Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie rob. budowlanych pn ,,Malowanie pomieszczeń budynku Inspektoratu ZUS

Przedmiot:

Wykonanie rob. budowlanych pn ,,Malowanie pomieszczeń budynku Inspektoratu ZUS

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ul. Wysocka 1B
63-400 Ostrów Wielkopolski
powiat: ostrowski (wielkopolski)
+48 627357100
zap_ostrow_wielkopolski@zus.pl
https://portal.smartpzp.pl/zus
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48 627357100
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie rob. budowlanych pn ,,Malowanie pomieszczeń budynku Inspektoratu ZUS w Lesznie Al. Krasińskiego 36" oraz ,,Malowanie pomieszczeń w lokalu Biura Terenowego ZUS w Ostrzeszowie Ul. Przemysłowa 7"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie ze Specyfikacją warunków zamówienia, zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
"2.1.6.1.1. Przedmiot części zamówienia: wykonanie robót budowlanych pn. ,,Malowanie pomieszczeń budynku Inspektoratu ZUS w Lesznie, Al. Krasińskiego 36".
2.1.6.1.2. Przedmiot części zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami:
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących (główny kod CPV)
45442100-8 Roboty malarskie (dodatkowy kod CPV).
2.1.6.1.3. Szczegółowy opis zakresu (zakres robót) i przedmiotu części zamówienia zawiera załącznik nr 1A do Projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4A do SWZ.
2.1.6.1.4. Rozwiązania równoważne.
Przedmiot zamówienia opisano przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, a odniesieniu takiemu towarzyszą każdorazowo wyrazy ,,lub równoważnej".
Zamawiający informuje, że na Wykonawcy ciąży obowiązek, określony uregulowaniem zawartym w art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, w brzmieniu: ,,W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.".
Przedmiotu zamówienia nie opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.
2.1.6.1.5. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób:
2.1.6.1.5.1. zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przy realizacji zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) (dalej jako: ,,Kodeks pracy") oraz za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę - ustalone na podstawie art. 6 - 7 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), osób wykonujących czynności polegające na:
- wynoszeniu i wnoszeniu wyposażenia ruchomego z/do pomieszczeń,
- zabezpieczeniu elementów stałych znajdujących się w pomieszczeniach,
- przygotowaniu podłoży pod malowanie farbami, w tym również szpachlowanie nierówności i ścian oraz gruntowanie podłoży,
- malowaniu ścian, sufitów, drzwiczek, skrzynek, rur i innych elementów,
- uporządkowaniu miejsca prowadzonych robót,
które w ocenie Zamawiającego polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy,
2.1.6.1.5.2. szczegółowe określenie: sposobu weryfikacji zatrudnienia osób, jak również uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera załącznik nr 4A do SWZ. (...)
2.1.6.1.7. Warunki realizacji zamówienia określone zostały szczegółowo w załączniku nr 4A do SWZ."
Pozostałe informacje zawiera Specyfikacja warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zgodnie ze Specyfikacją warunków zamówienia, zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
"2.1.6.2.1. Przedmiot części zamówienia: wykonanie robót budowlanych pn. ,,Malowanie pomieszczeń w lokalu Biura Terenowego ZUS w Ostrzeszowie, Ul. Przemysłowa 7".
2.1.6.2.2. Przedmiot części zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami:
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących (główny kod CPV)
45442100-8 Roboty malarskie (dodatkowy kod CPV).
2.1.6.2.3. Szczegółowy opis zakresu (zakres robót) i przedmiotu części zamówienia zawiera załącznik nr 1B do Projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4B do SWZ.
2.1.6.2.4. Rozwiązania równoważne.
Przedmiot zamówienia opisano przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, a odniesieniu takiemu towarzyszą każdorazowo wyrazy ,,lub równoważnej".
Zamawiający informuje, że na Wykonawcy ciąży obowiązek, określony uregulowaniem zawartym w art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, w brzmieniu: ,,W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.".
Przedmiotu zamówienia nie opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.
2.1.6.2.5. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób:
2.1.6.2.5.1. zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przy realizacji zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) (dalej jako: ,,Kodeks pracy") oraz za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę - ustalone na podstawie art. 6 - 7 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), osób wykonujących czynności polegające na:
- wynoszeniu i wnoszeniu wyposażenia ruchomego z/do pomieszczeń,
- zabezpieczeniu elementów stałych znajdujących się w pomieszczeniach,
- przygotowaniu podłoży pod malowanie farbami, w tym również szpachlowanie nierówności i ścian oraz gruntowanie podłoży,
- malowaniu ścian i sufitów,
- uporządkowaniu miejsca prowadzonych robót,
które w ocenie Zamawiającego polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy,
2.1.6.2.5.2. szczegółowe określenie: sposobu weryfikacji zatrudnienia osób, jak również uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera załącznik nr 4B do SWZ. (...)
2.1.6.2.7. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w załączniku nr 4B do SWZ."
Pozostałe informacje zawiera Specyfikacja warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

