Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
293z dziś
4855z ostatnich 7 dni
18210z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA Drogi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

PRZEBUDOWA Drogi

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Lechicka 24
40-609 Katowice
powiat: Katowice
327819188
przetargi@zdw.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 135 000,00 zł
Nr telefonu: 327819188
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA DW 936 WRAZ Z CHODNIKAMI OD KM 0+000 DO KM 4+160 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI - DOKOŃCZENIE ZADANIA.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: przebudowę warstw konstrukcyjnych, przebudowę istniejących poboczy, chodnika, kanalizacji deszczowej oraz dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów, udrożnienie i oczyszczenie rowów przydrożnych. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentach zamówienia

CPV: 45233140-2, 45100000-8, 45200000-9, 45233221-4, 45233222-1, 45233223-8

Dokument nr: 2021/BZP 00119246, WD/TP/210707/1

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.zdw.katowice.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ZGODNIE Z PKT. 8 SWZ W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl (zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. - ,,Instrukcji użytkownika") dostępnego tam Formularza komunikacji, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej przetargi@zdw.katowice.pl
8.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
8.3. Wymogi techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
8.4. Maksymalny rozmiar pików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
8.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń, lub elektronicznych kopii dokumentów (cyfrowe odwzorowanie z dokumentu w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8.6. Zamawiający informuje, że formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłania danych: .pdf, .doc, .docx.
8.7. Zamawiający informuje, że dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres: przetargi@zdw.katowice.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
8.8. Wykonawca w całym postępowaniu odwołuje się do ID z miniPortalu lub podaje nr postępowania wskazany przez Zamawiającego WD/TP/210707/1.
8.9. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ składane przez Wykonawców oraz dokumenty składane przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie, podmioty na których zdolnościach polega Wykonawca, podwykonawcy składane są w postaci elektronicznej dokumentów elektronicznych, oświadczeń, lub elektronicznych kopii dokumentów (cyfrowe odwzorowanie z dokumentu w postaci papierowej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415); Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. u. z 2020 poz. 2452).
8.10. Wykonawca nie może składać dokumentów w innej formie niż wskazana wyżej w niniejszym postępowaniu
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ZGODNIE Z PKT. 46 SWZ. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW w Katowicach) z siedzibą przy Ul. Lechickiej 24, 40-609 Katowice; tel.: +48 (32) 78 19 211; fax.: +48 (32) 78 19 200; e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl.;
? Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w ZDW w Katowicach - e-mail: iod@zdw.katowice.pl *;
? Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego NR WD/TP/210707/1 na: PRZEBUDOWĘ DW 936 WRAZ Z CHODNIKAMI OD KM 0+000 DO KM 4+160 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI - DOKOŃCZENIE ZADANIA,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
? Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Pzp;
? Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? Obowiązek podania przez osoby danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? Osoba, której dane dotyczą posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych**;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
? Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
***Wyjaśnienie: Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 08:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
ZGODNIE Z PKT. 29 SWZ Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 135 000,00 zł
29.2. Formy wniesienia wadium:
a) pieniądz;
b) gwarancje bankowe;
c) gwarancje ubezpieczeniowe;
d) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).
29.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa wyżej wykonawca przekazuje zamawiającemu w oryginale gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
29.4.Informacje dodatkowe o wadium:
a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
b) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 08:00 dnia 03.08.2021 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
c) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.
d) Zamawiający informuje, że wadium należy dołączyć do oferty.
e) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 98 ustawy PZP.
f) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy PZP zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
h) Wadium wnoszone w gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:
- nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
- nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium,
- nazwę Beneficjenta,
- kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty,
- okres obowiązywania,
- warunki wygaśnięcia,
- okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,
- gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.
29.5. Zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WD/TP/210707/1
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: przebudowę warstw konstrukcyjnych, przebudowę istniejących poboczy, chodnika, kanalizacji deszczowej oraz dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów, udrożnienie i oczyszczenie rowów przydrożnych. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentach zamówienia
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą łączną liczbę przyznanych punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania i przekaże informację zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ POWYŻEJ 60 MIESIĘCY
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: RÓWNOŚĆ PODŁUŻNA WARSTWY ŚCIERALNEJ
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA W-WY PODBUDOWY POMOCNICZEJ
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
ZGODNIE Z PKT. 21 SWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy PZP i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej, oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy PZP
21.1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1/ zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy
2/ uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy
3/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 3 500 000,00 zł
W przypadku podania sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.
4/ zdolności technicznej lub zawodowej:
4.a Wykonawcy
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie (remoncie) drogi publicznej, a w tym: ułożeniu warstw bitumicznych (warstwa ścieralna, wiążąca, podbudowa)
o wartości minimum 5 000 000,00 zł brutto
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.
4.a.b. w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej, powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, to należy podać roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość robót budowlanych na załączniku nr 6 do SWZ.
4.a.c. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie na załączniku nr 4a do SWZ, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP
4.b Osób
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:
1. 1 osobę posiadającą
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu Prawa Budowlanego (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem (lata liczone od dnia uzyskania uprawnień) należy podać nazwę uprawnień i datę ich uzyskania w Wykazie osób - załącznik nr 7 do SWZ.
4.c. Zgodnie z art. 116 ust. PZP, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZGODNIE Z PKT. 22 SWZ Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, na lub wg załącznika nr 6 do SWZ.
b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na lub wg załącznika nr 7 do SWZ.
c) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Zgodnie z § 8.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. W przypadku gdy z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w 22.1.c) SWZ, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ZOSTAŁ OKREŚLONY W PKT. 12 SWZ. Ofertę stanowi:
a) Formularz Ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ
b) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby musi być zgodny z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 lub 2 lub 3 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
Z dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania lub pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniona umocowana osoba /pełnomocnik.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w Formularzu Ofertowym w pkt. II.12 dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
c) Kosztorys Ofertowy obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Przedmiarze Robót - Załącznik nr 1 do SWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentach zamówienia.
d) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3 do SWZ.
e) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ.
f) Wadium złożone zgodnie z pkt. 29 SWZ.
g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów - jeżeli dotyczy - załącznik nr 5 do SWZ.
12.10. Wykonawca nie może składać dokumentów w innej formie niż wskazana wyżej w niniejszym postępowaniu
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
ZGODNIE Z PKT. 29 SWZ Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 135 000,00 zł
29.2. Formy wniesienia wadium:
a) pieniądz;
b) gwarancje bankowe;
c) gwarancje ubezpieczeniowe;
d) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).
29.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa wyżej wykonawca przekazuje zamawiającemu w oryginale gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
29.4.Informacje dodatkowe o wadium:
a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
b) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 08:00 dnia 03.08.2021 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
c) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.
d) Zamawiający informuje, że wadium należy dołączyć do oferty.
e) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 98 ustawy PZP.
f) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy PZP zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
h) Wadium wnoszone w gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:
- nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
- nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium,
- nazwę Beneficjenta,
- kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty,
- okres obowiązywania,
- warunki wygaśnięcia,
- okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,
- gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.
29.5. Zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
ZGODNIE Z PKT. 41 SWZ W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ustawy PZP. 41.2. Z dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania lub pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniona umocowana osoba /pełnomocnik. Dokument ten musi być zgodny z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 lub 2 lub 3 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
41.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich składa oświadczenie (załącznik nr 3 do SWZ) potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełniane warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ), w zakresie w jakim każdy z tych wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
41.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć oświadczenie (załącznik nr 4a do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP.
41.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 22.1. SWZ.
41.6. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, gdyż nie jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy I.Zamawiający przewiduje rodzaj i zakres zmian postanowień zawartej umowy:1.ZMIANY OGÓLNE A.Możliwa jest:a)zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy,b)zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy,c)zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót, d)zmiana numeru rachunku Wykonawcy,e)zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki,f)zmiana zakresu podwykonawstwa,g)zaakceptowana zmiana podwykonawcy,h)zmiana Umowy wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,i)zmiana w zakresie postanowień dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych,j)możliwa jest zmiana postanowień Umowy w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.B.Wykonawcę może zastąpić nowy wykonawca - w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit. b) i c) ustawy PZP.C.Możliwa jest zmiana zakresu robót, z zastrzeżeniem minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.2.ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY A.Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia Umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:a)przekazanie terenu budowy,b)przekazanie dokumentów związanych z prowadzeniem budowy.B.Możliwa jest zmiana terminu wykonania Umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na:a)oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze),b)przedłużenie procedury przetargowej, poza pierwotny termin związania ofertą,c)uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),d)konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,e)z realizacją dodatkowych robót, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP,f)technologię wykonywania robót,g)zmiany stanu prawnego,h)warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,i)niesprzyjające warunki atmosferyczne, odbiegające od średniej 5-cio letniej w miejscu prowadzenia robót, j)wykopaliska mogące mieć znaczenie archeologiczne lub historyczne uniemożliwiające wykonywanie robót,k)działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej,l)rezygnację z części robót, w przypadku braku potrzeby ich wykonania,m)zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy n)siłę wyższą (§ 12).C.Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia Umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.3.ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE WYKONAWCY (...) ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostały zakres i rodzaj zmian w SWZ - Warunki Umowne do Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą łączną liczbę przyznanych punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania i przekaże informację zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ POWYŻEJ 60 MIESIĘCY
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: RÓWNOŚĆ PODŁUŻNA WARSTWY ŚCIERALNEJ
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA W-WY PODBUDOWY POMOCNICZEJ
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.