Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sali gimnastyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnej oraz sal dydaktyczno-terapeutycznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa sali gimnastyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnej oraz sal dydaktyczno-terapeutycznych

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT GNIEŹNIEŃSKI
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
powiat: gnieźnieński
przetargi@powiat-gniezno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gniezno
Wadium: 20 000,00 złotych
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sali gimnastyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnej oraz sal dydaktyczno-terapeutycznych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Hm. Z. Imbierowicza w Kłecku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi: Budowa sali gimnastyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnej oraz sal dydaktyczno-terapeutycznych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Hm.
Z. Imbierowicza w Kłecku. Inwestycja polega na rozbudowie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o salkę gimnastyczną oraz sale edukacyjno-terapeutyczne. Wykonanie budynku dwukondygnacyjnego bez podpiwniczenia z dachem płaskim z przeznaczeniem na funkcję szkolno-wychowawczą. Na parterze przewiduje się wejścia do projektowanego budynku od strony południowo-zachodniej, jedno zlokalizowane przy istniejącym budynku, drugie przy projektowanej salce sportowej. Z komunikacji wewnętrznej łączącej oba wejścia dostępne są sale edukacyjne i terapeutyczne. Dwukondygnacyjny hol wejściowy przy salce sportowej stanowi wydzieloną pożarowo klatkę schodową i funkcję reprezentacyjną ze zjeżdżalnią spiralną. Zamknięcie całej rozbudowy stanowi parterowa sala sportowa o wymiarach wewnętrznych 12,36x20,06m i wysokości 6,35m. Na piętrze będą znajdować się sale edukacyjne i terapeutyczne.
Budynek na poziomie każdego piętra jest połączony z istniejącym budynkiem szkoły, umożliwiający przejazd osób niepełnosprawnych. W sali gimnastycznej, ze względu na charakter prowadzonych zajęć w szkole, nie przewiduje się intensywnych zajęć ruchowych, inwestor zrezygnował z szatni i umywalni.
2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
2. ROZBUDOWA BUDYNKU
2.1. ROBOTY BUDOWLANE
2.1.1 stan zero
2.1.2 ściany konstrukcyjne i strop sala sportowa
2.1.3 ściany konstrukcyjne parteru cz. dydaktyczna
2.1.4 strop parteru i schody
2.1.5 ściany konstrukcyjne piętra cz. dydaktyczna
2.1.6 strop piętra
2.1.7 kominy wentylacyjne
2.1.8 dach izolacja pokrycie odwodnienie
2.1.9 ścianki działowe
2.1.10 stolarka drzwiowa zewnętrzna-okna, fasady, drzwi
2.1.11 tynki wewnętrzne
2.1.12 posadzki z izolacją
2.1.13 sufity podwieszone
2.1.14 wykończenie ścian
2.1.15 wykończenie posadzek
2.1.16 stolarka drzwiowa wewnętrzna
2.1.17 wykończenie klatka schodowa
2.1.18 izolacje akustyczne, zabezpieczenia p.poż
2.1.19 elewacja
2.1.20 renowacja elewacji istniejącego budynku
2.2. INSTALACJE SANITARNE
2.2.1. instalacje wodociągowe
2.2.2. kanalizacja sanitarna
2.2.3. instalacja c.o.
2.2.4. wentylacja
2.2.5. technologia powietrznych pomp ciepła
2.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4. PRZYŁĄCZE WOD., KAN., ELEKTRYCZNE
5. WYPOSAŻENIE
3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem, stanowiąca załącznik nr 7 do SWZ.
4. Udostępniany w ramach postępowania przedmiar robót stanowi materiał o charakterze pomocniczym - zawierającym szacowane ilości prac do wykonania, przy czym Wykonawca wycenia w składanej ofercie realizację zamówienia zgodnie z udostępniona dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Wymagania związane z realizacją zamówienia określają projektowane postanowienia umowy - stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.

