Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gryfów Śląski
Rynek 1
59-620 Gryfów Śląski
powiat: lwówecki
(75) 7813552, 75 78 11 228, 75 78 13 916
informatyk@gryfow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Gryfów Śląski
Wadium: ---
Nr telefonu: (75) 7813552, 75 78
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie monitoringu miejskiego w Gryfowie Śląskim - etap I. Zakres przedmiotu zamówienia :
o Budowa centrali monitoringu
o Budowa punktu odbiorczego
Szczegółowy zakres prac znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski lub przesłać pocztą tradycyjną do 13 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00. na adres Rynek 1, 59- 620 Gryfów Śląski.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
o Ostateczny termin wykonania: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II. PRZYGOTOWANIE OFERTY.
1. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie w złotych polskich w załączonym formularzu ofertowym.
2. Ceny określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym są cenami ryczałtowymi i nie będą waloryzowane przez okres trwania umowy.
3. Płatność: w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury, na zasadach opisanych we wzorze umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.
IV. KRYTERIA WYBORU ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wykonawców stosując następujące kryteria wyboru:
Kc - cena ofertowa brutto 80 % Kg - gwarancja 20%
2. Wykonawcy zostaną przydzielone punkty za cenę ofertową na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny badanej oferty, według wzoru:
najniższa oferowana cena ofertowa
Ilość punktów Kc =-X 80
cena ofertowa badanej oferty
3. Wykonawcy zostaną przydzielone punkty za udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia ponad wymagany przez Zamawiającego minimalny okres 36 miesięcy.
a) Za każde, dodatkowo zaoferowany 1 miesiąc gwarancji oferta otrzyma 1 punkt z
zaznaczeniem, że maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium wynosi 20.
b) Przykład:
- wskazanie w formularzu ofertowym 36 miesięcy gwarancji = 0 pkt. w Kg
- wskazanie w formularzu ofertowym 48 miesięcy gwarancji = 12 pkt. w Kg
- wskazanie w formularzu ofertowym 56 miesięcy gwarancji = 20 pkt. w Kg
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
V. WARUNKI UDZIAŁU:
1. Zamawiający wymaga, aby
o Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym.
o Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty budowlane o wartości min. 50 000,00 zł brutto każda, których zakres obejmował budowę monitoringu.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia opisane wyżej warunki do oferty należy dołączyć:
o Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
o Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty

Kontakt:
Osoby upoważniona do udzielania wyjaśnień ze strony Zamawiającego:
a) w kwestiach formalnych związanych z procedurą :
Michał Siemek podinspektor ds. zamówień publicznych tel 75 78 13 916, mail m.siemek@gryfow.pl
b) w kwestiach merytorycznych związanych z realizacja przedmiotu zamówienia: Grzegorz Bielak, informatyk, tel; 75 78 11 228 , email: informatyk@gryfow.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.