Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu elewacji z ociepleniem i remontem klatki schodowej

Przedmiot:

Wykonanie remontu elewacji z ociepleniem i remontem klatki schodowej

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Dobrzecka 18
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
+48625985500, faks +48625985501
seketariat@mzbm.kalisz.pl
https://mzbm-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/mzbm-kalisz/demand/notice/public/34367/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: 7.000,00 zł
Nr telefonu: +48625985500, faks +
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu elewacji z ociepleniem i remontem klatki schodowej w budynku wielorodzinnym w Kaliszu przy Ul. Piskorzewskiej 1.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji wraz z ociepleniem i remontem klatki schodowej budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy Ul. Piskorzewskiej 1.
2. Zakres prac obejmuje między innymi:
1) wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian poniżej terenu,
2) wykonanie tynków renowacyjnych,
3) naprawę i uzupełnienie tynków wraz z pochowaniem wiszących przewodów,
4) wykonanie izolacji termicznej w systemie BSO lekko - mokrej z tynkiem cienkowarstwowym (oprócz elewacji frontowej),
5) wykonanie tynku termicznego na elewacji frontowej,
6) reprofilacja i uzupełnienie sztukaterii ozdobnej i ciągnionej,
7) wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych ,
8) wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi,
9) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej od strony tylnej,
10) odrestaurowanie drzwi wejściowych,
11) wykonanie rynien i rur spustowych,
12) naprawa płyt balkonowych,
13) obłożenie schodów wejściowych płytami granitowymi,
14) remont klatek schodowych - naprawa tynku i malowanie,
15) montaż daszku nad drzwiami wejściowymi od strony tylnej,
16) wykonanie dojść do klatki schodowej z kostki brukowej,
17) wywóz i utylizacja materiałów z remontu, uprzątnięcie terenu prac.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SWZ:
1) projekt budowlany
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

CPV: 45211340-4, 45111200-0, 45111300-1, 45210000-2, 45233222-1, 45261320-3, 45262000-1, 45320000-6, 45410000-4, 45421000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00119216, ZP.271.02.7.2021.PST

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mzbm-kalisz.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://mzbm-kalisz.ezamawiajacy.pl,
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały na stronie https://oneplace.marketplanet.pl oraz w SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://mzbm-kalisz.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych składających w imieniu wykonawcy ofertę, pełnomocników, osób reprezentujących
wykonawcę oraz osób prowadzących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizując obowiązek o którym mowa w art. 13 RODO informujemy:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz
Zamawiającego przygotowujący i przeprowadzający postępowanie - MZBM w Kaliszu.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych,sprostowania danych, żądania
ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Nie przysługuje Panu/Pani w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzbm-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/mzbm-kalisz/demand/notice/public/34367/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 12:00
Miejsce składania ofert: Elektornicznie na platformie zakupowej pod adresem: https://mzbmkalisz. ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.02.7.2021.PST
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 710000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji wraz z ociepleniem i remontem klatki schodowej budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Piskorzewskiej 1.
2. Zakres prac obejmuje między innymi:
1) wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian poniżej terenu,
2) wykonanie tynków renowacyjnych,
3) naprawę i uzupełnienie tynków wraz z pochowaniem wiszących przewodów,
4) wykonanie izolacji termicznej w systemie BSO lekko - mokrej z tynkiem cienkowarstwowym (oprócz elewacji frontowej),
5) wykonanie tynku termicznego na elewacji frontowej,
6) reprofilacja i uzupełnienie sztukaterii ozdobnej i ciągnionej,
7) wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych ,
8) wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi,
9) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej od strony tylnej,
10) odrestaurowanie drzwi wejściowych,
11) wykonanie rynien i rur spustowych,
12) naprawa płyt balkonowych,
13) obłożenie schodów wejściowych płytami granitowymi,
14) remont klatek schodowych - naprawa tynku i malowanie,
15) montaż daszku nad drzwiami wejściowymi od strony tylnej,
16) wykonanie dojść do klatki schodowej z kostki brukowej,
17) wywóz i utylizacja materiałów z remontu, uprzątnięcie terenu prac.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SWZ:
1) projekt budowlany
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
4.2.6.) Główny kod CPV: 45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453100-8 - Roboty renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami):
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kar umownych
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1) wykonał (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlanąna wykonaniu (w ramach: remontu, przebudowy, budowy budynku lub termomodernizacji) elewacji budynku o wartości robót brutto nie mniejszej niż 300.000 zł, które zostały wykonane należycie, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
2) skieruje do realizacji zamówienia osobę która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i pełnić będzie funkcje kierownika robót.
Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie wzywał do przestawienia dowodów, wykonawca składa jedynie oświadczenie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, robót budowlanych spełniających warunki, o których mowa w pkt 11.2. SWZ - wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SWZ (Doświadczenie zawodowe);
2) dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 12.3. ppkt 1) SWZ zostały wykonane należycie;
Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających warunki o których mowa w pkt 11.2. SWZ - wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SWZ (Potencjał osobowy).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych),
2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 58 ustawy. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja odbywać się będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia.
Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę między Wykonawcami regulują przepisy kodeksu cywilnego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 454-455 ustawy pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku do SWZ.
2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 oraz ust. 2 ustawy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami):
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kar umownych
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.