Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace adaptacyjne w pracowni obsługi konsumenta

Przedmiot:

Prace adaptacyjne w pracowni obsługi konsumenta

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
Budowlanych 6
62-510 Konin
powiat: Konin
632433268
administracja@zsbikz.konin.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59916
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: 632433268
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prace adaptacyjne w pracowni obsługi konsumenta w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w projekcie ,,Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"
Powstaje w kontekście projektu
RPWP.09.03.02-30-0014/20 - Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy

Część 1
Prace adaptacyjne w pracowni obsługi konsumenta

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Zapytanie ofertowe nr 2/2021/UE na Prace adaptacyjne w pracowni obsługi konsumenta w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w projekcie ,,Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"
Przedmiotem zamówienia są prace adaptacyjne w pracowni obsługi konsumenta w Zespole Szkól Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w projekcie ,,Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 9.3 ,,Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", poddziałanie 9.3.2. ,,Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego".
Zakres prac:
o Prace (remontowo-malarskie)
o Rozbudowa instalacji pod stanowiska komputerowe wraz zapewnieniem materiałów.
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, 62-510 Konin, Ul. Budowlanych 6.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 oraz w załączniku 1A do zapytania ofertowego.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie: w terminie do 06 września 2021 roku.
Okres gwarancji
24 mc

CPV: 45310000-3, 45400000-1

Dokument nr: 2021-24800-59916, 2/2021/UE

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-03

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Konin
Gmina
Konin
Miejscowość
Konin

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Dopuszczalność wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: Zamawiający przewiduje wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i określa warunki takich zmian w § 10 ust.2 projektu umowy (załącznik nr 4)
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Z postępowania wykluczeni są ponadto Wykonawcy, którzy:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie, chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności;
b) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie potwierdzone przez wykaz zrealizowanych robót budowlanych określony w załączniku nr 3 do zapytania. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Dokumenty potwierdzające realizację min. 2 podobnych/zbliżonych robót budowlanych należy załączyć z okresu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to z tego okresu.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-19
Data ostatniej zmiany
2021-07-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona według poniższego wzoru:
C= C min./C bad. x 100 %
1 % - 1 punkt
gdzie:
C-liczba punktów oferty badanej
C min.-cena minimalna brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
C bad.-cena oferty badanej brutto
Max 100pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jarosław Michalski
tel.: 632433268
e-mail: administracja@zsbikz.konin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.