Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
76z dziś
4552z ostatnich 7 dni
18533z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62 76 79 500 tel. 62 75 72 618 fax. 62 76 79 510
rektorat@akademia.kalisz.pl
https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/akademia-kalisz/demand/notice/public/34278/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 62 76 79 500 te
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn:"
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji
Medycznych dla położnych w budynku Akademii Kaliskiej przy Ul. Kaszubskiej 13"
B. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia
1. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

b) okres w dniach: 140 dni od dnia zawarcia umowy lub do czasu zakończenia i rozliczenia robót
budowlanych

e) inne informacje: zgodnie z terminem realizacji robót budowlanych.
2. Główny kod CPV: 71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego
3. Dodatkowe kody CPV: nie dotyczy.
4. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:
a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje
się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie
wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe,
co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji niniejszego postępowania,
b) poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, to przyjmuje się, że dopuszcza się
rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
5. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie polega na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi
polegającymi na przebudowie i remoncie części pomieszczeń II piętra budynku dydaktycznego Akademii Kaliskiej
- Collegium Medicum zlokalizowanego przy Ul. Kaszubskiej 13 w Kaliszu. Zadanie obejmuje wielobranżowe
roboty budowlane wraz z wykonaniem nowych instalacji w celu dostosowania ich dla potrzeb Monoprofilowego
Centrum Symulacji Medycznych dla Położnych.
Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem został określony w załącznikach do SWZ w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych podlegających nadzorowi pod
nazwą: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla położnych
w budynku Akademii Kaliskiej przy Ul. Kaszubskiej 13 (nr I.DZP.23110.Tpl-25.202H
Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 póz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych, a także zgodnie
z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z etyką zawodową.
W szczególności do obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego należy:
a) zapoznanie się z dokumentacją projektową i zakresem prac zawartym w SWZ w postępowaniu na roboty
budowlane i sprawdzenie ich pod kątem kompletności do wykonania w danej technologii,
b) reprezentowanie Zamawiającego na terenie prowadzenia robót budowlanych we wszystkich kwestiach
technicznych związanych z realizacją inwestycji, w zakresie zabezpieczającym jego interesy,
c) uczestniczenie w siedzibie Zamawiającego w naradach dotyczących prowadzenia robót objętych zakresem
nadzoru, a także inicjowanie spotkań jeżeli zachodzi taka konieczność,
d) kontrolowanie prawidłowości wykonywania robót budowlanych pod względem ich zgodności
z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
przedmiarami robót, podpisaną umową w sprawie zamówienia publicznego, wytycznymi Zamawiającego oraz
szczegółowymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
e) rozwiązywanie powstałych problemów technicznych w toku budowy, w tym m.in. rozstrzyganiu wątpliwości
natury technicznej w toku prowadzonych robót, z wyjątkiem spaw mających wpływ na zmianę kosztów
budowy (te po konsultacji z Zamawiającym),
f) wydawanie kierownikowi robót / kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub
zagrożeń,
g) egzekwowanie od kierownika robót / kierownikowi budowy dokonania poprawek, bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót,
h) sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz wykorzystywanych do wbudowania materiałów budowlanych,
a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, w tym weryfikacja certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, itp.,
i) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
j) prowadzenia dziennika budowy,
k) udział w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
w odbiorach końcowych robót oraz potwierdzenia usunięcia wad i usterek wskazanych w protokółach
odbioru,
l) bieżące informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach mających
wpływ na jakość i terminowość wykonywanych robót,
m) weryfikacja przedstawionej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej podpisanej
przez Wykonawcę oraz zatwierdzonej jej pod kątem kompletności,
n) w okresie gwarancji na wykonane roboty do uczestniczenia w komisjach powołanych
do stwierdzenia ewentualnych wad nadzorowanych robót, a w przypadku ich stwierdzenia
do sprawowania nadzoru nad ich uśnięciem przez Wykonawcę robót, z tym że ewentualny nadzór nie będzie
obciążał finansowo, czy w inny sposób Zamawiającego.
Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy
oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednocześnie przedstawiciel Zamawiającego, będzie
działał w imieniu Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, monitoringu,
kontroli. Podejmować będzie decyzje po konsultacji z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych
z interpretacją opisu robót budowlanych, SWZ oraz w sprawach dotyczących akceptacji wypełnienia
warunków umowy przez wykonawcę robót budowlanych, właściwej interpretacji prawnej wszelkich
zaistniałych faktów i zdarzeń.
Wymaga się aby osoby zgłaszająca się do udziału w postępowaniu posiadały uprawnienia do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w ww. specjalnościach bez ograniczeń zgodnie z
ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 póz. 1333 z późn. zm.) w tym minimum 5 letnie
doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie posiadanych
uprawnień.
Warunki realizacji usługi:
1. Osoby świadczące usługi zobowiązane są do pełnienia nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego
lub Wykonawcy robót budowlanych.
2. Zamawiający wymaga od Inspektora Nadzoru dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót
budowlanych w godz. od 7;00 - 15;00 od poniedziałku do piątku ( nie rzadziej jednak niż dwa razy w
tygodniu) oraz w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba (wezwanie przez Zamawiającego lub przez
Wykonawcę robót budowlanych).
3. Czas przyjazdu na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego nie może przekroczyć 2 godzin
od chwili zgłoszenia.
4. Konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godz.ch
innych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
5. Każdorazowo pobyt na terenie realizacji robót Inspektor Nadzoru musi odnotować w dzienniku budowy.
6. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w
umowie zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie
zawiadomić o tym Zamawiającego w celu podjęcia decyzji, co do ich zlecenia.
7. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcom robót
budowlanych polecenia wykonywania robót dodatkowych.
8. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względów na bezpieczeństwo lub
zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia Inspektora do udzjelenia Wykonawcy
poszczególnych robót zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu, lub w
protokole konieczności.
9. Inspektor Nadzoru zawiadomi o konieczności wykonania robót dodatkowych Zmawiającego w terminie
natychmiastowym po dokonaniu takiego wpisu lub sporządzania protokołu.
Wartość robót budowlanych zaoferowana przez Wykonawcę, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć
umowę w sprawie zamówienia publicznego objętych nadzorem wynosi brutto 670 350.00 PLN
Przewiduje się unieważnienie postępowania udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu
zamówienia na roboty budowlane podlegające nadzorowi, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną przyznane.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: I.DZP.2316.16.2021

