Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej wymiany źródła ogrzewania

Przedmiot:

Opracowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej wymiany źródła ogrzewania

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
powiat: Tychy
sekretariat@mzbm.tychy.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza
Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi w zakresie opracowania
kompletnej dokumentacji dotyczącej wymiany źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje
Miejskiego Centrum Kultury w Tychach położonego przy Ul. Szkolnej 94 wraz
z opracowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
I. Szczegółowy zakres usługi do wykonania obejmuje:
1) Opracowanie audytu energetycznego wraz z efektem ekologicznym - 3 miesiące
2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany źródła ciepła
ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi oraz złożeniem wniosku o pozwolenie na
budowę - 3 miesiące, a po tym terminie jego ewentualne uzupełnianie do czasu
uzyskania pozwolenia na budowę.
3) Przygotowanie i złożenie wniosku do WFOŚiGW - 3,5 miesiąca, następnie jego
uzupełnianie i wyjaśnianie do czasu podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji.
4) Sprawowanie nadzoru autorskiego poprzez osobiste wizyty Wykonawcy na budowie
na pisemny wniosek Zamawiającego - na etapie realizacji robót.
5) Opracowanie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc, licząc od daty końcowego
odbioru robót budowlanych.
6) Opracowanie audytu ex post - po uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW
i zrealizowaniu robót budowlanych.
Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami, szczegółowo
określonymi w załączonym ,,Opisie przedmiotu zamówienia", w szczególności zgodnie
z wytycznymi WFOŚiGW, zawartymi w programie OA 1.2. Budowa lub zmiana systemu
ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie.

Dokument nr: DTE - 342/U/192/07/2021

Składanie ofert:
V. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 26.07.2021r. w siedzibie Miejskiego
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, Ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy
lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mzbm.tychy.pl

Wymagania:
II. Wymagania:
1) Dysponowanie jedną osobą posiadającą uprawnienia do sporządzania audytu
energetycznego oraz wpisaną do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze
charakterystyki energetycznej budynków.
2) Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie wydane przez
właściwą Izbę Inżynierów Budownictwa.
3) Nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne.
4) Termin związania ofertą: 30 dni.
5) Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do siedziby MZBM przy ul. Filaretów
31 w Tychach prawidłowo wystawionej faktury VAT.
III. Sposób obliczenia ceny oferty:
1) Cena oferty, to wartość ogółem usługi z podatkiem VAT.
2) Cena oferty musi obejmować koszt wykonania całości zamówienia, powinna być
podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT.
IV. Dokumenty składające się na ofertę:
1) Wypełniony formularz oferty wraz z formularzem oferty cenowej.
2) Kserokopia uprawnień, o których mowa w pkt. II ust. 1), 2).
VI. W przypadku stwierdzenia braku kompletności załączonych do oferty dokumentów
lub występujących w toku badania i oceny ofert wątpliwości, Zamawiający wystąpi
do wykonawców o wyjaśnienie treści złożonych ofert oraz uzupełnienie brakujących
dokumentów, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jego oferta zostanie
odrzucona.
VII. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie
oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu
międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski. Powyższe wymagane jest pod rygorem odrzucenia
oferty.
VIII. W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej zostanie zawarta umowa
na realizację zamówienia (według załączonego wzoru)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.