Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej

Przedmiot:

Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
+48 62 7654300, +48 62 7642032, +48 62 765 44 82
umkalisz@um.kalisz.pl
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/34169/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: nie jest wymagany
Nr telefonu: +48 62 7654300, +48
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa Zamówienia:
Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla budowy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulisławicach
2. Rodzaj i tryb udzielanego zamówienia:
2.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako rozeznanie cenowe
o wartości zamówienia nie przekraczającej 130.000,00 zł netto bez
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych).
4. Przedmiot zamówienia
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji architektoniczno -
budowanej dla budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulisławicach na
terenie działek nr 136/105; 136/79 obr. 161 Sulisławice.
Zakres koncepcji ma uwzględniać następujące wytyczne:
- Projektowany budynek ma być zespołem szkolno-przedszkolnym
z niezbędnym zapleczem socjalnym, technicznym i sportowym.
- Koncepcja ma uwzględniać budowę budynku piętrowego,
dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz
z zagospodarowaniem terenu.
- Budynek ma zapewnić obsługę 4 oddziałów przedszkolnych i 8
oddziałów szkolnych.
- Budynek winien posiać oddzielne wejścia na teren szkoły i przedszkola.
- Koncepcja ma uwzględnić budowę jednej sali gimnastycznej
spełniającej potrzeby całego zespołu szkolno-przedszkolnego.
- Budynek zespołu szkolno-przedszkolnego winien wyposażony być
w niezbędne zaplecze socjalne i techniczne tj m. in. stołówka z kuchnią,
świetlica, pomieszczenia higienistki, pedagoga, zgodnie ze standardem
obowiązującym w szkołach.
- Budynek wyposażony ma być w bibliotekę i stołówkę wpasowaną
w bryłę budynku w taki sposób aby umożliwić bezpośrednie korzystanie
z niej również mieszkańcom.
- Zaprojektowana bryła budynku ma umożliwić przyszłościową
rozbudowę budynku o kolejne segmenty.
- Koncepcja winna uwzględniać więcej niż jeden wjazd na teren obiektu.
- Koncepcja ma uwzględniać zagospodarowanie terenu m.in. plac zabaw
dla dzieci przedszkolnych, małą architekturę, boisko wielofunkcyjne z
bieżnią i skokiem w dal, miejsca parkingowe, zieleń itp.
- Koncepcja uwzględniać ma połączenie terenu z sąsiadującym obiektem
sportowo rekreacyjnym, tak aby istniejący kompleks mógł być również
wykorzystywany na potrzeby szkoły.
- Koncepcja ma uwzględniać realizację robót budowlanych w etapach (tj.
etap 1 - szkoła; etap 2 - przedszkole; etap 3-sala gimnastyczna)
- Koncepcja winna wskazywać sposób zaopatrzenia budynku w ciepło
wraz z uwzględnieniem możliwości zasilania budynku z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności
1) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;
2) wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budynku zespołu
szkolno - przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie
z uzgodnieniami z Wydziałem Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Kaliszu
( w 4 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf, doc, dwg),
obejmującej między innymi plany zagospodarowania i inne rysunki
koncepcyjne oraz wizualizacje budynku i zagospodarowania terenu;
3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego uzgodnienia Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków;
4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków przyłączenia budynku
do sieci zewnętrznych;
5) określenie wytycznych realizacji inwestycji oraz trybu postępowania
administracyjnego;
6) określenie szacunkowych kosztów realizacji inwestycji w podziale na
poszczególne etapy ( w 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf,
doc).
UWAGA!
Projektanci winni przyjąć oszczędne rozwiązania techniczne, dające
optymalne warunki realizacji inwestycji i eksploatacji.
Projektanci zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji spełniającej
wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
I września 2019r. (Dz.U. z 2019 póz. 2019 z późn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi do ww. ustawy, szczególnie w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia.
Projektanci w sporządzanej dokumentacji nie mogą opisać przedmiotu
zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w
szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów (art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11
września 2019r. Pzp póz. 2019)
Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia
w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny" (art. 99 ust. 5 ustawy z dnia
II września 2019r. Pzp póz. 2019).
Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa
wyżej Projektanci wskazują w opisie przedmiotu zamówienia kryteria
stosowane w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 6 ustawy z dnia
11 września 2019r. Pzp póz. 2019).
4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.4. Projektanci zobowiązani są do przedstawiania i uzgadniania
z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, stawek, narzutów
przyjętych do szacunkowych kosztów realizacji zadania.
4.5. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania przedmiotu umowy do
wymogów wynikających z aktualnych przepisów prawa oraz aktualizacji
i podziału kosztorysu inwestorskiego przez okres 3 lat od daty odbioru
dokumentacji technicznej, którą należy wykonać bez dodatkowego
wynagrodzenia.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: WRM.2710.38.2021

