875z ostatnich 7 dni
19740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie elementów ultrawysokiej próżni

Przedmiot:

Zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie elementów ultrawysokiej próżni

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
ul. Niezapominajek 8
30-239 Kraków
powiat: Kraków
telefon: (0-12) 639 51 01, faks: (0-12) 425 19 23
jozef.korecki@ikifp.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: (0-12) 639
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
o udzielanym zamówieniu
z dziedziny nauki
Przedmiotem zamówienia są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie elementów ultrawysokiej próżni (UHV) w istniejącej w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie aparaturze UHV.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.
Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 2.

Dokument nr: KAT-NKS-2/2021

Składanie ofert:
Ofertę należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: jozef.korecki@ikifp.edu.pl, w terminie do 26/07/2021 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego)

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
IV. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Wartość zamówienia netto wynosi 260 000 PLN
2. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego
* Niepotrzebne skreślić 2
3. Warunki płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert określonej w pkt. VIII ogłoszenia
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zawierać co najmniej:
1. Nazwę, adres, dane kontaktowe (e-mail, telefon) NIP, REGON wykonawcy
2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
3. Proponowaną cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia
4. Informacje, o których mowa w pkt. V
5. Wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującym kryterium:
1. Cena - waga: 100 %
liczba punktów = (Cmin/Cbad)?waga kryterium
gdzie:
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IX. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej/unieważnieniu postępowania Zamawiający prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Uwagi:
X. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN), adres: 30-239 Kraków,
* Niepotrzebne skreślić 3
ul. Niezapominajek 8, telefon: (+ 48 12) 639 51 01; faks: (+ 48 12) 425 19 23, adres strony internetowej: www.ik-pan.krakow.pl;
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w IKiFP PAN możliwy jest pod adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl oraz numerem telefonu: (+48) 504 976 690;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej oraz o finansach publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w IKiFP PAN;
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych będzie nie uwzględnienie złożonej oferty w postępowaniu;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zasadami udzielania zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówienia:
Imię i nazwisko: Józef Korecki
E-mail: jozef.korecki@ikifp.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.