Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budynku

Przedmiot:

Remont budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
Tel.: +48 334990602, Faks: +48 334990611
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 334990602,
Termin składania ofert: 2021-09-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont budynku położonego przy Ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej - etap I i II

Numer referencyjny: ZGM/DZ-JR/91/2021/ADM
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania jest udzielenia zamówienia na wykonanie remontu budynku mieszkalno-usługowego usytuowanego przy Ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej - etap I i II.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 019 319.07 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45261200 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45261210 Wykonywanie pokryć dachowych
45262500 Roboty murarskie i murowe
45262610 Kominy przemysłowe
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45440000 Roboty malarskie i szklarskie
45442000 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100 Roboty malarskie
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45212350 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45262600 Różne specjalne roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta Bielska-Białej

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku mieszkalno-usługowego wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej usytuowanego przy Ul. Norberta Barlickiego 3 w Bielsku-Białej - etap I i II remontu:

1) budynek objęty zamówieniem położony jest na działkach nr 23/2 i 21/5, obręb: Dolne Przedmieście 82. To budynek wielorodzinny o funkcji mieszkalno-usługowej, pięciokondygnacyjny z jedną klatką schodową, ze strychem nieużytkowym. Budynek częściowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku - budynek murowany z cegły ceramicznej, ściany piwnic wykonane z kamienia, stropy nad piwnicami ceramiczne z belkami stalowymi, stropy na wyższych kondygnacjach drewniane. Klatka schodowa oraz biegi schodowe betonowe z ceramicznymi spocznikami. Dach o konstrukcji drewnianej, wielospadowy, kryty papą termozgrzewalną. Tynki wewnętrzne ścian i stropów wapienne, w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni okładziny z glazury, podłogi drewniane wyłożone panelami, parkietem i płytkami. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Wnętrza pomieszczeń malowane farbami klejowymi i olejnymi, elewacje otynkowane. Budynek stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 7 lutego 1987 r. KL.IV.5340/14/87, A-479/87 i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej;

2) dane techniczne budynku:

-- budynek pełni funkcję mieszkalno-usługową z 15 lokalami mieszkalnymi oraz 8 lokalami usługowymi,

-- powierzchnia użytkowa budynku ogółem - 1 845,77 m2,

-- pow. użytkowa lokali mieszkalnych - 1 107,16 m2,

-- pow. użytkowa piwnic - 105,14 m2,

-- pow. użytkowa lokali usługowych - 633,46 m2,

-- kubatura - 13 735,00 m3,

-- rok budowy - 1908 r.;

3) roboty budowlane prowadzone będą na budynku stanowiącym element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do Rejestru zabytków pod pozycją A- 479/87 na podstawie wytycznych Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr B-NR.5183.127.2020.AK/RPW/1258/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. oraz pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 lipca 2020 r. nr BB/588/2020 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym;

4) prace należy wykonać zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1107/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą, STWiORB oraz przedmiarami robót - zał. nr 2 i 2a;

5) zamówienie będzie realizowane na czynnym obiekcie. Nie przewiduje się wyłączenia z użytkowania na czas prowadzenia robót remontowych lokali mieszkalnych i usługowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: Kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia / Waga: 17
Kryterium kosztu - Nazwa: Kara umowna za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji / Waga: 8
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 019 319.07 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega, że zakres rzeczowy przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu w przypadku wystąpienia:

1) robót zaniechanych, przez które rozumie się roboty przewidziane w umowie, od wykonania których odstąpiono z uzasadnionych powodów;

2) robót dodatkowych, przez które rozumie się rozumie się:

a) roboty, o których mowa w art. 630 Kodeksu cywilnego, czyli roboty opisane i wykazane w dokumentacji projektowo-technicznej, ale nie ujęte w przedmiarach robót;

b) roboty, o których mowa w ust. 4;

3) robót zamiennych, przez które rozumie się roboty nie przewidziane w umowie, a wykonywane w miejsce określonych robót przewidzianych w umowie;

4) robót odmiennych, przez które rozumie się roboty przewidziane w umowie, ale wykonywane w inny sposób lub inną technologią, niż ustalona w umowie.

2. Podstawą niewykonania lub wykonania robót, o których mowa w ust. 1 oraz zawarcia aneksu do umowy na te roboty, będzie protokół konieczności sporządzony przez inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Wykonawcą i zatwierdzony przez Zamawiającego. Roboty te będą również wpisane do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania tych robót, gdyż nie zostaną one uwzględnione w rozliczeniu finansowym.

3. Przez protokół konieczności należy rozumieć dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych, odmiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji robót.

4. Wartość robót, o których mowa w ust. 1, ustalana będzie na zasadach określonych w § 11 ust. 7.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ponieważ umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, na podstawie dyspozycji art. 436 ust. 4 oraz art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego waloryzację w sytuacjach i na zasadach określonych w ustawie oraz SWZ.

CPV: 45000000, 45100000, 45261200, 45261210, 45262500, 45262610, 45311200, 45320000, 45330000, 45331000, 45331100, 45421000

Dokument nr: 363814-2021, ZGM/DZ-JR/91/2021/ADM

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert bez udziału Wykonawców i innych zainteresowanych osób (otwarcie niepubliczne). Odszyfrowanie i otwarcie ofert nastąpi przy użyciu strony mini portalu.uzp.gov.pl poprzez opcję menu ,,Deszyfrowanie".

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Pod względem proceduralnym i formalnym: Jolanta Rocławska - tel. +48 334990602, kom. +48 602595147; e-mail: przetargi@zgm.eu

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/09/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta Bielska-Białej

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/12/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2021

Kontakt:
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Lipnicka 26
Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
43-300
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Rocławska
E-mail: przetargi@zgm.eu
Tel.: +48 334990602
Faks: +48 334990611

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.