Otwarcie ofert: 11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2021r. o godz. 11;05 w pokoju
nr 307 mieszczącym się na III piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy
ul. T. Kościuszki 1a w Kaliszu (Wydział Rozwoju Miasta).

Specyfikacja:
Wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem zamieszczane
są na stronie internetowej Platformy, tj. pod adresem
https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl (zakładka pn.: ,,Lista przetargów
wyłączonych z Pzp").

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/34169/details
do dnia 26 lipca 2021r. do godz.
11:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania - do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga przesyłania korespondencji,
oświadczeń oraz złożenia oferty w formie elektronicznej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod
adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej ,,Platformą".
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Złożenie oferty za pośrednictwem Platformy wymaga założenia konta (rejestracji
Wykonawcy) na portalu ONEPLACE, która trwa maksymalnie do 2 dni
roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na dokonanie wyżej wymienionej czynności,
jak i zapoznanie się z zasadami składania oferty, złożenia oferty na Platformie
i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem
osobistym.
Warunkiem założenia konta (dokonania rejestracji Wykonawcy) na portalu
ONEPLACE jest akceptacja regulaminu portalu ONEPLACE.
W przypadku problemów z obsługą konta, korzystaniem z Platformy,
a w szczególności dotyczących: założenia konta, zalogowania się na konto,
złożenia oferty, komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie
pytania, prośby o wyjaśnienie prosimy kierować bezpośrednio do operatora
Platformy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. za pomocą następujących kanałów
komunikacji:
1. telefonicznie pod numerem: +48 (22) 257-22-23,
2. czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl,
3. e-mail: oneplace@marketplanet.pl,
lub inny sposób wskazany bezpośrednio na stronie Platformy.
Ponadto na Platformie operator Platformy udostępnił opracowane przez siebie
instrukcje.
6. Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.
7. Warunki realizacji zamówienia
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Warunki udziału w postępowaniu
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna
Wykonawców, którzy wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej jednej koncepcji/dokumentacji projektowej dot.
budowy budynku szkoły bądź budowy lub rozbudowy budynku użyteczności
publicznej z przeznaczeniem na cele edukacyjne o powierzchni zabudowy min
500 m2, która została wykonana w sposób należyty.
Dla wykazania spełnienia powyższego warunku Zamawiający nie dopuszcza
posługiwania się doświadczeniem podmiotów trzecich.
W celu wykazania doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wypełnić
,,Wykaz doświadczenie zawodowe", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie dokumentacji projektowej wskazanej
w wykazie. Dokumentacje projektowe wymienione w wykazie, a nie
potwierdzone ww. dokumentami nie będą uwzględniane przy ocenianiu ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże ww. doświadczenia zawodowego jego
oferta nie będzie rozpatrywana.
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
9.1. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę.
9.2. Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium - cena 100%.
9.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
9.4. Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania zamieszczona
zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.
9.5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia
niniejszego postępowania na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem
umowy bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert
bądź prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia.
9.7. Zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena brutto
powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej
kalkulacji ceny w ofercie obciąża Wykonawcę.
9.8. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:
1) niezłożonych na formularzu, o którym mowa w pkt 10.1. zapytania
ofertowego,
2) złożonych po terminie, o którym mowa w pkt 11. zapytania ofertowego,
3) do których nie został dołączony wykaz doświadczenia zawodowego,
o którym mowa w pkt. 8.
10. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na ,,Formularzu oferty", którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

