Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów do poziomego oznakowania dróg

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa materiałów do poziomego oznakowania dróg

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Chełmski
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm
powiat: Chełm
(82) 562 75 01, faks (82) 562 75 10
sekretariat@powiatchelmski.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: (82) 562 75 01, faks
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA materiałów do poziomego oznakowania dróg
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę materiałów przeznaczonych do grubowarstwowego oznakowania dróg poprzez:
1) sukcesywną dostawę masy chemoutwardzalnej w kolorze białym w ilości do 15 000 kg,
2) sukcesywną dostawę masy chemoutwardzalnej w kolorze czerwonym w ilości do 100 kg,
3) sukcesywną dostawę utwardzacza do masy chemoutwardzalnej w ilości do 300 kg,
4) sukcesywną dostawę mikrokulek szklanych w ilości do 2 000 kg.

Materiał winien być zapakowany w szczelne pojemniki przeznaczone do przechowywania powyższych materiałów o pojemności nie przekraczającej wagi 35 kg.
Materiały do poziomego grubowarstwowego oznakowania dróg wskazane w pkt 1-3 przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania PN-EN 1436+A1:2008, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz posiadać obowiązujące aktualne aprobaty, atesty, karty i certyfikaty. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do w/w wymagań, jednak Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne uznana będzie dostawa spełniająca wymogi innej normy, pod warunkiem, że parametry techniczne zawarte w takiej normie nie będą gorsze od parametrów określonych w normie PN-EN 1436+A1:2008.
Materiały do poziomego grubowarstwowego oznakowania dróg wskazane w pkt 4 przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania PN-EN 1423:2012, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz posiadać obowiązujące aktualne aprobaty, atesty, karty i certyfikaty. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do w/w wymagań, jednak Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne uznana będzie dostawa spełniająca wymogi innej normy, pod warunkiem, że parametry techniczne zawarte w takiej normie nie będą gorsze od parametrów określonych w normie PN-EN 1423:2012.
DOSTAWA przedmiotu zamówienia nastąpi w trzech partiach środkiem transportu Wykonawcy, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz.ch 7:00-14:00, według bieżących potrzeb określanych przez Zamawiającego co do ilości, miejsca i terminu dostawy.
Miejscem dostawy jest baza materiałowo-sprzętowa w Sielcu, Sielec 144, 22-122 Leśniowice.
Podana ilość przedmiotu zamówienia jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna realizacja ilościowa to 70% przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę materiałów przeznaczonych do cienkowarstwowego oznakowania dróg poprzez:
1) sukcesywną dostawę farby koloru białego w ilości do 1 200 kg,
2) sukcesywną dostawę farby koloru czerwonego w ilości do 300 kg,
3) sukcesywną dostawę farby koloru niebieskiego w ilości do 300 kg,
4) sukcesywną dostawę rozpuszczalnika do farby w ilości do 8 000 l.
Materiał winien być zapakowany w szczelne pojemniki przeznaczone do przechowywania powyższych materiałów o pojemności nie przekraczającej wagi 35 kg dla pkt 1-3 przedmiotu zamówienia oraz pojemności nie przekraczającej 20 l dla pkt 4 przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów posiadających atest PZH oraz Aprobatę Techniczną IBDiM zezwalające do stosowania na nawierzchniach drogowych dróg publicznych.
DOSTAWA przedmiotu zamówienia nastąpi w dwóch partiach środkiem transportu Wykonawcy, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz.ch 7:00-14:00, według bieżących potrzeb określanych przez Zamawiającego co do ilości, miejsca i terminu dostawy.
Miejscem dostawy jest baza materiałowo-sprzętowa w Sielcu, Sielec 144, 22-122 Leśniowice.
Podana ilość przedmiotu zamówienia jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna realizacja ilościowa to 70% przedmiotu zamówienia.

CPV: 44811000-8, 34922110-0, 44832000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00118959, OG.272.1.45.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.powiatchelmski.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.powiatchelmski.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP, dostępnej pod adresem: https://zamowienia.powiatchelmski.pl.
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ( nie dotyczy czynności złożenia oferty), może odbywać się również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: zamowieniapubliczne@powiatchelmski.pl, którą należy traktować wyłącznie jako ,,awaryjna'', w przypadku problemów technicznych.
Zamawiający nie przewiduje innego niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej sposobu komunikowania się z Wykonawcami z uwagi na nieistnienie przesłanek określonych w art. 65 ust.1, art. 66 i art. 69.
Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://zamowienia.powiatchelmski.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi założyć konto na Platformie Zamówień publicznych ZETOPZP: https://zamowienia.powiatchelmski.pl/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://zamowienia.powiatchelmski.pl/#/help oraz uznaje go za wiążący.
Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
Zamawiający zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach:
.doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig.
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: IODO@zeto.lublin.pl.
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,DOSTAWA materiałów do poziomego oznakowania dróg" prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-27 10:00
Miejsce składania ofert: https://zamowienia.powiatchelmski.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.