Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa utrzymania w czystości i przejezdności infrastruktury technicznej przy budynku...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Usługa utrzymania w czystości i przejezdności infrastruktury technicznej przy budynku biurowym

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO NIEDŹWIADY W PRZECHLEWIE
ul. Człuchowska 71
77-320 Przechlewo
powiat: człuchowski
+48 59 833 43 71
niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl
https://portal.smartpzp.pl/nadl_niedzwiady
Województwo: pomorskie
Miasto: Przechlewo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 59 833 43 71
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa utrzymania w czystości i przejezdności infrastruktury technicznej przy budynku biurowym Nadleśnictwa Niedźwiady
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w czystości i przejezdności infrastruktury technicznej oraz usługę odśnieżania przy budynku biurowym Nadleśnictwa Niedźwiady. Usługa czystościowo-porządkowa zewnętrznej infrastruktury technicznej polega na utrzymaniu czystości i przejezdności: dróg dojazdowych wewnętrznych - 1.055 m2 (do biurowca, parkingów, zjazdu do garażu), chodników wraz z powierzchnią pieszo jezdną - 335 m2, nawierzchni placu przed biurowcem - 180 m2, parkingów na 47 miejsc postojowych - 970 m2, schodów terenowych z balustradą oraz mycie i czyszczenie latarni świetlnych zewnętrznych (15 szt. wysokie do 5 m, 7 szt. niskie do 1,5 m), ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką. W okresie zimowym usługa obejmuje odśnieżenie, usuwanie śliskości, oblodzeń i sopli:
- z terenów utwardzonych takich jak: rondo przed budynkiem biurowym, chodniki, schody terenowe usytuowane przy budynku biurowym Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie;
- z budynku biurowego i latarni świetlnych - usuwanie sopli i nawisów śnieżnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wykonawca musi dysponować sprzętem w ilości, która zabezpieczy wykonywanie usług w sposób ciągły przez cały okres obowiązywania umowy. Wymagania dotyczące sprzętu Wykonawcy, którym będzie świadczył usługi, zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy i sposobu realizacji zamówienia zostały określone w stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ wzorze umowy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności sprzątania, odśnieżania i usuwania oblodzeń, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, w tym uprawnień i obowiązków Stron w związku z obowiązkiem zatrudnienia opisanym powyżej, określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

CPV: 90610000-6, 90620000-9, 90630000-2, 90914000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00119462, SA.270.13.2021.KG

