Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przyłącza wodociągowego z zestawem hydroforowym, projektu budowlanego sieci...

Przedmiot:

Wykonanie przyłącza wodociągowego z zestawem hydroforowym, projektu budowlanego sieci ciepłowniczej z kotłownią

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młodość"
ul. Paderewskiego 12
59-225 Chojnów
powiat: legnicki
(076) 818 83 08, 570 300 132
mlodosc.chojnow@wp.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Chojnów
Wadium: ---
Nr telefonu: (076) 818 83 08, 570
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
(ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młodość", zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przyłącza wodociągowego z zestawem hydroforowym do budynków wielorodzinnych i wielobranżowego projektu budowlanego sieci ciepłowniczej z kotłownią na pelet drewniany w Gromadce przy:
- ulicy Szkolnej 20 ABC,
- ulicy Szkolnej 22 ABC,
- ulicy Sikorskiego 13 i 15.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zleca do wykonania budowę przyłączy wodociągowych Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków wielorodzinnych w Gromadce przy - ulicy Szkolnej 20 ABC,
ulicy Szkolnej 22 ABC, ulicy Sikorskiego 13 i 15 dla zakresu:

Zadanie 1.
o Budowa przyłącza wodociągowego PE ? 90 z lokalną hydrofornią,
przy ulicy Sikorskiego 13 i 15,
o Budowa przyłącza wodociągowego PE ? 125 o łącznej długości - około 86 m,
ulicy Szkolnej 20 ABC, Szkolnej 22 ABC.

Przyłącze do budynków przy Ul. Szkolnej 20 A,B,C i Ul. Szkolnej 22 A,B,C

1) Wpięcie przyłącza wykonać do istniejącej sieci ?125 przebiegającej w pasie drogowym Ul. Szkolnej ,. Za wpięciem za pomocą trójnika zamontować należy zasuwę odcinającą dn80. Przyłącze należy prowadzić z zagłębieniem ok.1,5m licząc od poziomu terenu do osi rur. Na długości sieci wykonanej metodą wykopową należy ułożyć biało - niebieską taśmę sygnalizacyjną, na wysokości około 30 cm nad przyłączem. Dodatkowo w celu umożliwienia odcięcia budynków na każdej odnodze należy dodatkowo zamontować zasuwę odcinająca dn80.
2) W budynkach zamontować punkty pomiarowe wyposażyć w kolejności :
- zawór dn65
- wodomierz dn65
- zawór dn65 z możliwością spustu wody
- zawór antyskażeniowy typ EA dn65.

Przyłącze do budynków przy Ul. Sikorskiego 13 i 15
1) Wpięcie przyłącza wykonać do istniejącej sieci ?90. Za wpięciem za pomocą trójnika zamontować należy zasuwę odcinającą dn80. Przyłącze należy prowadzić z zagłębieniem ok.1,5m licząc od poziomu terenu do osi rur. Na długości sieci wykonanej metodą wykopową należy ułożyć biało - niebieską taśmę sygnalizacyjną, na wysokości około 30 cm nad przyłączem. Dodatkowo w celu umożliwienia odcięcia budynków na każdej odnodze należy dodatkowo zamontować zasuwę odcinająca dn80.
2) W budynkach zamontować punkty pomiarowe wyposażyć w kolejności :
- zawór dn65
- wodomierz dn65
- zawór dn65 z możliwością spustu wody
- zawór antyskażeniowy typ EA dn65.
- zawór dn65
- zawór dn65
3) adaptacja pomieszczenia piwnicznego dla potrzeb montażu zestawu hydroforowego.

Zadanie 2.
Opracowanie wielobranżowego Projektu budowlanego sieci ciepłowniczej z kotłownią na pelet drewniany. Zakres PB obejmuje:
- branżę Konstrukcyjną.
- branżę sanitarną,
- branżę elektryczną.
- kotłownię zlokalizowana w pomieszczeniach budynku przy Ul. Szkolnej 22 ciepłowniczą sieć rozdzielczą zasilającą budynki przy Ul. Szkolnej 20 A,B i C, Szkolnej 22 A,B i C, Ul. Sikorskiego 13 i 15

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młodość"
ul. Paderewskiego 12
59-225 Chojnów
e-mail:mlodosc.chojnow@wp.pl

w terminie do 27.07.2021 r. do godz. 14°°.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2021 r. - zadanie 1.
(istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania zadania)
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 20 grudnia 2021 r. - zadanie 2.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż
- dysponuje kierownikiem budowy posiadającym:
o wykształcenie wyższe inżynierskie
o doświadczeniem minimum 5 letnim przy budowie sieci i instalacji wodocią-gowych, kanalizacyjnych.
V. Opis przygotowania oferty.
1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi.
3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1 wypełniony formularz oferty- wzór załącznik nr 1 do zapytania;
2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3 Referencje
4 Aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z należnościami (oryginał wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania oferty)
5 Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami (oryginał wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania oferty)
6 Aktualne ubezpieczenie OC od szkód z tytułu prowadzenia robót
7 Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z dokumentacją projektową wraz z przedmiarem robót i nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz dokonał wizji lokalnej na terenie budowy i uzyskał wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
8 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

VII. Kryterium oceny ofert.

Zamawiający wyznacza następujące kryteria oceny ofert:
a) cena - 100%
IX. Postanowienia ogólne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.
Andrzej Krynicki Tel 570 300 132

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.