Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa, konserwacja i utrzymanie w okresie zimowym dachów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Naprawa, konserwacja i utrzymanie w okresie zimowym dachów

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
ŚNIADECKICH 2
75-453 Koszalin
powiat: Koszalin
szp@tu.koszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa, konserwacja i utrzymanie w okresie zimowym dachów budynków Politechniki Koszalińskiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Naprawa, konserwacja i utrzymanie w okresie zimowym dachów budynków Politechniki Koszalińskiej wraz z rynnami, rurami spustowymi, kominami ponad połaciami oraz obróbkami blacharskimi oraz ich utrzymanie w okresie zimowym w zakresie określonym w SWZ oraz zgodnie z dokumentacją projektową tj. przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 6 do SWZ.

2. Budynki zlokalizowane są w kampusach przy ulicach: Śniadeckich, Racławickiej, Rejtana oraz Kwiatkowskiego w Koszalinie.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Przedmiot zamowienia polega na sukcesywnej naprawie i konserwacji pokryć dachowych. Podzielenie zamówienia na zadania groziłoby nadmiernymi trudnosciami technicznymi i kosztami wykonania zamowienia, a takze potrzeba? skoordynowania działan? roznych wykonawcow realizujacych poszczegolne czesci zamowienia. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania czesci zamowienia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 12 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu końcowego i odbioru robót).
5. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (w ofercie) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania ich nazw, jeżeli są już znani na tym etapie.

CPV: 45261920-9, 45261910-6

Dokument nr: 2021/BZP 00119344, 29/TP1/SZP-3/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.tu.koszalin.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania
oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawiera rozdział XXIII SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma miniPortal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 29/TP1/SZP-3/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Naprawa, konserwacja i utrzymanie w okresie zimowym dachów budynków Politechniki Koszalińskiej wraz z rynnami, rurami spustowymi, kominami ponad połaciami oraz obróbkami blacharskimi oraz ich utrzymanie w okresie zimowym w zakresie określonym w SWZ oraz zgodnie z dokumentacją projektową tj. przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 6 do SWZ.

2. Budynki zlokalizowane są w kampusach przy ulicach: Śniadeckich, Racławickiej, Rejtana oraz Kwiatkowskiego w Koszalinie.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Przedmiot zamowienia polega na sukcesywnej naprawie i konserwacji pokryć dachowych. Podzielenie zamówienia na zadania groziłoby nadmiernymi trudnosciami technicznymi i kosztami wykonania zamowienia, a takze potrzeba? skoordynowania działan? roznych wykonawcow realizujacych poszczegolne czesci zamowienia. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania czesci zamowienia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 12 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu końcowego i odbioru robót).
5. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (w ofercie) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania ich nazw, jeżeli są już znani na tym etapie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45261920-9 - Konserwacja dachów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261910-6 - Naprawa dachów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP zastrzega możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia podobnego będzie utrzymanie, naprawa i konserwacja dachów obiektów w kampusach Politechniki Koszalińskiej.Wartość zamówienia dodatkowego maksymalnie 20 % wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami w %:
1) C - cena brutto - 60%, sposób oceny: minimalizacja,
2) G - okres gwarancji - 40%, sposób oceny: maksymalizacja
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5); 2) odpis
lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ w oryginale, w postaci elektronicznej - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) kosztorys ofertowy - sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej, jako sumy iloczynu liczby jednostek przedmiarowych robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych kosztów pośrednich i zysku. W kosztorysie należy podać ceny jednostkowe robót. Podatek od towarów i usług należy doliczyć na końcu kosztorysu ofertowego w oryginale, w postaci elektronicznej - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, w oryginale, w postaci elektronicznej - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielania pełnomocnictwa;
4) pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wszystkie projektowane postanowienia umowy, które mają wiązać strony zawiera projekt
umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami w %:
1) C - cena brutto - 60%, sposób oceny: minimalizacja,
2) G - okres gwarancji - 40%, sposób oceny: maksymalizacja
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.