6.Wymagania związane z realizacją zamówienia:
1) Rozliczenie/płatność:
a) rozliczenie w formie ryczałtu;
b) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach:
- I. faktura częściowa: po wykonaniu i pozytywnym (bezusterkowym) odbiorze części robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o łącznej wartości nie mniejszej niż 20% kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy, na kwotę odpowiadającą wartości wykonanych robót (zgodnie z Umową i harmonogramem), przy czym Zamawiający zastrzega, że płatność dokonana zostanie w roku 2021 i w tym roku nie może przekroczyć kwoty 1 416 360,00 złotych brutto (słownie: jeden milion czterysta szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych brutto 00/100),
- kolejne faktury częściowe: po wykonaniu i pozytywnym (bezusterkowym) odbiorze części robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o wartości każdorazowo nie niższej niż 5% wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy, przy czym wartość kolejnych faktur częściowych nie może przekroczyć łącznie 48% kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy, a jednocześnie faktury, o których mowa w niniejszym punkcie, nie mogą łącznie z I. fakturą częściową przedstawiać wartości wyższej niż łącznie 68% kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy - każdorazowo na kwotę odpowiadającą wartości wykonanych robót (zgodnie z Umową) objętych fakturą częściową;
- faktura końcowa: po wykonaniu i pozytywnym (bezusterkowym) odbiorze końcowym całości przedmiotu zamówienia, o wartości (zgodnie z harmonogramem) nie niższej niż 32 % i nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy.
2) Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, na co najmniej 60 miesięcy. Okres gwarancji na przedmiot umowy stanowi kryterium oceny ofert i określany jest przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Sposób oceny ofert w tym kryterium opisano w części XVIII SWZ.
Jednocześnie przedmiot umowy objęty jest rękojmią za wady. Termin rękojmi za wady upływa zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jednakże nie wcześniej, niż termin końcowy gwarancji, o której mowa powyżej.
Zasady korzystania z gwarancji i rękojmi określone zostały w § 14 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
3) Ubezpieczenie:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia dysponował aktualnym i opłaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na warunkach wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ na kwotę nie niższą niż kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, dotyczących:
- wykonywania prac ogólnobudowlanych, wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, prace fizyczne instalacyjno-montażowe.
Wymóg ten nie dotyczy kierownika budowy, kierowników branżowych.
Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób Zamawiający szczegółowo określił w § 12 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 8 do SWZ.
9. Rozwiązania równoważne:
1) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB został wskazany znak towarowy materiału, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
2) Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
3) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencjitechnicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, uwzględnia się
w kolejności:
- Polskie Normy,
- krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
- polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
- krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
4) W przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45111291-4, 45200000-9, 45210000-2, 45261000-4, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45330000-9-

