Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego do unihokeja

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego do unihokeja

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Piotrkowska 175
90-447 Łódź
powiat: Łódź
zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego do unihokeja z nawierzchnią modułową polipropylenową - Olechów-Janów"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania na budowę ogólnodostępnego boiska do unihokeja z nawierzchnią modułową polipropylenową Zakres robót obejmuje m.in.:
- opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- uzyskanie niezbędnych decyzji/uzgodnień/warunków/opinii umożliwiających realizację przewidzianych dokumentacji robót,
- przygotowanie terenu przed rozpoczęciem robót,
- budowę boiska sportowego do unihokeja z nawierzchnią modułową polipropylenową wraz z wyposażeniem (bramki, bandy wokół boiska, ogrodzenie dookoła płyty betonowej z piłkochwytami),
- montaż koszy na śmieci (min. 2 szt.), ławek (min. 8 szt.), tablic informacyjnych (min. 2 szt., w tym tablica Budżetu Obywatelskiego, regulamin i instrukcja użytkowania boiska sportowego),
- rekultywacja terenu po zapleczu budowy i terenów przyległych do stanu pierwotnego,
- wykonanie obsługi geodezyjnej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną oraz dokumentacją powykonawczą,
- wykonanie zestawienia środków trwałych powstałych podczas realizacji inwestycji.
2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami, zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 37410000-5, 45111200-0, 45111291-4, 45112710-5, 45112720-8, 45233200-1, 71220000-6, 71248000-8, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00119217, ZIM-DZ.2620.45.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zim.lodz.bip-e.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
MiniPortalu,który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod
adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowienia@zim.uml.lodz.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.z2020 poz. 2415)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego
oOchronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich,siedziba,
Łódźul.Piotrkowska 175, tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, reprezentowany przez
Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.2) W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować zInspektorem ochrony danych: e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora
podane są na stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl.3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w
związku zpełnieniem przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich obowiązków kierownika
zamawiającego wpostępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Miasta Łodzi w
związku z realizacjązadań powierzonych jednostce na podstawie zarządzenia Nr
570/VIII/19Prezydenta Miasta Łodzi zdnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Zarządowi
Inwestycji Miejskich realizacji zadańinwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do
reprezentowania Miasta Łodzi jako inwestora zadań inwestycyjnych ze zm. w związku z § 3 statutu
Zarządu Inwestycji Miejskich stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w
Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie
Zarząd Inwestycji Miejskich(Dz. Urz.Woj. Łódzkiego poz.1431 ze zm.), w tym między innymi niniejszego postępowania (...) Ciąg dalszy w SWZ, rozdział IV ust.19 pkt 4 i następne.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
a) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 800,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są
wrozdziale VII ust. 1 SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.45.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania na budowę ogólnodostępnego boiska do unihokeja z nawierzchnią modułową polipropylenową Zakres robót obejmuje m.in.:
- opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- uzyskanie niezbędnych decyzji/uzgodnień/warunków/opinii umożliwiających realizację przewidzianych dokumentacji robót,
- przygotowanie terenu przed rozpoczęciem robót,
- budowę boiska sportowego do unihokeja z nawierzchnią modułową polipropylenową wraz z wyposażeniem (bramki, bandy wokół boiska, ogrodzenie dookoła płyty betonowej z piłkochwytami),
- montaż koszy na śmieci (min. 2 szt.), ławek (min. 8 szt.), tablic informacyjnych (min. 2 szt., w tym tablica Budżetu Obywatelskiego, regulamin i instrukcja użytkowania boiska sportowego),
- rekultywacja terenu po zapleczu budowy i terenów przyległych do stanu pierwotnego,
- wykonanie obsługi geodezyjnej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną oraz dokumentacją powykonawczą,
- wykonanie zestawienia środków trwałych powstałych podczas realizacji inwestycji.
2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami, zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług/robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej.

Przewidywane zamówienia obejmować będą: przygotowanie dokumentacji projektowej, budowę boiska sportowego do unihokeja z nawierzchnią modułową polipropylenową wraz z wyposażeniem w postaci bramek, band wokół boiska oraz ogrodzenia dookoła płyty betonowej wraz z piłkochwytami, uporządkowanie terenu, posadowienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1.posiadają wiedzę i doświadczenie tj.: 1.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie dokumentacje projektowo-kosztorysowe, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę boiska z nawierzchnią sportową, każda o wartości min. 15 000,00 zł brutto,
1.2. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę boiska z nawierzchnią sportową w ramach jednego lub wielu kontraktów (maksymalnie pięciu) o łącznej wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto,
2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
2.1.jedną osobą na stanowisko projektanta branży architektonicznej / konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej,
2.2.jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mająca doświadczenie w roli kierownika budowy co najmniej dwóch zadań, z których każde polegało na budowie lub przebudowie boiska z nawierzchnią sportową.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wg zał. nr 11 do SWZ (wzór);
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - wg zał. nr 12 do SWZ (wzór);
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 13 do SWZ (wzór),
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu(wzór)- wg zał. nr 10 do SWZ,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
a) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 800,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są
wrozdziale VII ust. 1 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika
doreprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
wpostępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. W toku
prowadzonegopostępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie
ubiegającymi sięo udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera
(pełnomocnika), o którym mowa w pkt. 1 w rozdziale V SWZ.3. Wymagania dotyczące składania
oferty przez wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w
rozdziale V SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.