Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku

Przedmiot:

Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Mazowiecki
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
tel: 44 724 64 20 fax: 44 724 40 97
ttbsprzetargi@ttbs.com.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel: 44 724 64 20 fa
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz.
1. Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy zakres prac opisany został we Wzorze Umowy.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 28.07.2021r. o godz. 10,15.

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej zgodnie z wyborem:
a) podpisem zaufanym,

b) podpisem osobistym,
c) podpisem kwalifikowanym,
d) przesłać jej zeskanowaną kopię
2) Adres, na który należy przesłać ofertę: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl.
3) Termin złożenia oferty do dnia 28.07.2021r. do godz. 10,00 (decyduje data wpływu na pocztę elektroniczną zamawiającego).
4) Przesyłana przez wykonawcę oferta powinna być zatytułowana: Oferta na Wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Niskiej 12 w Tomaszowie Maz.

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 17.12.2021r.

Wymagania:
3. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej:
Kryterium oceny ofert:
- cena - 100%
Punkty będą przydzielane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Warunki udziału w postępowaniu i ich opis
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
2) Sytuacja finansowa i ekonomiczna - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.
3) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót zgodnych z zamówieniem na kwotę min. 20 000 zł brutto (audyt energetyczny i dokumentacja projektowa termomodernizacji - docieplenie i wymiana źródła ciepła, dotyczące budynku mieszkalnego wielorodzinnego). Na potwierdzenie wykonania wyżej wymienionych usług Wykonawca zobligowany jest przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług ujętych w wykazie (kserokopie dokumentów - referencje, protokoły odbioru),
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże , że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, w tym:
? co najmniej jedną osobą posiadającą min.. 2 letnie doświadczenie przy wykonywaniu audytów energetycznych,
? co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (docieplenie),
? co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
5. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą.
1) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą, w tym składanie ofert, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Podmioty występujące wspólnie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2) W przypadku spółki cywilnej zaleca się załączenie do oferty umowy/uchwały wspólników regulującej zasady reprezentacji, w przypadku gdy oferty nie składają wszyscy wspólnicy w reprezentacji łącznej (tj. nie podpisują się wszyscy na ofercie) albo oddzielne ustanowienie pełnomocnika.
3) Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu - w formie konsorcjum, zobowiązani są, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4) Pełnomocnictwo załączane do oferty powinno zawierać określenie postępowania, oznaczenie wykonawców występujących wspólnie, określenie pełnomocnika, określenie zakresu umocowania. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
5) Dokumenty, formularze i oświadczenia załączane do oferty winny być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika albo w przypadku spółki cywilnej przez umocowanego wspólnika spółki cywilnej lub wszystkie podmioty/ osoby fizyczne składające wspólnie ofertę.
6) Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
7) Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.
8) Wykonawca/Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są wskazać w formularzu oferty dokładną nazwę/nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę jak również ich NIP i REGON. Powyższe informacje umożliwią zamawiającemu weryfikację, czy osoby podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictwa posiadają uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy.
7. Podwykonawstwo - nie dotyczy.
Ofertę złożoną po terminie zamawiający odrzuca.
7) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda nazwę zamówienia oraz kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Informacje o wniesieniu wadium i zabezpieczeniu należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia.
10. Sposób rozliczeń.
1) Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.
2) Cena całkowita wskazana przez wykonawcę obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia.
3) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z określeniem całkowitej ceny oferty.
4) Płatność nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury.
5) Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy potwierdzający prawidłowe jej wykonanie.
6) Należność zostanie uregulowana na nr rachunku wskazany w ofercie.
7) Dniem płatności jest dzień wydania przez zamawiającego polecenia zapłaty do banku, w którym prowadzony jest rachunek zamawiającego.
8) Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia, odbioru i zapłaty wynagrodzenia określa wzór umowy.
11. Rozstrzygnięcie postępowania.
1) Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty informuje jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o ofercie najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert,, planowanym terminie zawarcia umowy.
2) O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
3) Informacje, o których mowa w pkt 1 i 2 zamieszczane są na stronie internetowej zamawiającego.
4) Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.
12. Informacja o możliwości wniesienia do zamawiającego środka ochrony prawnej.

1) Wykonawca może wnieść do zamawiającego środek ochrony prawnej zwany sprzeciwem na czynność podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający był zobowiązany.
2) Sprzeciw przysługuje wyłącznie wykonawcy, który wykaże, że ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia.
3) Sprzeciw powinien wskazywać czynność zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z ogłoszeniem o zamówieniu/zapytaniem, obowiązującymi przepisami prawa lub czynność zaniechaną, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4) Sprzeciw wnosi się w terminie 2 dni od dnia w którym wykonawca mógł przy dołożeniu należytej staranności powziąć informację o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 zamawiający może rozpoznać sprzeciw lub pozostawić bez rozpoznania.
6) W przypadku uznania zasadności sprzeciwu zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.
13. Postanowienia umowne albo wzór umowy.
1. Wszelkie postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Zamawiający zawiera umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia przesłania informacji, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę niezwłocznie, jeżeli wpłynęła tylko jedna oferta.
4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Uwagi:
14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomaszowskie TBS Spółka z o.o., ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz.
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Tomaszowskim TBS Sp. z o.o. jest Pan Emil Girtler, kontakt: tel.: 44/724-64-20, email: e.girtler@ttbs.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:

? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcą jest Tomasz Czarnecki, tel. 44 724-64-20, adres e-mail: d.stanczyk@ttbs.com.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.