Dokument nr: 2021/BZP 00119257, WOA.272.6.2021.WI

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym , a Wykonawcami w tym wnioski, zawiadomienia i informacje, a w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń i dokumentów, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl 2. Oferty, oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Pzp
komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- podpisem zaufanym lub
- podpisem osobistym.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego znajduje się szczegółowa instrukcja odnoście założenia konta przez Wykonawcę (Instrukcja_OnePlace_Wykonawca).
Wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
1.1.Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.2.Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
1.3.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gnieźnieński, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, tel. 61 424 07 06;
2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiat-gniezno.pl
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy Pzp oraz w ceku wykonania umowy w kategorii dane zwykłe/dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 i/lub art. 10 RODO oraz w celu archiwizacji. 3.Do przetwarzania danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie administratora danych. Osoby takie są ponadto zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.5.W odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie w sytuacji, w której ich ujawnianie jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej. Po upływie terminu na skorzystanie ze środków ochrony prawnej albo w przypadku, gdy o dostęp do dokumentów zawierających te dane ubiegają się podmioty, którym nie przysługuje prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej, Zamawiający będzie udostępniał dane osobowe zawarte w ww. dokumentach po ich odpowiednim pseudonimowaniu.6.Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
9.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10.Posiada Pani/Pan:a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu);d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11.Nie przysługuje Pani/Panu:a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).
2. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 05.08.2021 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA Oddział Gniezno 48 1020 4115 0000 9802 0004 1111 z dopiskiem ,,Wadium - nr sprawy WOA.272.6.2021.WI
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w postaci elektronicznej poprzez załączenie oryginału dokumentu wadialnego na Platformie Zakupowej w zakładce ,,OFERTY" - poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument", najpóźniej w terminie składania ofert.
7. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2)-4) muszą uwzględniać postanowienia art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołane i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
8. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WOA.272.6.2021.WI
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi: Budowa sali gimnastyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnej oraz sal dydaktyczno-terapeutycznych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Hm.
Z. Imbierowicza w Kłecku. Inwestycja polega na rozbudowie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o salkę gimnastyczną oraz sale edukacyjno-terapeutyczne. Wykonanie budynku dwukondygnacyjnego bez podpiwniczenia z dachem płaskim z przeznaczeniem na funkcję szkolno-wychowawczą. Na parterze przewiduje się wejścia do projektowanego budynku od strony południowo-zachodniej, jedno zlokalizowane przy istniejącym budynku, drugie przy projektowanej salce sportowej. Z komunikacji wewnętrznej łączącej oba wejścia dostępne są sale edukacyjne i terapeutyczne. Dwukondygnacyjny hol wejściowy przy salce sportowej stanowi wydzieloną pożarowo klatkę schodową i funkcję reprezentacyjną ze zjeżdżalnią spiralną. Zamknięcie całej rozbudowy stanowi parterowa sala sportowa o wymiarach wewnętrznych 12,36x20,06m i wysokości 6,35m. Na piętrze będą znajdować się sale edukacyjne i terapeutyczne.
Budynek na poziomie każdego piętra jest połączony z istniejącym budynkiem szkoły, umożliwiający przejazd osób niepełnosprawnych. W sali gimnastycznej, ze względu na charakter prowadzonych zajęć w szkole, nie przewiduje się intensywnych zajęć ruchowych, inwestor zrezygnował z szatni i umywalni.
2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
2. ROZBUDOWA BUDYNKU
2.1. ROBOTY BUDOWLANE
2.1.1 stan zero
2.1.2 ściany konstrukcyjne i strop sala sportowa
2.1.3 ściany konstrukcyjne parteru cz. dydaktyczna
2.1.4 strop parteru i schody
2.1.5 ściany konstrukcyjne piętra cz. dydaktyczna
2.1.6 strop piętra
2.1.7 kominy wentylacyjne
2.1.8 dach izolacja pokrycie odwodnienie
2.1.9 ścianki działowe
2.1.10 stolarka drzwiowa zewnętrzna-okna, fasady, drzwi
2.1.11 tynki wewnętrzne
2.1.12 posadzki z izolacją
2.1.13 sufity podwieszone
2.1.14 wykończenie ścian
2.1.15 wykończenie posadzek
2.1.16 stolarka drzwiowa wewnętrzna
2.1.17 wykończenie klatka schodowa
2.1.18 izolacje akustyczne, zabezpieczenia p.poż
2.1.19 elewacja
2.1.20 renowacja elewacji istniejącego budynku
2.2. INSTALACJE SANITARNE
2.2.1. instalacje wodociągowe
2.2.2. kanalizacja sanitarna
2.2.3. instalacja c.o.
2.2.4. wentylacja
2.2.5. technologia powietrznych pomp ciepła
2.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4. PRZYŁĄCZE WOD., KAN., ELEKTRYCZNE
5. WYPOSAŻENIE
3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem, stanowiąca załącznik nr 7 do SWZ.
4. Udostępniany w ramach postępowania przedmiar robót stanowi materiał o charakterze pomocniczym - zawierającym szacowane ilości prac do wykonania, przy czym Wykonawca wycenia w składanej ofercie realizację zamówienia zgodnie z udostępniona dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Wymagania związane z realizacją zamówienia określają projektowane postanowienia umowy - stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.

