Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej

Przedmiot:

Budowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Operator Sp. z o.o
Zacisze 15
65-775 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
Telefon 68 3735233
wlodzimierz.karpiuk@operator.enea.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Telefon 68 3735233
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia Budowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej "Konin Żagański 4" zlokalizowanej w m. Konin Żagański dz. nr 75/14 gm. Iłowa

CPV: 45232221-7

Dokument nr: RPUZ/Z/0212/2021/OD/ZZD/DR/RI

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert 2021-08-03 10:15
Miejsce otwarcia ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Zacisze 15
Kod pocztowy 65-775
Miasto Zielona Góra

Specyfikacja:
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego http://zamowienia.enea.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2021-08-03 10:00
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Zacisze 15- kancelaria
Kod 65-775
Miasto Zielona Góra

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia do 29.10.2021 r

Wymagania:
Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Opisu warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zostali zakwalifikowani do WWK Enea Operator sp. z o.o. dla kategorii: [4] Szczegółowe zasady prowadzenia WWK przez ENEA Operator sp. z o.o. zdefiniowane są w dokumencie pn. ,,REGULAMIN PROWADZENIA WYKAZU WYKONAWCÓW KWALIFIKOWANYCH przez ENEA Operator sp. z o.o.", dostępnym w ogłoszeniu pod adresem: http://zamowienia.enea.pl:8080/rpuz/AnnouncementsPublicInfo.do?id=35844&isArchive=null Wykonawca w celu uzyskania wpisu do WWK składa wniosek o wpis do WWK ENEA Operator sp. z o.o. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków kwalifikacyjnych zdefiniowanych w dokumencie pn. REGULAMIN PROWADZENIA WYKAZU WYKONAWCÓW KWALIFIKOWANYCH przez ENEA Operator sp. z o.o.
Wymagane wadium Nie
Wysokość wadium -
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty składającej się z wypełnionego i podpisanego Formularza oferty (Załącznik nr 1 do WZ). Wykonawcy zobowiązani są również złożyć wraz z ofertą: a) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie - dokumentu, na mocy którego Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w tym do poświadczania kopii ,,za zgodność z oryginałem"), wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób działających w imieniu Wykonawców do ustanowienia pełnomocnika - oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b) dokumentu potwierdzającego umocowanie do podpisania w imieniu Wykonawcy oferty wraz z załącznikami oraz do potwierdzania kopii ,,za zgodność z oryginałem", o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu - oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy; c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie pkt 14.1 ppkt 14.1.10.) WZ; d) wypełnionego i podpisanego oryginału oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiącego Załącznik nr 2 do WZ; e) wypełnione i podpisane oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 do WZ; f) wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy dotyczące braku konfliktu interesów Załącznik nr 4 do WZ; g) karty katalogowe, schematy urządzeń oraz opis producenta urządzania. Urządzenia zamienne muszą spełniać aktualne standardy Enea Operator, i podlegają weryfikacji przez Zamawiającego.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena- 100%
Termin związania ofertą 60 dni

Kontakt:
Dane teleadresowe zamawiającego
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań
NIP 7822377160
REGON 300455398
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko Włodzimierz Karpiuk
Nazwa firmy Specjalista ds. Zamówień i Zakupów
Ulica Zacisze 15
Kod 65-775
Miasto Zielona Góra
Telefon 68 3735233
Fax -
E-mail wlodzimierz.karpiuk@operator.enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.