Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
307z dziś
4868z ostatnich 7 dni
18224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE
ul. Łukasiewicza 33
38-100 Strzyżów
powiat: strzyżowski
17 2761932, faks 17 2761932
pzd@strzyzow.un.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Strzyżów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 17 2761932, faks 17
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1915 R pstrągowa - Nowa Wieś wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Nowa Wieś i Pstrągowa"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : ,,Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa - Nowa Wieś wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Nowa Wieś
i Pstrągowa". Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie chodnika z elementami odwodnienia na długości 155 mb w m. Nowa Wieś wraz z wykonaniem koszy siatkowo - kamiennych na wlocie do przepustu, muru oporowego dla posadowienia chodnika, wykonanie umocnienia skarp geokratą i płytami ażurowymi. Wykonanie chodnika z elementami odwodnienia na długości 160 mb w m. Pstrągowa, ułożenie ścieków z elementów betonowych typ korytkowy, wykonanie robót wykończeniowych. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, wzór kosztorysu ofertowego oraz STWiORB, które stanowią załączniki do SWZ.

CPV: 45233140-2

Dokument nr: 2021/BZP 00118647, PZD.261.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.pzd.strzyzowski.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków w komunikacji elektronicznej
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/ . pzd@strzyzow.un.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków
w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ .
3. Wszelka korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz dokumentów innych niż w Rozdziale VIII pkt 1, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej, na adres zamawiającego: pzd@strzyzow.un.pl
4. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja UzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf oraz Instrukcjach ePUAP dostępnych na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal .
6. Maksymalny rozmiar plików w przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, inne niż określone w Rozdziale VIII pkt 1 składane są przez Wykonawcę e-mailem na adres zamawiającego pzd@strzyzow.un.pl . W tytule wiadomości zamawiający zaleca wskazanie znaku postępowania: PZD.261.9.2021. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452
z późn. zm.) oraz z rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.).
9. Za datę przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 8 przyjmuje się datę ich wpływu na adres poczty elektronicznej zamawiającego: pzd@strzyzow.un.pl .
10. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu pocztą elektroniczną - na adres: pzd@strzyzow.un.pl .
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art.13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarząd Dróg w Strzyżowie z siedzibą Ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów , tel./ fax. 17 27 61 932, e-mail: pzd@strzyzow.un.pl
b) Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie, Ul. Łukasiewicza 33,
38-100 Strzyżów jest. adw. Jakub Curzytek, tel. 692 616 480, e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl.
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonym w trybie podstawowym.
d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej ,,ustawa ,,pzp".
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończania postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
f) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
g) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) Posiadają Państwo:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami skompresowana do jednego pliku archiwum . zip za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Wymagania:
Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu,
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3 gwarancjach bankowych,
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310)
3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy oprocentowany wskazany przez Zamawiającego: BGK O/Rzeszów nr 22 1130 1105 0005 2488 1420 0002. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski.
4 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku zamawiającego (wpływ na konto Zamawiającego).
5 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID - 19 Zamawiający uzna wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta lub podpisem zaufanym. Dokument wadium wniesionego w takiej postaci należy przekazać Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert na adres poczty elektronicznej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.261.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : ,,Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa - Nowa Wieś wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Nowa Wieś
i Pstrągowa". Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie chodnika z elementami odwodnienia na długości 155 mb w m. Nowa Wieś wraz z wykonaniem koszy siatkowo - kamiennych na wlocie do przepustu, muru oporowego dla posadowienia chodnika, wykonanie umocnienia skarp geokratą i płytami ażurowymi. Wykonanie chodnika z elementami odwodnienia na długości 160 mb w m. Pstrągowa, ułożenie ścieków z elementów betonowych typ korytkowy, wykonanie robót wykończeniowych. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, wzór kosztorysu ofertowego oraz STWiORB, które stanowią załączniki do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone oraz gdy wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami oceny ofert:
cena - 60%,
gwarancja i rękojmia - 40 %.
OFEROWANA CENA - waga kryterium = 60%
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w kryterium cena :
PC = 60% x 100 = 60 pkt,
1.Oferta z najniższą oferowaną ceną ,,Cmin " otrzymuje: n = 100 pkt
2.Każda inna oferta ,,Cbadana " otrzymuje ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:
n badana = [Cmin : Cbadana] x 100 = ..... pkt
Ilość punktów w kryterium wyliczyć wg wzoru: PC = 0,60 x n badana
gdzie:
PC - punktacja w kryterium ceny
n - ilość punktów w ramach kryterium ceny
100 - współczynnik stały,
cmin - oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych
cbadana - cena oferty badanej,
OFEROWANA GWARANCJA I RĘKOJMIA - waga kryterium = 40 %
Uwaga!
1. Minimalny okres gwarancji i rękojmi nie podlegający punktacji wynosi 60 miesięcy czyli oferta
z 60 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi uzyskuje 0 pkt.
2. Maksymalna długość okresu gwarancji i rękojmi podlegająca punktacji wynosi 12 miesiące przy czym łączny okres gwarancji i rękojmi wynosi 72 miesiące.
3. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi / 60 miesięcy wymagane przez Zamawiającego
i 12 miesiące podlegające ocenie otrzymuje maksymalnie 40 pkt./
4. Oferta z proponowanym okresem gwarancji i rękojmi ponad 72 miesięcy będzie oceniana jako oferta
z 72 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w kryterium gwarancja i rękojmia :
PGR = 40 % x 100 = 40 pkt
1.Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi ,,GR max " otrzymuje: n = 100 pkt
2.Każda inna oferta ,,GR badana " otrzymuje ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:
n badana = [GRbadana-60miesiecy: GRmax-60 miesięcy] x 100 = ..... pkt
Ilość punktów w kryterium wyliczyć wg wzoru: PGR = 0,40 x n badana
gdzie
PGR - punktacja w kryterium gwarancja i rękojmia
n - ilość punktów w ramach kryterium
100 - współczynnik stały,
GR max - oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi
GR badana -długość okresu gwarancji i rękojmi oferty badanej,
Łączna ilość punktów P = PC + PGR
gdzie:
P - punkty przyznane łącznie badanej ofercie w kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi,
PC - punkty przyznane w kryterium ceny,
PGR - punkty przyznane w kryterium gwarancji i rękojmi.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów, zgodnie z w/w kryteriami oceny.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykonawca
w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamawiania publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - co najmniej
1 osoby:
- kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz oświadczeniem, że osoby, które będące uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy i musi posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego. Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Za samodzielną funkcje techniczną budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywana funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną uprawnieniami budowlanymi (zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332) Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy prawo budowlane (Dz. U.
z 2016, poz. 2902 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). Zamawiający wymaga aby osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy dysponowała co najmniej
2 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamawiania publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - co najmniej 1 osoby:
- kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Zamawiający wymaga aby osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy dysponowała co najmniej 2 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
3. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu,
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3 gwarancjach bankowych,
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310)
3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy oprocentowany wskazany przez Zamawiającego: BGK O/Rzeszów nr 22 1130 1105 0005 2488 1420 0002. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski.
4 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku zamawiającego (wpływ na konto Zamawiającego).
5 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID - 19 Zamawiający uzna wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta lub podpisem zaufanym. Dokument wadium wniesionego w takiej postaci należy przekazać Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert na adres poczty elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
6. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108-111 ustawy. Wykonawcy powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa art.108 ust.1 i art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp.
7. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy pzp, możliwość dokonywania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć:
- zmiany terminu wykonania zamówienia,
- zmiany ilości robót budowlanych,
- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
- zmiana w zakresie podwykonawstwa,
- zmian rozwiązań technicznych lub technologicznych,
- zmian sposobu wykonania zamówienia,
- zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń,
- zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
- zmiany kierownika robót.
3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminów w przypadku:
- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego
- działań siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki generalne lub lokalne), wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację kontraktu poprzez specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej np. pandemią COVID-19 na obszarze Polski, mające bezpośredni wpływ na terminowość,
- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych a w szczególności z powodu niskich temperatur w dzień lub w nocy z powodu wystąpienia zmarzliny gruntu lub z powodu intensywnych opadów deszczu- fakty te muszą mieć charakter ciągły i być potwierdzone przez inspektora nadzoru.
- wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian
w dokumentacji projektowej,
- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenie zamówień dodatkowych. które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienie opóźnień lub wstrzymania realizacji, strony mogą ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia końcowego, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu do wykonania robót nieprzewidzianych w przedmiarze robót.
5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić
z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu.
6. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku:
- zamian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w szczególności:
a) pojawianiem się na rynku materiałów lub urządzeń nowej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania i zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
- odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
- odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy,
w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone oraz gdy wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami oceny ofert:
cena - 60%,
gwarancja i rękojmia - 40 %.
OFEROWANA CENA - waga kryterium = 60%
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w kryterium cena :
PC = 60% x 100 = 60 pkt,
1.Oferta z najniższą oferowaną ceną ,,Cmin " otrzymuje: n = 100 pkt
2.Każda inna oferta ,,Cbadana " otrzymuje ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:
n badana = [Cmin : Cbadana] x 100 = ..... pkt
Ilość punktów w kryterium wyliczyć wg wzoru: PC = 0,60 x n badana
gdzie:
PC - punktacja w kryterium ceny
n - ilość punktów w ramach kryterium ceny
100 - współczynnik stały,
cmin - oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych
cbadana - cena oferty badanej,
OFEROWANA GWARANCJA I RĘKOJMIA - waga kryterium = 40 %
Uwaga!
1. Minimalny okres gwarancji i rękojmi nie podlegający punktacji wynosi 60 miesięcy czyli oferta
z 60 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi uzyskuje 0 pkt.
2. Maksymalna długość okresu gwarancji i rękojmi podlegająca punktacji wynosi 12 miesiące przy czym łączny okres gwarancji i rękojmi wynosi 72 miesiące.
3. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi / 60 miesięcy wymagane przez Zamawiającego
i 12 miesiące podlegające ocenie otrzymuje maksymalnie 40 pkt./
4. Oferta z proponowanym okresem gwarancji i rękojmi ponad 72 miesięcy będzie oceniana jako oferta
z 72 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w kryterium gwarancja i rękojmia :
PGR = 40 % x 100 = 40 pkt
1.Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi ,,GR max " otrzymuje: n = 100 pkt
2.Każda inna oferta ,,GR badana " otrzymuje ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:
n badana = [GRbadana-60miesiecy: GRmax-60 miesięcy] x 100 = ..... pkt
Ilość punktów w kryterium wyliczyć wg wzoru: PGR = 0,40 x n badana
gdzie
PGR - punktacja w kryterium gwarancja i rękojmia
n - ilość punktów w ramach kryterium
100 - współczynnik stały,
GR max - oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi
GR badana -długość okresu gwarancji i rękojmi oferty badanej,
Łączna ilość punktów P = PC + PGR
gdzie:
P - punkty przyznane łącznie badanej ofercie w kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi,
PC - punkty przyznane w kryterium ceny,
PGR - punkty przyznane w kryterium gwarancji i rękojmi.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów, zgodnie z w/w kryteriami oceny.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.