Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
624z dziś
5066z ostatnich 7 dni
20141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Adaptacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
Jagiellońska 78
10-357 Olsztyn
powiat: Olsztyn
alis@pulmonologia.olsztyn.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn/proceedings
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego ,,WILLA" na potrzeby administracyjne szpitala
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji budynku biurowo-mieszkalnego ,,WILLA" na potrzeby administracyjne szpitala.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót, sposób ich wykonania, zawarty jest:
- w Opisie przedmiotu zamówienia - STWiOR - załącznik nr 1 do SWZ;
- w Dokumentacji projektowej - załącznik nr 1a do SWZ;
- w Przedmiarach robót - załącznik nr 1b do SWZ.

UWAGA: Projekty wykonawcze stanowią uszczegółowienie zakresu prac.
Zakres prac elektrycznych i teletechnicznych został podzielony na 2 etapy (patrz opis techniczny). Etap 2 nie będzie realizowany w tym postępowaniu przetargowym.

CPV: 45000000-7, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00119386, SOZ.383.35.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: alis@pulmonologia.olsztyn.pl
2) lub poprzez platformę zakupową, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn
4. Zgodnie z art. 67 Pzp, Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, t.j.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na stronie platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwana dalej ,,RODO", informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn,
b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Pani Magdalena Ponichtera, tel. 89 532 29 43, e-mail: mponichtera@pulmonologia.olsztyn.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem nr SOZ.383.35.2021
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp, a także w innych przypadkach, w których obowiązek udostępnienia dokumentów zawierających Pani/Pana dane osobowe wynika z obowiązujących przepisów prawa.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, lub okres dłuższy, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, a w szczególności związane z prowadzeniem postępowań finansowanych ze środków unijnych.
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
h) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01Godziny pracy urzędu: 8:00 - 16:00, Infolinia: 606-950-000, czynna w dni robocze od: 10:00 - 13:00 gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. f RODO, Zamawiający informuje, że nie będzie przekazywał danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym, bez odrębnej zgody Wykonawcy.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przekazywanych przez platformę zakupową będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz Open Nexus Sp. z o.o., z siedziba przy Ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959 NIP 7792363577, REGON 301196705, kapitał zakładowy 67.050 PLN, numer rachunku bankowego 77 1160 2202 0000 0001 4851 1753.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 08:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SOZ.383.35.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji budynku biurowo-mieszkalnego ,,WILLA" na potrzeby administracyjne szpitala.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót, sposób ich wykonania, zawarty jest:
- w Opisie przedmiotu zamówienia - STWiOR - załącznik nr 1 do SWZ;
- w Dokumentacji projektowej - załącznik nr 1a do SWZ;
- w Przedmiarach robót - załącznik nr 1b do SWZ.

UWAGA: Projekty wykonawcze stanowią uszczegółowienie zakresu prac.
Zakres prac elektrycznych i teletechnicznych został podzielony na 2 etapy (patrz opis techniczny). Etap 2 nie będzie realizowany w tym postępowaniu przetargowym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak. Do 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami :

a) Cena (C): maksymalna ilość punktów - 60 pkt

wartość najtańszej oferty
wartość oferty badanej x 100% x 60 pkt

b) Termin realizacji (T): maksymalna ilość punktów - 20 pkt.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie terminu realizacji robót, liczonego od daty podpisania umowy, wynoszącego:

do 130 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt
do 140 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt
do 150 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt (Wykonawca nie może zaoferować dłuższego termin realizacji, jest to maksymalny czas wymagany w SWZ).
Wykonawca winien zaoferować wyłącznie termin realizacji wymieniony w niniejszym kryterium oceny oferty

c) Okres gwarancji (G): maksymalna ilość punktów - 20 pkt

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie okresu gwarancji na zrealizowane zamówienie, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, wynoszący:

24 miesiące, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt (Wykonawca nie może zaoferować krótszego czasu gwarancji, jest to minimalny czas wymagany w SWZ).
36 miesięcy, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt
48 miesięcy, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt
Wykonawca winien zaoferować wyłącznie okres gwarancji wymieniony w niniejszym kryterium oceny oferty.

2. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria (C+T+G) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże:
4.1) Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
następującymi osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:
a) Kierownikiem budowy - posiadającym wykształcenie wyższe budowlane oraz kwalifikacje zawodowe - uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający co najmniej trzyletnią praktykę zawodową przy kierowaniu robotami budowlanymi w obiektach użyteczności publicznej.
b) Kierownikiem robót branży sanitarnych - posiadającym kwalifikacje zawodowe - uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacji i urządzeń branży sanitarnej oraz posiadającym minimum trzyletnią praktykę zawodową przy kierowaniu robotami w obiektach użyteczności publicznej.
c) Kierownikiem robót elektrycznych - posiadającym kwalifikacje zawodowe - uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych oraz posiadającym minimum trzyletnią praktykę zawodową przy kierowaniu robotami w obiektach użyteczności publicznej.
d) Kierownikiem robót telekomunikacyjnych - posiadającym kwalifikacje zawodowe - uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz posiadającym minimum trzyletnią praktykę zawodową przy kierowaniu robotami w obiektach użyteczności publicznej.
4.2) Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że
nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną w obiekcie użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto, a wskazane zamówienie było wykonane należycie,
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3 do SWZ;

wykaz min. 1 roboty budowlanej, o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto, wykonanej w obiekcie użyteczności publicznej, nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty ;
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności za świadczenie usług, w zakresie opisanym w Rozdziale VII, pkt 2, ppkt 4.1) wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, w także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
2. Zamawiający wymaga złożenia niżej wymienionych środków przedmiotowych:
- wypełniony przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1b do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
2. Zamawiający wymaga złożenia niżej wymienionych środków przedmiotowych:
- wypełniony przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1b do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
3. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie w zakresie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) - załącznik nr 8,
4) oraz dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 t.j.), Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 455 w/w ustawy, dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w następującym zakresie:
1) terminu realizacji umowy, pod warunkiem:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
b) realizacji dodatkowych prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),
c) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy,
d) zmiany technologii robót, materiałów i urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej lub ofercie.
2) technologii robót, materiałów i urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za zgodą projektanta i zamawiającego) pod warunkiem, że:
- zmiany te będą korzystne dla zamawiającego, w szczególności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia uwarunkowań związanych z realizacją zamówienia,
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
- zastosowanie technologii, materiałów, urządzeń stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie.
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.
3) wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 7 umowy,
b) konieczności zaniechania wykonania części zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu (§ 1 ust. 8 umowy).
c) zmiany technologii robót, materiałów i urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej lub ofercie.
3. Rozliczanie robót zaniechanych, dodatkowych i zamiennych odbywać się będzie na następujących zasadach:
a) wg cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,
b) wg stawek i wskaźników cenotwórczych określonych w formularzu ofertowym,
4. Jeżeli nie będzie możliwe rozliczenie robót w sposób określony w ust. 3, Wykonawca zastosuje stawki wg KNR i zeszytów Secocenbudu za poprzedni kwartał.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 dopuszczalne są o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań.
6. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.
7. W przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami :

a) Cena (C): maksymalna ilość punktów - 60 pkt

wartość najtańszej oferty
wartość oferty badanej x 100% x 60 pkt

b) Termin realizacji (T): maksymalna ilość punktów - 20 pkt.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie terminu realizacji robót, liczonego od daty podpisania umowy, wynoszącego:

do 130 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt
do 140 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt
do 150 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt (Wykonawca nie może zaoferować dłuższego termin realizacji, jest to maksymalny czas wymagany w SWZ).
Wykonawca winien zaoferować wyłącznie termin realizacji wymieniony w niniejszym kryterium oceny oferty

c) Okres gwarancji (G): maksymalna ilość punktów - 20 pkt

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie okresu gwarancji na zrealizowane zamówienie, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, wynoszący:

24 miesiące, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt (Wykonawca nie może zaoferować krótszego czasu gwarancji, jest to minimalny czas wymagany w SWZ).
36 miesięcy, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt
48 miesięcy, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt
Wykonawca winien zaoferować wyłącznie okres gwarancji wymieniony w niniejszym kryterium oceny oferty.

2. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria (C+T+G) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.