10.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego
samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich złożonych ofert przez niego .
10.3.Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone
w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
10.4.Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy (ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą
stosowne pełnomocnictwo (które w takim przypadku należy dołączyć do
oferty). Złożony podpis musi być czytelny i umożliwiający identyfikację
podpisującego (dopuszczalny podpis z pieczątką imienną). Oferta złożona
za pośrednictwem Platformy może być: skanem dokumentu pisemnego
(podpisanego w sposób tradycyjny mając na uwadze uwagi powyżej).
Oferta przesłana za pośrednictwem Platformy może być podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem osobistym
(sugerowany podpis wewnętrzny w pliku PDF szyfrowany algorytmem
SHA-2), zgodnie z uwagami powyżej.
10.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi
Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
10.6. Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie
z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.
10.7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
Przesłanie oferty na jakikolwiek adres poczty elektronicznej, faksu lub
na adres korespondencyjny Zamawiającego będzie nieskuteczne.
Za moment złożenia oferty przyjmuje się datę oraz dokładny czas
wprowadzenia oferty do systemu teleinformatycznego przy użyciu którego
zapewnione jest działanie Platformy. Decyduje data oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego
odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub osobistym przez osobę (lub osoby) uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy lub przesłana w formie skanu pisemnego dokumentu
(z pieczątką imienną lub czytelnym podpisem osób uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy).
Wnioski do treści niniejszego zapytania ofertowego można składać
wyłącznie za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl (złożenie zapytania w
jakiejkolwiek innej formie jest nieskuteczne).
Korespondencję w sprawie zamówienia należy kierować za pośrednictwem
strony: https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl.
12.2. Zmiany i wyjaśnienia do niniejszego zapytania ofertowego zamieszczane
będą pod adresem, o którym mowa w pkt 3. niniejszego zapytania
ofertowego i będą miały charakter wiążący dla Wykonawców.
13. Informacja o wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Informacje o możliwości unieważnienia zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.
15. Informacje dodatkowe
15.1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl arf. 66 Kodeksu Cywilnego
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania
(art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp).
15.2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia
umowy.
15.3. Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest
decyzją ostateczną.
15.4. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów
wykonania zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji,
w której zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu
ofertowym.

Uwagi:
16. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
16.1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
będzie działający w imieniu zamawiającego - Miasta Kalisza jego organ
wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można
kontaktować się: listownie kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz
Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo:
umkalisz@um.kalisz.pl
16.2. Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem
można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych: listownie kierując korespondencję na adres
Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62 / 765 43 56 lub
e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
16.3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu
przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z obowiązującym "Regulaminem udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych" (do niniejszego postępowania nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastosowania mają przepisy Kodeksu cywilnego). Podstawą prawną ich
przetwarzania jest wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu
zgoda wykonawcy (osoby działającej w imieniu wykonawcy) tj. art. 6 ust. 1
lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO" oraz
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy
z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza "Regulaminu
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" tj. art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO. Podstawą prawną ich przetwarzania może być również podjęcie
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
oraz wykonanie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO.
16.4. Odbiorcy danych osobowych.
Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego dane mogą być udostępnione podmiotom
(osobom) uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
Ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne dane mogą być udostępnione wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do
Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli
jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o ile ich
udostępnienie nie wynika z przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych
zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie
publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub

Kontakt:
12.1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest: Arieta
Feler (stanowisko: Podinspektor WRM, tel. +48 62 765 44 82, adres email:
afeler@um.kalisz.pl. w godzinach pracy Urzędu : 7:30 - 15:30).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.