Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa w zakresie wykonania prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości

Przedmiot:

Usługa w zakresie wykonania prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1
62-500 Konin
powiat: Konin
tel. +48 (63) 2401 111 fax: +48 (63) 2429 920, tel. 63 240-11-95
sekretariat@konin.um.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 (63) 2401 1
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wydział Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Konina w 2021 roku.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa w zakresie wykonania prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonej na terenie miasta Konina.
Poniższa tabela zawiera wyszczególnienie działek objętych pracami geodezyjnymi:
Numer zadania
Nazwa obrębu
Numer działki
Ilość działek po podziale
Opracowanie mapy z projektem podziału i wykazu zmian gruntowych (netto w zł.)
Razem (netto w zł.)
1
Wilków
6831.23.2020
1049/6
2
1049/4
2
Zadania Wykonawcy
Do zadań Wykonawcy należy, dla nieruchomości wykazanej w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy:
1. opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian gruntowych,
2. sporządzenie wykazu synchronizacyjnego, w przypadku gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi posiada inne oznaczenie niż w katastrze nieruchomości,
Sposób realizacji zlecenia oraz zakres zobowiązań Wykonawcy
2. Wszelkie dokumenty niezbędne do wykonania zlecenia Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt. W szczególności Wykonawca ponosi koszty związane z udostępnieniem materiałów z PZGiK, niezbędnych do wykonania pracy geodezyjnej.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania przedmiotu Umowy i nie występują po jego stronie jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby uniemożliwić jego wykonanie.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi geodezyjne w trybie i sposób określony przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne a także zalecenia właściwego w sprawie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) i Zamawiającego.
5. Rezultaty prac geodezyjnych związanych z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przekazać do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działającego w strukturze Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie, w tym dane numeryczne w postaci plików w formacie GML i GIV, zapewniających automatyczną aktualizację zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonych w systemie GEO-INFO.
6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będącymi następstwem działania bądź zaniechania Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność cywilnoprawną, w tym z tytułu ewentualnych należności za szkody spowodowane niewłaściwym wypełnianiem przez niego obowiązków wynikających z umowy.

Dokument nr: GM.271.12.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 26 lipca 2021 r. po godz. 14:00 w Wydziale Geodezji i Katastru.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta lub kancelarii Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1, w terminie do dnia 26 lipca 2021 r. do godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Wykonawca wykona prace, w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 października
2021 r.
Termin realizacji zamówienia
1. Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 30 października 2021 r.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 172/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto ze środków budżetu Miasta Konina.
2. Wykonawca do 30 października 2021 r. wykona i przekaże Zamawiającemu mapy z projektami podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian gruntowych, opatrzonych klauzulą urzędową o przyjęciu do ewidencji materiałów powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego materiałów stanowiących podstawę opracowania niniejszych dokumentów.
Warunki udziału Wykonawcy uprawniające do złożenia oferty
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2 - wymienionych w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052), odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:
najniższa cena brutto zadania wyszczególnionego w formularzu cenowym - 100 %
Opis sposobu przygotowania oferty, termin związania ofertą
1. Pisemna Oferta musi być złożona w nieprzezroczystej kopercie, zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Koperta oferty musi być opisana w sposób następujący:
,,Oferta na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Konina"
Nie otwierać przed dniem 26 lipca 2021 r. godz. 14:00
3. Oferta musi zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
4. Oferta musi obejmować całość zamówienia, określonego przez Zamawiającego. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto usługi będącej przedmiotem zamówienia, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.
5. Oferta powinna być przygotowana na formularzu oferty zawartym w niniejszym publicznym konkursie ofert.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
7. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.
10. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczony od dnia otwarcia ofert.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny.
Przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego
1. Zamawiający może unieważnić publiczny konkurs ofert bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi konkursu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
2. Zamawiający może zakończyć procedurę publicznego konkursu ofert (unieważnienie) bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn.
Inne postanowienia
1. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż złożone oferty zawierały taką samą łączną cenę brutto, wówczas Zamawiający przeprowadzi dodatkowe negocjacje cenowe z Wykonawcami i dokona wyboru oferty z ceną niższą. Podczas dodatkowych negocjacji cenowych Wykonawca nie może zaproponować ceny wyższej niż wskazana w Ofercie pierwotnej.
2. W toku oceny ofert Zamawiający może wystąpić do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (w tym dotyczących rażąco niskiej ceny) oraz uzupełnienie dokumentów.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający dopuszcza w realizacji udział podwykonawców.

Kontakt:
Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. płk. Witolda Sztarka 1, II piętro, pok. 209, w godzinach 7:30 - 15:30 (tel. 63 240-11-95).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.