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień
Publicznych, I piętro, pokój nr 26..
3. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/akademia-kalisz/demand/notice/public/34278/details
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 26.07.2021 r. do godz. 10:00 na platformę
zakupową: https://akademia-kalisz.ezamawiaiacv.pl.

Miejsce i termin realizacji:
W opisie

Wymagania:
3. Użyte w SWZ terminy mają następujące znaczenie:
a) ,,Zamawiający" - Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego,
b) ,,Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę
produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złoży ofertę lub zawrze umowę w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
c) ,,SWZ", ,,specyfikacja" - niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,
d) ,,ustawa" - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1129
z późn. zm.),
e) dokumenty zamówienia - należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez Zamawiającego lub
dokumenty, do których Zamawiający odwołuje się, służące do określenia lub opisania warunków
zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia,
f) ,,Platforma zakupowa" - narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień
publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, zwane
dalej ,,Platformą" lub ,,Systemem".
4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego
i oznaczone jest znakiem I.DZP.2316.16.2021 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni
powoływać się na ten znak.
5. Zamówienie dotyczy/nie dotyczy--projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Nazwa projektu lub programu: nie dotyczy.
6. Całkowita wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto.
7. Postępowanie jest prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie.
8. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia
w trybie zapytania ofertowego.
9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
10. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania zamieszczane będą pod adresem: https://akademia-
kalisz.ezamawiajacy.pl.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
18. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
19. Załącznikami do SWZ są następujące dokumenty:
a) Oświadczenie wstępne Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- Załącznik nr 1,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunku- Załącznik nr 2,
c) Formularz ofertowy- Załącznik nr 3,
d) Wykaz osób- Załącznik nr 4,
e) Projekt umowy-Załącznik nr 5.
C. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie zalegają z
opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019 r. póz. 1170 z późn. zm.).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
2.1 zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
wykażą, że dysponują:
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót
budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1333 z późn. zm.) w tym minimum 5 letnie
doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowalnymi w zakresie
posiadanych uprawnień,
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót
budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1333 z późn. zm.) w tym minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu
funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowalnymi w zakresie posiadanych uprawnień,
c) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót
budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.
U. z 2020 r. póz. 1333 z późn. zm.) w tym minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora
Nadzoru nad robotami budowalnymi w zakresie posiadanych uprawnień
D. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów
1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (każdego Wykonawcy w
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) - Załącznik nr 1,
b) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu -Załącznik
nr 2,
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na
jego podstawie,
d) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej,
e) oświadczenie dotyczące danych określonych w części 0.1. SWZ.
f) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik nr 3.
2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego:
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie
niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez
zamawiającego w pkt C.2.1, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami druk wykazu stanowi - załącznik nr 4 do SWZ.
b) dowody określające uprawnienia osób skierowanych do realizacji zadania potwierdzające
posiadanie wymaganych przez Zamawiającego uprawnień bez ograniczeń we wskazanych
specjalnościach plus oświadczenie potwierdzające minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego np. poprzez przedstawienie Zamawiającemu wykazu
nadzorowanych prac.
3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia
spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego, które Wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego:
W powyższym zakresie Zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.
4. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego:
W powyższym zakresie Zamawiający nie żąda złożenia żadnych dokumentów.
5. Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem).
E. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej
oceny
1. Kryteria oceny ofert:
2. Kryterium ,,cena brutto" - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 100%.
3. Dane/wartość służące ocenie oferty na podstawie wyżej wymienionego kryterium muszą być zawarte w
ofercie - zamawiający zaleca, aby umieścić je w formularzu ofertowym.
4. Sposób oceny ofert:
Kryterium cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:
cena brutto najtańszej oferty
--------------------------------X waga kryterium X 100
cena brutto badanej oferty
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość przyznanych punktów
w oparciu o wyżej wymienione kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie
z liczbą uzyskanych punktów.
F. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania
oferty i tryb jej złożenia oraz komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w postępowaniu.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
3. Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez Wykonawcę i Zamawiającego w trakcie postępowania,
odbywają się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać
jej treści, w formie zapewniającej pełną czytelność, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w
swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem -
kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie.
6. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:
a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są
ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem
informacji;
b) mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;
c) poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w
danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
a) zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019r. póz. 178). Zgodnie z
niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą
zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia
się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,
b) w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne
zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest
zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,
c) cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,
d) cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
e) jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w
kolumnach.
8. Kartki oferty należy ponumerować kolejno.
9. Oferta powinna zawierać spis treści.
10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie.
11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
13. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem platform zakupowej: https://akademia-
kalisz.ezamawiajacy.pl
G. Termin do którego Wykonawca będzie związany ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania przez okres 30 dni.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.
I. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania
się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Zamawiający zaleca aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem
poczty elektronicznej Zamawiającego zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl
Za datę przekazania
(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania.
3. Pytania dotyczące postępowania można przekazywać również za pośrednictwem platformy
https://akademia-kalisz.ezamawiaiacv.pl.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
J. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
K. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.
L. Tryb otwarcia i oceny ofert.
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Przesłanki odrzucenia oferty:
a) oferta nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia,
b) oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe,
c) Wykonawca który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył
poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały wyznaczone),
wymaganych pełnomocnictw lub albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
d) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej formie,
e) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
f) jest nieważna na podstawie innych przepisów.
3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oznacza to że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz
kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny
podmiotowej Wykonawcy zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów o
których mowa w pkt. C niniejszej SWZ.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 3 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności o których mowa w pkt. D.2-4 niniejszej SWZ chyba że dokumenty i oświadczenia zostały
załączone do oferty.
5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w pkt. D.l.a niniejszej SWZ, oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt. C niniejszej SWZ lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawiają taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.
10. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
M. Ogłoszenie o wynikach postępowania
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców w formie elektronicznej za pośrednictwem
strony internetowej prowadzonego postępowania o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty,
b) unieważnieniu postępowania,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
N. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia
umowy.
1. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum
określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac
przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za
wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).
3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia celem jej
podpisania.
4. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy
o. Podwykonawstwo - podwykonawcy
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w SWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie zamówienia.
P. Projekt umowy
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w
złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Q. Informacje dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z
zamawiającym.
Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Uwagi:
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuje,, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego przy ulicy Nowy Świat 4,62-800 Kalisz;
2) w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego przy ul. Nowy Świat 4 w Kaliszu
wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem
telefonu: 62 76 79 518 lub adresem e-mail: iod@akademia.kalisz.pl:
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnione zostaną
dokumenty zamówienia;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania zlecenia/umowy oraz ewentualnie przez
okres wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów podatkowo-rachunkowych w zakresie
wynikającym z tych przepisów;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
12. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,
3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych po zakończeniu
zlecenia/umowy, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
4) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,
5) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
13. Nie przysługuje Pani/Panu na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Kontakt:
Godziny pracy Zamawiającego: Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30
2. Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl/
adres strony internetowej zamawiającego: https://akademia.kalisz.pl
poczta elektroniczna zamawiającego: zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl,

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.