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/nadl_niedzwiady
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZP https://portal.smartpzp.pl/nadl_niedzwiady/ (dalej - ,,Platforma"). Wszelkie oświadczenia, wnioski, przez Platformę SmartPZP przekazywane są w zakładce ,,Korespondencja". Zamawiający dopuszcza
możliwość komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres: niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl lub
k.gierszewska@szczecinek.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje jedynie przy użyciu Platformy. Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji elektronicznej między Zamawiającym a Wykonawcą znajdują się w SWZ. Adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadl_niedzwiady/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Za datę wpływu oświadczeń, ofert, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy. Aktualne data i godz., zsynchronizowane z
Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy. W przypadku przekazywania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za datę wpływu przyjmuje się datę ich doręczenia drugiej stronie postępowania. W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nadl_niedzwiady/ po kliknięciu na przycisk ,,Załóż konto". Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy: a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg;
b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11, lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek, system operacyjny Windows 7 i późniejsze, zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym, stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji:
pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje, zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania
i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można
przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (np. ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Ofertę oraz oświadczenie, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP (sporządzane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ), sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawiera SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - RODO) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie, Ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Michała Gębal, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem +48 59 833 43 71. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Zamawiający
udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP - w celu zawarcia umowy oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania i jego archiwizacji. Odbiorcami danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Niezależnie od postanowień powyżej, w przypadku zawarcia umowy, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące
danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Rozdziale 22 SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/nadl_niedzwiady
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-27 09:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy SmartPZP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PEKAO S.A. O/Człuchów nr rachunku: 67 1240 3796 1111 0000 3074 3386 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu SA.270.13.2021.KG ,,Usługa utrzymania w czystości i przejezdności infrastruktury technicznej". Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j..: Dz. U. z 2020 r. poz. 299) powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 3 pkt 2 - 4 SWZ należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
8. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.13.2021.KG
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 310820,33 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 110336,35 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w czystości i przejezdności infrastruktury technicznej oraz usługę odśnieżania przy budynku biurowym Nadleśnictwa Niedźwiady. Usługa czystościowo-porządkowa zewnętrznej infrastruktury technicznej polega na utrzymaniu czystości i przejezdności: dróg dojazdowych wewnętrznych - 1.055 m2 (do biurowca, parkingów, zjazdu do garażu), chodników wraz z powierzchnią pieszo jezdną - 335 m2, nawierzchni placu przed biurowcem - 180 m2, parkingów na 47 miejsc postojowych - 970 m2, schodów terenowych z balustradą oraz mycie i czyszczenie latarni świetlnych zewnętrznych (15 szt. wysokie do 5 m, 7 szt. niskie do 1,5 m), ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką. W okresie zimowym usługa obejmuje odśnieżenie, usuwanie śliskości, oblodzeń i sopli:
- z terenów utwardzonych takich jak: rondo przed budynkiem biurowym, chodniki, schody terenowe usytuowane przy budynku biurowym Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie;
- z budynku biurowego i latarni świetlnych - usuwanie sopli i nawisów śnieżnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wykonawca musi dysponować sprzętem w ilości, która zabezpieczy wykonywanie usług w sposób ciągły przez cały okres obowiązywania umowy. Wymagania dotyczące sprzętu Wykonawcy, którym będzie świadczył usługi, zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy i sposobu realizacji zamówienia zostały określone w stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ wzorze umowy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności sprzątania, odśnieżania i usuwania oblodzeń, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, w tym uprawnień i obowiązków Stron w związku z obowiązkiem zatrudnienia opisanym powyżej, określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie w ramach kryterium ,,Cena" podlegać będzie cena brutto podana w formularzu Oferty (Załącznik nr 1 SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru określonego w Rozdziale 16 SWZ.
W ramach kryterium ,,Częstotliwość wizyt koordynatora" oceniane będzie, ile razy w ciągu miesiąca koordynator pojawi się w miejscu świadczenia usługi w godzinach pracy Zamawiającego, zadeklarowane przez Wykonawcę w formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). W tym kryterium ocena zostanie dokonana w następujący sposób: wskazanie 1 wizyty w ciągu miesiąca w miejscu
świadczenia usługi w godzinach pracy Zamawiającego - 0 pkt, wskazanie 2 wizyt w ciągu miesiąca w miejscu świadczenia usługi w godzinach pracy Zamawiającego - 20 pkt, wskazanie 3 wizyt w ciągu miesiąca w miejscu świadczenia usługi w godzinach pracy Zamawiającego - 40 pkt. Minimalna ilość
wizyt koordynatora na miejscu świadczenia usługi w godzinach pracy Zamawiającego to 1 raz w miesiącu. W przypadku braku wskazania w formularzu Oferty częstotliwości wizyt koordynatora, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje pojawienie się koordynatora się w miejscu świadczenia usługi w godzinach pracy Zamawiającego jednokrotnie w ciągu miesiąca - będzie to skutkowało przyznaniem 0 pkt w tym kryterium oceny ofert. Pełen opis sposobu oceny ofert zawarty jest w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość wizyt koordynatora
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W terminie składania ofert określonym w Rozdziale 14 ust. 1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
b) oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez: Wykonawcę, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca/ podmiotu udostępniającego zasoby dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt c), sporządzone w sposób określony w Rozdziale 9 ust. 8-14 SWZ;
e) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej);
f) Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.
Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów zawarte są w SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PEKAO S.A. O/Człuchów nr rachunku: 67 1240 3796 1111 0000 3074 3386 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu SA.270.13.2021.KG ,,Usługa utrzymania w czystości i przejezdności infrastruktury technicznej". Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j..: Dz. U. z 2020 r. poz. 299) powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 3 pkt 2 - 4 SWZ należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
8. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio. Pełen i szczegółowy opis dotyczący składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarty jest w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy na podstawie art. 455 PZP oraz zgodnie z postanowieniami § 17 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie w ramach kryterium ,,Cena" podlegać będzie cena brutto podana w formularzu Oferty (Załącznik nr 1 SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru określonego w Rozdziale 16 SWZ.
W ramach kryterium ,,Częstotliwość wizyt koordynatora" oceniane będzie, ile razy w ciągu miesiąca koordynator pojawi się w miejscu świadczenia usługi w godzinach pracy Zamawiającego, zadeklarowane przez Wykonawcę w formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). W tym kryterium ocena zostanie dokonana w następujący sposób: wskazanie 1 wizyty w ciągu miesiąca w miejscu
świadczenia usługi w godzinach pracy Zamawiającego - 0 pkt, wskazanie 2 wizyt w ciągu miesiąca w miejscu świadczenia usługi w godzinach pracy Zamawiającego - 20 pkt, wskazanie 3 wizyt w ciągu miesiąca w miejscu świadczenia usługi w godzinach pracy Zamawiającego - 40 pkt. Minimalna ilość
wizyt koordynatora na miejscu świadczenia usługi w godzinach pracy Zamawiającego to 1 raz w miesiącu. W przypadku braku wskazania w formularzu Oferty częstotliwości wizyt koordynatora, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje pojawienie się koordynatora się w miejscu świadczenia usługi w godzinach pracy Zamawiającego jednokrotnie w ciągu miesiąca - będzie to skutkowało przyznaniem 0 pkt w tym kryterium oceny ofert. Pełen opis sposobu oceny ofert zawarty jest w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość wizyt koordynatora
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.