6.Wymagania związane z realizacją zamówienia:
1) Rozliczenie/płatność:
a) rozliczenie w formie ryczałtu;
b) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach:
- I. faktura częściowa: po wykonaniu i pozytywnym (bezusterkowym) odbiorze części robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o łącznej wartości nie mniejszej niż 20% kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy, na kwotę odpowiadającą wartości wykonanych robót (zgodnie z Umową i harmonogramem), przy czym Zamawiający zastrzega, że płatność dokonana zostanie w roku 2021 i w tym roku nie może przekroczyć kwoty 1 416 360,00 złotych brutto (słownie: jeden milion czterysta szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych brutto 00/100),
- kolejne faktury częściowe: po wykonaniu i pozytywnym (bezusterkowym) odbiorze części robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o wartości każdorazowo nie niższej niż 5% wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy, przy czym wartość kolejnych faktur częściowych nie może przekroczyć łącznie 48% kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy, a jednocześnie faktury, o których mowa w niniejszym punkcie, nie mogą łącznie z I. fakturą częściową przedstawiać wartości wyższej niż łącznie 68% kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy - każdorazowo na kwotę odpowiadającą wartości wykonanych robót (zgodnie z Umową) objętych fakturą częściową;
- faktura końcowa: po wykonaniu i pozytywnym (bezusterkowym) odbiorze końcowym całości przedmiotu zamówienia, o wartości (zgodnie z harmonogramem) nie niższej niż 32 % i nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy.
2) Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, na co najmniej 60 miesięcy. Okres gwarancji na przedmiot umowy stanowi kryterium oceny ofert i określany jest przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Sposób oceny ofert w tym kryterium opisano w części XVIII SWZ.
Jednocześnie przedmiot umowy objęty jest rękojmią za wady. Termin rękojmi za wady upływa zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jednakże nie wcześniej, niż termin końcowy gwarancji, o której mowa powyżej.
Zasady korzystania z gwarancji i rękojmi określone zostały w § 14 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
3) Ubezpieczenie:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia dysponował aktualnym i opłaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na warunkach wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ na kwotę nie niższą niż kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, dotyczących:
- wykonywania prac ogólnobudowlanych, wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, prace fizyczne instalacyjno-montażowe.
Wymóg ten nie dotyczy kierownika budowy, kierowników branżowych.
Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób Zamawiający szczegółowo określił w § 12 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 8 do SWZ.
9. Rozwiązania równoważne:
1) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB został wskazany znak towarowy materiału, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
2) Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
3) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencjitechnicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, uwzględnia się
w kolejności:
- Polskie Normy,
- krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
- polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
- krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
4) W przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Cena
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
LP=najniższa cena brutto (zł)spośród ofert nie podlegających odrzuceniu / cena brutto badanej oferty (zł) x 60% x 100

B. Okres gwarancji:

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot umowy w miesiącach. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, za którą Wykonawca nie otrzyma żadnych punktów
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji podstawowej na minimum
60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 84 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Zaproponowanie okresu gwarancji w przedziale od 61 do 84 miesięcy będzie podlegało punktacji według poniższego wzoru:

LP= Okres gwarancji badanej oferty / Najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i nie podlegających wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert x 30% x 100

C. Doświadczenie kierownika budowy:

1) Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

a) 5 pkt - jeżeli osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała funkcję kierownika budowy przy realizacji jednej zakończonej roboty polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku lub budowli o kubaturze minimum 3000 m3,
b) 10 pkt - jeżeli osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała funkcję kierownika budowy przy realizacji dwóch (lub więcej) robót polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku lub budowli o kubaturze minimum 3000 m3.
2) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w niniejszym kryterium oferty wynosi 10 punktów.
3) Wykazanie się większym doświadczeniem, nie spowoduje naliczenia większej ilości punktów.
4) Doświadczenie musi dotyczyć zadań zakończonych. Za zakończone budowy Zamawiający rozumie zadania, dla którego podpisany został protokół odbioru robót bądź inny dokument, z którego wynika taka informacja.
5) Wykonawca musi wykazać się jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, z zastrzeżeniem, że musi być to ta sama osoba, którą Wykonawca wykaże na spełnienie warunku udziału w postępowaniu określony w niniejszym SWZ.
6) Zamawiający na etapie wyłonienia Wykonawcy nie dopuszcza zmiany osób wskazanych w ofercie. Zmiana osób skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot amówienia
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę ogólnobudowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku o kubaturze co najmniej 3000 m3 i obejmującą swym zakresem co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, elektryczne i sanitarne o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli powyższe zadanie jest zakończone.
- Przez jedną robotę budowlaną/zadanie rozumie się robotę wykonaną w ramach jednej umowy.
- W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej co najmniej jeden z Wykonawców musi spełnić warunek w całości, tj. musi wykazać się co najmniej jedną robotą budowlaną zakresem obejmującą powyższe wymagania.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, roboty, o których mowa w ppkt 1) powyżej, dotyczą robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
- W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.

2) posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, w zakresie posiadanego potencjału osobowego, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające minimalny poziom zdolności, tj.: osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
- Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy.
- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunek.
- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że Wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby muszą łącznie spełniać warunek.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego/-ej nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, wraz z dowodami określającymi czy roboty budowlane, o których mowa powyżej zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznikiem nr 6 do SWZ;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
a) Formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do SWZ,
b) Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, traktujące o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ,
- Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert,
- Oświadczenie składają odrębnie:
- Wykonawca,
- podmiot udostępniający zasoby, w zakresie w jakim go dotyczy (jeżeli dotyczy)
- każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
c) stosowne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
- w przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w obrocie prawnym,
d)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), według wzoru - załącznik nr 4 do SWZ
Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.
f) wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).
2. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 05.08.2021 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA Oddział Gniezno 48 1020 4115 0000 9802 0004 1111 z dopiskiem ,,Wadium - nr sprawy WOA.272.6.2021.WI
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w postaci elektronicznej poprzez załączenie oryginału dokumentu wadialnego na Platformie Zakupowej w zakładce ,,OFERTY" - poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument", najpóźniej w terminie składania ofert.
7. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2)-4) muszą uwzględniać postanowienia art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołane i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
8. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w:
a) oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
b) elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby posiadającej uprawnienia notariusza;
c) w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
- wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących;
- przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy (niezależnie od możliwości zmian przewidzianych w ustawie Pzp) w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych,
e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
f) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
g) wystąpienia konieczności zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, którego nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, bez którego wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe
bądź obarczone błędem;
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia,
3) zmiana terminów wykonania Umowy,
4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
5) zmiana osoby sprawującej samodzielną funkcję techniczną (kierownika budowy),
2. Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje dot. przypadków, w których zmiana umowy może nastąpić oraz warunki zmian umowy zawarte są w załączniku nr 8 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Cena
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
LP=najniższa cena brutto (zł)spośród ofert nie podlegających odrzuceniu / cena brutto badanej oferty (zł) x 60% x 100

B. Okres gwarancji:

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot umowy w miesiącach. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, za którą Wykonawca nie otrzyma żadnych punktów
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji podstawowej na minimum
60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 84 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Zaproponowanie okresu gwarancji w przedziale od 61 do 84 miesięcy będzie podlegało punktacji według poniższego wzoru:

LP= Okres gwarancji badanej oferty / Najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i nie podlegających wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert x 30% x 100

C. Doświadczenie kierownika budowy:

1) Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

a) 5 pkt - jeżeli osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała funkcję kierownika budowy przy realizacji jednej zakończonej roboty polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku lub budowli o kubaturze minimum 3000 m3,
b) 10 pkt - jeżeli osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała funkcję kierownika budowy przy realizacji dwóch (lub więcej) robót polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku lub budowli o kubaturze minimum 3000 m3.
2) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w niniejszym kryterium oferty wynosi 10 punktów.
3) Wykazanie się większym doświadczeniem, nie spowoduje naliczenia większej ilości punktów.
4) Doświadczenie musi dotyczyć zadań zakończonych. Za zakończone budowy Zamawiający rozumie zadania, dla którego podpisany został protokół odbioru robót bądź inny dokument, z którego wynika taka informacja.
5) Wykonawca musi wykazać się jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, z zastrzeżeniem, że musi być to ta sama osoba, którą Wykonawca wykaże na spełnienie warunku udziału w postępowaniu określony w niniejszym SWZ.
6) Zamawiający na etapie wyłonienia Wykonawcy nie dopuszcza zmiany osób wskazanych w ofercie. Zmiana osób skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot amówienia
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.