CPV: 45442000-7, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00118896, 260000/271/104/2021-ZAP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/zus
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Składanie ofert wraz z załącznikami, jak również ich wycofanie, odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/zus .
2. Wszelka korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, za wyjątkiem składania ofert wraz z załącznikami, jak również ich wycofania, o czym mowa w pkt 1, odbywa się wyłącznie przy użyciu:
2.1. Platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/zus ,
2.2. poczty elektronicznej: zap_ostrow_wielkopolski@zus.pl (adres poczty elektronicznej Zamawiającego)
- zgodnie z wyborem nadawcy korespondencji.
Pozostałe informacje zawiera Specyfikacja warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, przekazywanej przy użyciu Platformy zakupowej, zostały opisane szczegółowo w Regulaminie SmartPZP, Instrukcji użytkownika SmartPZP oraz SWZ.
2. Sposób sporządzania oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych określone zostały w:
2.1. pkt 4.5 SWZ oraz
2.2. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
Pozostałe informacje zawiera Specyfikacja warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie ze Specyfikacją warunków zamówienia, zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
"13.1. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający realizuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 RODO, przez zamieszczenie wymaganych informacji w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.
13.2. Zamawiający informuje, że prowadząc przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 RODO, względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
13.2.1. Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
13.2.2. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
13.2.3. pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
13.2.4. członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
13.2.5. osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13.3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
13.3.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa;
13.3.2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
13.3.2.1. listownie - adres: Inspektor Ochrony Danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa,
13.3.2.2. pocztą elektroniczną - adres: ODO@zus.pl ;
13.3.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,wykonanie robót budowlanych pn. ,,Malowanie pomieszczeń budynku Inspektoratu ZUS w Lesznie, Al. Krasińskiego 36" oraz ,,Malowanie pomieszczeń w lokalu Biura Terenowego ZUS w Ostrzeszowie, Ul. Przemysłowa 7"" (numer postępowania {numer referencyjny}: 260000/271/104/2021-ZAP), prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy Pzp;
13.3.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
13.3.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
13.3.5.1. w zakresie obejmującym dane pozyskane w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: przez okres 5 lat (liczonych w pełnych latach kalendarzowych), począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia postępowania, czyli przez okres w jakim dokumentacja zamówień (protokół postepowania wraz z załącznikami) podlega obowiązkowi jej archiwizacji,
13.3.5.2. w zakresie obejmującym dane pozyskane w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego: przez okres 10 lat (liczonych w pełnych latach kalendarzowych), począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia realizacji umowy lub upływu okresu gwarancji i rękojmi, czyli przez okres w jakim umowa wraz z załącznikami podlega obowiązkowi jej archiwizacji;
13.3.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
13.3.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;"
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pkt 3.15. Ogłoszenia - ciąg dalszy:
"13.3.8. posiada Pani/Pan:
13.3.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
13.3.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym:
13.3.8.2.1. zgodnie z art. 19 ust. 2 Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
13.3.8.2.2. zgodnie z art. 76 ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
13.3.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym:
13.3.8.3.1. zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
13.3.8.3.2. zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp, w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
13.3.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13.3.8.5. nie przysługuje Pani/Panu:
13.3.8.5.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
13.3.8.5.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
13.3.8.5.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
13.4. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zawiera Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ."

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zus
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.